Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Czym zajmuje się deweloper? 

Działalność dewelopera polega na realizacji inwestycji budowlanej. Deweloper pilotuje budowę mieszkań od samego początku – od analizy potrzeb rynku, potencjalnych klientów, wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji, przez rozpoznanie stanu prawnego terenu pod budowę, zakup nieruchomości gruntowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę), uzyskanie niezbędnej dokumentacji prawno-budowlanej. Po uzbrojeniu terenu deweloper przystępuje do organizacji samej budowy – za pomocą własnych wykonawców bądź na zasadzie zleceń podwykonawcom. W momencie, gdy inwestycja budowlana staje się prawnie możliwa, deweloper poszukuje nabywców przyszłych mieszkań tak, aby z pomocą środków przyszłych nabywców kontynuować przedsięwzięcie (jeżeli sam nie dysponuje wystarczającym własnym kapitałem). Działanie dewelopera kończy się wraz z podpisaniem z nabywcą umowy przenoszącej własność mieszkania i po dokonaniu ostatecznych rozliczeń finansowych z klientem. 

Sprawdzenie dewelopera 

Działalność deweloperska może być prowadzona w formie spółki kapitałowej (najczęściej w Polsce są to spółki z kapitałem zagranicznym), spółki osobowej, agencji obrotu nieruchomościami, prywatnego przedsiębiorstwa budowlanego, spółdzielni budowlanej. Najwięcej informacji o danym deweloperze można uzyskać zapoznając się odpisem z Krajowego Rejestruj Sądowego – jest on dostępny w wydziale rejestrowym sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę dewelopera albo u samego dewelopera, albo też można zajrzeć do właściwego Monitora Sądowego i Gospodarczego wydawanego przez Ministra Sprawiedliwości, który to Monitor bezpłatnie udostępniają sądy. Każdy  wpis do rejestru powinien zostać ogłoszony w tymże Monitorze, każdy zaś przedsiębiorca obowiązany jest przechowywać w lokalu swojej siedziby numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące jego przedsiębiorstwa. 

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Może być aktualny lub pełny. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu.

Odpis aktualny natomiast zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS. Za odpis pełny z rejestru wydany na wniosek trzeba zapłacić 60 zł, natomiast odpis aktualny to koszt 30 zł. Nie trzeba się jednak narażać na te koszta, gdyż wystarczy poprosić dewelopera o odpis albo najlepiej zajrzeć do Monitora Sądowego i Gospodarczego, który powinien być w posiadaniu dewelopera, o czym już wcześniej wspominano. Można także skorzystać z wyszukiwarki podstawowych informacji o spółkach znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

A jakie rubryki są najważniejsze z punktu widzenia klienta dewelopera? Można się dowiedzieć, jaka jest forma prawna dewelopera (Dział 1 Rubryka 1), gdzie znajduje się jego siedziba (D. 1, R. 2), jaki jest kapitał spółki (jeśli jest spółką - D. 1, R. 8), co jest przedmiotem działalności (D. 3, R. 1), o zaległościach i wierzytelnościach (D. 4, R. 1, 2) oraz o toczących się postępowaniach sądowych – likwidacja, zarząd komisaryczny, postępowanie upadłościowe, układowe (D. 6, R. 1-7). Z punktu widzenia zawierania umowy ważny jest Dział 2, Rubryka 1 zatytułowana „Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu”, który może wyglądać np. tak: 

Dział 2 

Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

 L.p.

 Numer i nazwa pola

 Nr wpisu

 Zawartość

Wprow.

Wykr.

1.

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

1

-

ZARZĄD

2. Sposób reprezentacji podmiotu

1

-

SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZESI DO WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100 00 ZŁ – KAŻDY Z OSOBNA

 Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

 L.p.

 Numer i nazwa pola

 Nr wpisu

 Zawartość

Wprow.

Wykr.

1

1. Nazwisko/nazwa lub firma

1

-

TYRAŁ

2. Imiona

1

-

ANDRZEJ

3. Numer PESEL/REGON

1

-

56091209794

4. Numer KRS

-

-

******

5. Funkcja w organie reprezentującym

1

-

WICEPREZES

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?

1

-

NIE

7. Data od jakiej została zawieszona

-

-

-------

2

1. Nazwisko/nazwa lub firma

1

-

DOMAGAŁA

2. Imiona

1

-

ARTUR STANISŁAW

3. Numer PESEL/REGON

1

-

48111800657

4. Numer KRS

-

-

******

5. Funkcja w organie reprezentującym

1

-

PREZES

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?

1

-

NIE

7. Data od jakiej została zawieszona

-

-

-------

Należy zatem zwrócić uwagę na to, kto podpisuje umowę ze strony dewelopera – musi to być osoba, która po pierwsze: zrobi to zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w polu „sposób reprezentacji”, a po drugie: widnieje wśród osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Krzysztof 2012-10-13 22:21:24

    Deweloper przedstawił mi dokumenty takie jak Regon, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast nie ma odpisu z KRS. Proszę o informację czy powinnam upomnieć się o ten dokument, pomimo że już została zawarta umowa przedwstępna na zakup mieszkania. Dziękuję za poradę.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika