Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

Dla kogo emerytura na "starych" zasadach ?

Osoby urodzone w okresie od 1 stycznia 1949 r. do 31 grudnia 1968 r. mogą dokonać wyboru, czy chcą otrzymać w przyszłości emeryturę na starych zasadach, czy na zasadach nowych, które wprowadziła reforma systemu emerytalnego. Aby jednak móc ubiegać się o świadczenie według poprzednich reguł, trzeba spełnić łącznie trzy podstawowe warunki:

 1. osoba ta nie przystąpi do otwartego funduszu emerytalnego,

  Porady prawne
 2. warunki do uzyskania emerytury zostaną spełnione do dnia 31 grudnia 2006 r.,

 3. nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (jeśli chodzi o pracowników), z tym że rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić także po dniu 31 grudnia 2006 r.

Należy mieć tu na uwadze, że jeżeli ubezpieczony nie zawarł umowy o przystąpieniu do OFE do 31 grudnia 1999 r., uważa się, że do funduszu nie przystąpił.

Z możliwości nabycia prawa do emerytury na starych zasadach mogą skorzystać:

 • pracownicy,
 • ubezpieczeni będący pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,
 • osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną bez względu na to, czy są pracownikami czy też ubezpieczonymi opłacającymi składki na własne ubezpieczenie z tytułu wykonywania tej działalności,
 • górnicy.

Jaki wiek i staż?

Osoby urodzone w omawianym przedziale czasowym, zachowują uprawnienia do tzw. wcześniejszej emerytury, tj. przed osiągnięciem powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego.

Ubezpieczeni będący pracownikami mogą przejść na emeryturę:

 1. kobiety:
  • po osiągnięciu 55 lat, jeżeli legitymują się co najmniej 30-letnim okresem składkowym i nieskładkowym albo
  • po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,
 2. mężczyźni:
  • po osiągnięciu 60 lat, jeżeli udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.

Dtychczas emeryturę tę mogły otrzymać osoby, dla których ostatnim ubezpieczeniem było ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Warunek ten był spełniony także wówczas, gdy ostatnim ubezpieczeniem było ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia, a bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę osoba zainteresowana pobierała zasiłek dla bezrobotnych (zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne), nie wykonywała zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, albo dobrowolnie kontynuowała ubezpieczenie. Obecnie od lipca 2004 r. prawo takie mają wszyscy ubezpieczeni a nie tylko pracownicy.

Jakie preferencje dla pracujących w szczególnych warunkach?

Osoby, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnione w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, które nie nabędą prawa do wcześniejszej emerytury do końca 2006 r., ale do 31 grudnia 1998 r. miały wymagany staż pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, uprawniający według starych przepisów, do niższego wieku emerytalnego oraz staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) w wymiarze 20 lat - kobieta lub 25 lat-mężczyzna, będą mogły skorzystać z wcześniejszej emerytury oraz będą miały obliczaną emeryturę według zasad dotychczasowych, jeśli nie przystąpią do otwartego funduszu emerytalnego i rozwiążą umowę o pracę, jeżeli są pracownikami. Osobom, które skorzystają z prawa do wcześniejszej emerytury powiększony zostanie kapitał początkowy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r., Nr 8, poz. 43 ze zmianami).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika