Czy wiesz co to są ceny transferowe?

Czym są ceny transferowe?

Pojęcie cen transferowych nie posiada precyzyjnej definicji, nie jest też jednoznaczne. Dla niniejszego opracowania przyjmujemy, iż ceny transferowe są to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, które odbiegają od tych, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Jakie jest znaczenie kwestii cen transferowych dla systemu podatkowego?

Dla systemu podatkowego istotnym jest, iż w wyniku zastosowania cen transferowych, podmiot może nie wykazywać dochodów albo wykazywać dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały. Tym samym w przypadku takiego podmiotu zaniżona jest podstawa opodatkowania, co wiąże się ze stratą dla fiskusa.

Jakie jest znaczenie kwestii cen transferowych dla podatników?

Niektórzy podatnicy zdecydowanie wykorzystują swoje powiązania by płacić mniejsze podatki, lub też w ogóle ich nie płacić. Wiąże się to jednak z ryzykiem, gdyż organy podatkowe z założenia mają obowiązek dbać o interes fiskusa i dysponują narzędziami prawnymi, które umożliwiają im walkę z tym problemem. Niestety, z uwagi na zakres definicji prawnych związanych z problematyką podmiotów powiązanych, celem organów podatkowych mogą stać się też podatnicy, którzy nie stosują żadnych praktyk związanych z cenami transferowymi.

Jakie są możliwości organów podatkowych w omawianym zakresie?

Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli udowodni, że w wyniku powiązań między podmiotami zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ określa dochody danego podmiotu oraz należny podatek bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Chociaż obowiązek udowodnienia tego stanu rzeczy ciąży na organie, w praktyce ciężar dowodu często jest przenoszony na podatnika, czemu sprzyja konstrukcja przepisów, a w szczególności obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji.

W jaki sposób określane są dochody w przypadku stosowania przez podmioty powiązane cen transferowych?

Organ określa dochód w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

  • porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • ceny odprzedaży,
  • rozsądnej marży ("koszt plus")
  • zysku transakcyjnego (jeżeli zastosowanie powyższych metod nie jest możliwe)

Na czym polega metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej?

Z założenia jest to metoda główna, która powinna być stosowana w pierwszej kolejności.

Metoda polega na porównaniu ceny określonej w danej transakcji z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach między podmiotami niezależnymi. Organ dokonuje porównania na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi (wewnętrzne porównanie cen) lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty (zewnętrzne porównanie cen).

Na czym polega metoda ceny odprzedaży?

Metoda ta polega na obniżeniu ceny określonej w transakcji danego podmiotu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez ten dany podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę ceny odprzedaży.

Na czym polega metoda rozsądnej marży "koszt plus"?

Metoda ta polega na zsumowaniu kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z nabyciem przedmiotu transakcji od podmiotu niezależnego albo wytworzenia go we własnym zakresie oraz właściwego zysku wynikającego z warunków rynkowych.

Na czym polega metoda zysku transakcyjnego?


Metoda ta może być stosowana tylko wówczas, gdy nie można określić dochodów przy wykorzystaniu określonych powyżej metod. W metodzie tej podstawą ustalenia dochodu jest zysk, jakiego podmiot mógłby racjonalnie oczekiwać w danej transakcji.

Warto wiedzieć...

Przy ustalaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji organ nie może brać pod uwagę okoliczności, które nie mogły być znane stronom transakcji w dniu jej zawarcia, a które, jeśli byłyby znane, mogłyby powodować określenie przez strony wyższej lub niższej wartości przedmiotu takiej transakcji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.)

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika