Czas pracy kierowców - definicje używane w regulacji czasu pracy kierowców

Artykuł ten zawiera zestawienie definicji używanych w regulacjach dotyczących czasu pracy kierowców. Jest to kolejny z artykułów w serii o czasie pracy kierowców.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie definicji odnoszących się do czasu pracy kierowców, zawartych w aktach prawnych odnoszących się do tej tematyki.

 1. Kierowca - osoba która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby ( art. 4 lit. c Rozporządzenia 561).

  Porady prawne
 2. Transport drogowy - krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy, przy czym:

  a) krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  b) międzynarodowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

  Za transport drogowy uważa się również:

  a) każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej,

  b) działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy ( art. 2 pkt 1 U.c.p.k. w zw. z art. 4 pkt 1,2 i 3 Ustawy o transporcie drogowym Dz.U. t,j. 2007.124.874).

 3. Pojazd - pojazd silnikowy, ciągnik, przyczepę lub naczepę albo zespół tych pojazdów, zdefiniowanych w następujący sposób:

  a) pojazd silnikowy - pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazdy stale poruszające się po szynach i zwykle używany do przewozu osób lub rzeczy,

  b) ciągnik - pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazd stale poruszający się po szynach i skonstruowany specjalnie do ciągnięcia, pchania lub poruszania przyczep, naczep, urządzeń lub maszyn,

  c) przyczepa - pojazd skonstruowany do sprzęgania go z pojazdem silnikowym lub ciągnikiem,

  d) naczepa - przyczepa bez przedniej osi sprzęgana w taki sposób, że znaczna cześć jej ciężaru i ciężaru jej ładunku spoczywa na ciągniku lub pojeździe silnikowym ( art. 4 lit. b) Rozporządzenia 561).

 4. Przewóz drogowy - każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy (art. 4 lit a) Rozporządzenia 561).

 5. Stosunek pracy - stosunek nawiązany między pracownikiem a pracodawcą na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołani, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę ( art. 2 Kodeksu pracy).

 6. Międzynarodowy przewóz drogowy - przewóz drogowy, w czasie którego następuje przekroczenie przynajmniej jednej granicy.

 7. Przerwa - oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku,

 8. Odpoczynek - oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem,

 9. Czas prowadzenia pojazdu - oznacza czas trwania czynności prowadzenia pojazdu zarejestrowany: a) automatycznie lub półautomatycznie przez urządzenia rejestrujące określone w załącznikach I i IB do Rozporządzenia 3821 lub b) ręcznie, zgodnie z art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 3821

 10. Dzienny okres odpoczynku - oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje: a) regularny dzienny okres odpoczynku - oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godziny, b) skrócony dzienny okres odpoczynku - oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin;

 11. Tygodniowy okres odpoczynku - oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje: a) regularny tygodniowy okres odpoczynku - oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, b) skrócony tygodniowy okres odpoczynku - oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin;

 12. Tydzień - oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę,

Podstawy prawne :

1. Ustawa o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004.92.879 ze zm.),

2. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.,

3. Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. t,j. 2007.124.874),

4. Kodeks pracy (Dz.U. 1998.21.94 ze zm.).

Inne artykuły z serii :

1 Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas rpacy kierowców,

2. Czas pracy kierowców - okresy odpoczynku w czasie pracy kierowców,

3. Czas pracy kierowców - wymiar czasu pracy kierowców.

4. Czas pracy kierowców - zakres pojęcia czasu pracy.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika