Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

Można pytać o wykładnię planowanych działań gospodarczych

Ważna wiadomość dla podatników, którzy planują działalność gospodarczą, a mają wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych. Od 1 lipca br. podatnicy mogą w interpretacji zapytać organ podatkowy zarówno o już zaistniały stan faktyczny, jak również o planowane działania.

Interpretacje w rękach Ministra Finansów

Od 1 lipca br. wiążące interpretacje przepisów podatkowych wydaje jedynie Minister Finansów. Ma to w założeniu doprowadzić do ujednolicenia interpretacji i ukrócić nagminnie powtarzające się obecnie sytuacje wydawania przez urzędy i izby skarbowe różnych interpretacji przy podobnych stanach faktycznych. Minister Finansów może jednak upoważnić urzędy i izby skarbowe do wydawania wiążących interpretacji. Od wydanej przez Ministra interpretacji przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. Ministerstwo Finansów już skorzystało z możliwości przekazania wydawania interpretacji w ręce dyrektorów niektórych izb skarbowych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego do wydawania interpretacji indywidualnych upoważnieni zostali Dyrektorzy Izb Skarbowych: w Katowicach. Poznaniu Warszawie i Bydgoszczy.

W zakresie interpretacji dotyczących podatków pobieranych przez wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta nie jest możliwa centralizacja wiążących interpretacji, gdyż w tym zakresie obowiązują też akty prawa miejscowego (dotyczące stawek, zwolnień podatkowych). Właściwymi do wydawania interpretacji w tym zakresie będą więc nadal organy podatkowe I instancji, a opłata za wydanie interpretacji indywidualnej stanowić będzie w tym przypadku dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jak ubiegać się o indywidualną interpretację przepisów podatkowych?

Od 1 lipca 2007 r. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego składa się na specjalnym formularzu ORD-IN: Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik musi wyczerpująco przedstawić stan faktyczny, który zaistniał lub też przedstawić zdarzenie, które dopiero zaistnieje oraz - tak jak do tej pory - własne stanowisko w sprawie.

Podatnik składający wniosek o wydanie interpretacji składa oświadczenie - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania - że elementy stanu faktycznego przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz że sprawa nie została już rozstrzygnięta w drodze decyzji urzędu skarbowego, izby skarbowej lub urzędu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia interpretacja podatkowa nie będzie wywoływać skutków prawnych.

Nowe przepisy rozszerzą katalog osób uprawnionych do otrzymania interpretacji indywidualnych - prośbę o interpretację może złożyć również osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117a ustawy Ordynacja podatkowa oraz osoba, która ma miejsce zamieszkania lub siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się:

 1. dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania; 
 2. dla osób prawnych - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze; 
 3. dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych; 
 4. dla podatkowych grup kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim. Wnioski należy kierować na adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

ul. Św. Jakuba 20

87-100 Toruń

Opłatę od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku - na rachunek Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr konta bankowego: 52 1010 1078 0040 6622 3100 0000 lub gotówką w punkcie kasowym w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim. Tak więc np. podatnicy z Małopolski wnioski o wydanie interpretacji powinni kierować na adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko Biała

Numer konta bankowego Izby Skarbowej w Katowicach: 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim lub mazowieckim. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest także właściwy miejscowo do wydania interpretacji indywidualnej, jeśli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski albo jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej na podstawie powyższych zasad. Adres do korespondencji, na który należy kierować wnioski (ORD-IN), jeżeli organem upoważnionym do wydania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
ul. 1 Maja 10
09-402 Płock

Nr konta bankowego, na który należy wnosić opłatę od wniosku kierowanego do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

Organ właściwy miejscowo w chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pozostaje właściwy do jej wydania, choćby zmieniły się podstawy właściwości.

Termin wydania interpretacji podatkowej

Zmienione przepisy przewidują, że interpretację przepisów podatkowych wydaje się w terminie 3 miesięcy. Jednakże pozostawiono fiskusowi furtkę do wydłużenia tego okresu. Postanowiono bowiem, iż do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy albo z przyczyn niezależnych od organu. Oznacza to, że minister finansów będzie mógł w sposób dość uznaniowy przedłużać termin wydania wiążącej interpretacji podatkowej.
Minister finansów będzie miał prawo zmienić wydaną interpretację, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z orzecznictwem sądów, orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Wzrost opłat za wydanie interpretacji

Zła wiadomość dla podatników, którzy będą ubiegać się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów podatkowych. Od 1 lipca br. nastąpił znaczący wzrost opłaty za wydanie wiążącej interpretacji. Każdy wniosek o wydanie wiążącej interpretacji będzie podlegać opłacie w wysokości 75 zł. Opłatę od wniosku o udzielenie interpretacji trzeba będzie wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie interpretacji, od którego nie wniesiono opłaty, pozostawiać się będzie bez rozpatrzenia.

Jeśli podatnik przedstawi w jednym wniosku o wydanie interpretacji kilka odrębnych stanów faktycznych, opłatę pobierać się będzie od każdego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Po co ubiegać się o interpretację?

Zastosowanie się jakiegokolwiek podmiotu do interpretacji ogólnej lub wnioskodawcy do wydanej na jego wniosek interpretacji indywidualnej nawet przed jej zmianą lub w przypadku jej nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie może im szkodzić. Spowoduje to więc w pewnych przypadkach zwolnieniem z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, co ma skutkować wygaśnięciem zobowiązania podatkowego. Mianowicie zastosowanie się do interpretacji, która następnie zostanie zmieniona lub nie zostanie uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, spowoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

 • zobowiązanie nie zostanie prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która ulegnie zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
 • skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu będzie odpowiadał stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, będą miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Zwolnienie z zapłaty podatku w przypadku zmiany interpretacji obejmie:

 • w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności,
 • w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny,
 • w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 2005 r., nr 8, poz. 60, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 r., Nr 217, poz. 1590);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (Dz. U. 2007 r., Nr 112, poz. 771);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2007 r., Nr 112, poz. 770) 

 


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika