Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

Pytanie: W maju 2004 roku wyjechałam na dwuletni kontrakt do RPA. Nie posiadam obecnie meldunku w Polsce na pobyt stały lub czasowy, ze względu na to, że nie przebywałam na terenie kraju od momentu wyjazdu. Przed wyjazdem musiałam się wymeldować z mojego ostatniego miejsca zamieszkania, gdyż sprzedałam to mieszkanie (podatek został opłacony). W zeszłym roku dokonałam rozliczenia podatku za rok 2004 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na moje ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. W rozliczeniu uwzględniłam dochody osiągnięte w RPA - ze względu na to, że osiągnęłam dochody w obu krajach. Jednak w tym roku sytuacja jest inna, gdyż nie przebywałam na terenie kraju i nie osiągnęłam żadnych dochodów. Czy powinnam się rozliczyć z podatku za 2005? Jesli tak, to jak mam zastosować zasadę rozłącznego opodatkowania (powiedziano mi, że taka jest umowa pomiędzy Polska a RPA)? Czy mój ostatni właściwy Urząd Skarbowy jest nadal właściwy?

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit a) Umowy z 10 listopada 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (zwanej dalej „Umową), osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania (nie jest istotne zameldowanie, tylko faktyczne miejsce stałego zamieszkania); jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ona silniejsze powiązania osobiste lub gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Zatem jeśli obywatel Polski mieszka przez cały rok podatkowy w Republice Południowej Afryki, pracuje wyłącznie w RPA (tam jest powiązany gospodarczo), a ponadto w RPA ma chociażby okresowo ośrodek życia osobistego (powiązania osobiste), to nie ma wątpliwości, że jego miejscem zamieszkania w rozumieniu Umowy jest RPA.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tj. w RPA) osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (tj. w RPA), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Podsumowując, jeśli osoba, która w myśl umowy ma miejsce zamieszkania w RPA, pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za pracę najemną (przez którą rozumie się również pracę w ramach umów cywilnoprawnych - zlecenia, o dzieło etc., pod warunkiem że wykonujący pracę nie prowadzi działalności gospodarczej) w RPA, to dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu wyłącznie w RPA i nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Jeżeli jednak - w myśl powyższych uwag - danej osoby nie można by zakwalifikować jako mającej miejsce za terenie RPA, dochód takiej osoby byłby opodatkowany zarówno w RPA, jak i w Polsce, z tym że w Polsce stosuje się wówczas metodę unikania podwójnego opodatkowania polegającą na tym, iż Polska zwolni taki dochód od podatku.

Tzw. metoda wyłączenia z progresją mająca w tym przypadku zastosowanie polega na tym, iż w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w RPA, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w RPA (por.  art. 23 ust. 3 Umowy). W praktyce oznacza to, że jeżeli dana osoba nie osiągnęła w danym roku w Polsce żadnych dochodów, jej dochód z pracy w RPA nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

 

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

 • Artur Cichowicz 2013-03-21 18:46:58

  Re: Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

  Szanowny Panie Jakubbie Prosze o ustosunkowanie sie do tekstu podanego ponizej. Pana interpretacja jest inna niz zamieszczona ponizej Gdzie jest prawda? Bylbym wdzieczy za wyjasnienie Z powazaniem Artur http://www.podatnik.info/interpretacje_podatkowe/interpretacja/ilpb2_415_450_09_4_wm,219833 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Jana P., przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (data wpływu 28 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 07 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Republiki Południowej Afryki ? jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Republiki Południowej Afryki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Zainteresowany posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest obywatelem Polski, posiada także obywatelstwo RPA. Zainteresowany zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Jego emerytura otrzymywana z RPA jest podwójnie opodatkowana. Wnioskodawca wskazuje, że między Polską i RPA została zawarta umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą płaci podatek w RPA oraz w Polsce. Zainteresowany wskazuje, że urząd skarbowy w RPA przedmiotową umowę interpretuje w ten sposób, że skoro emerytura została wypracowana w RPA, to tam należy się podatek, zaś polski urząd skarbowy w Polsce tłumaczy, że skoro Zainteresowany posiada miejsce zamieszkania w Polsce, to tu powinien płacić podatek. W związku z powyższym, pobierany jest podatek wraz ze składką zdrowotną w wysokości 19,25%. W rezultacie niewielka emerytura Wnioskodawcy jest podwójnie opodatkowana, tj. w RPA ? w wysokości ok. 9% i w Polsce ? w wysokości 19,25%. Zainteresowany nie zgadza się na podwójne opodatkowanie swojej emerytury. Wskazuje, że w sumie płaci 28% podatku. Wnioskodawca podaje, iż emerytura wypłacana jest bezpośrednio z funduszy utworzonych przez RPA z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa. Zainteresowany wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej wnosi o uwzględnienie artykułu 25 ww. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, który traktuje o procedurze wzajemnego porozumiewania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W którym kraju powinien być pobierany podatek... Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od emerytury otrzymywanej z RPA winien być pobierany w wysokości 9% w RPA, a dopiero różnica wg polskiego prawa w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do ust. 1a ww. artykułu, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 18 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 10 listopada 1993 r. (Dz. U. z 1996 Nr 28, poz. 124) ? każda emerytura (inna niż emerytura, o której mowa w artykule 19 ust. 2) i każda renta otrzymywana ze źródeł w Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie i która podlega opodatkowaniu w całości lub w części w drugim Umawiającym się Państwie, jest zwolniona z opodatkowania w pierwszym Państwie w zakresie, w jakim jest ona włączona do dochodu w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast, przepis z art. 19 ustęp 2 każda renta lub emerytura wypłacana bezpośrednio z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną bądź władzę lokalną każdej osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa lub jednostki bądź władzy lokalnej podlega opodatkowaniu wyłącznie w tym Państwie. Jednakże taka renta lub emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba ją otrzymująca jest obywatelem tego Państwa i posiada miejsce zamieszkania w tym Państwie. Zatem emerytury i renty z RPA wypłacane bezpośrednio z funduszy utworzonych przez RPA lub jego jednostkę terytorialną bądź władzę lokalną każdej osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz RPA lub jednostki bądź władzy lokalnej podlega opodatkowaniu wyłącznie w RPA. Jednakże taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli osoba ją otrzymująca jest obywatelem polskim i posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca otrzymuje emeryturę wypłacaną bezpośrednio z funduszy utworzonych przez RPA z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa. Zainteresowany wskazuje, iż będąc obywatelem Polski posiada także obywatelstwo RPA. Przedmiotowa emerytura została opodatkowana zarówno w RPA, jak i w Polsce. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przepis z art. 19 ustęp 2 ww. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stwierdzić należy, iż emerytura otrzymywana przez Wnioskodawcę ? będącego obywatelem polskim i posiadającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? wypłacana z RPA z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Ponadto, tut. organ informuje, iż stosownie do art. 25 ww. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zdania, że czynności jednego lub obu Umawiających się Państw wprowadziły lub wprowadzą dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, to może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw, przedstawić swoją sprawę właściwej władzy tego Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę. Sprawa powinna być przedłożona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego urzędowego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Zgodnie z ustępem 2 ww. artykułu, właściwa władza, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i jeżeli nie może spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w porozumieniu z właściwą władzą drugiego Umawiającego się Państwa, tak aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą umową. Właściwe władze Umawiających się Państw będą wspólnie czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia rozwiązywać trudności lub wątpliwości powstające przy interpretacji lub stosowaniu umowy. Mogą one również konsultować się między sobą w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w przypadkach, które nie są uregulowane w niniejszej umowie (art. 25 ust. 3 ww. umowy). Mając na uwadze powyższe, tut. organ informuje, iż Wnioskodawca może wystąpić do Ministra Finansów o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się w związku z tym, że podatek w RPA został pobrany niezgodnie z umową. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej


TagiInformujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane