Jak uzyskać aprobatę techniczną dla wyrobów budowlanych?

Od czego należy zacząć postępowanie aprobacyjne?

W celu uzyskania aprobaty wnioskodawca musi złożyć wniosek o jej udzielenie we właściwej jednostce aprobującej. Informacje, czy wyrób budowlany podlega badaniu przez daną jednostkę są zawarte we własnych wydawnictwach jednostek w wykazach asortymentowych wyrobów objętych działalnością jednostki.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o udzielenie aprobaty technicznej musi zawierać:

 1. określenie i adres wnioskodawcy oraz miejsce produkcji wyrobu budowlanego;
 2. nazwę techniczną i nazwę handlową, oznaczenie wyrobu budowlanego i jego odmiany asortymentowe;
 3. opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materiałów i podzespołów;
 4. określenie przeznaczenia i zakresu zastosowań wyrobów budowlanych;
 5. dane dotyczące właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobu budowlanego oraz jego wpływu na środowisko;
 6. informacje na temat systemu zakładowej kontroli produkcji;
 7. określenie warunków technicznych zastosowania wyrobu budowlanego.

Do wniosku kierowanego do właściwej jednostki aprobującej wnioskodawca powinien załączyć:

 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca nie występuje w postępowaniu aprobacyjnym osobiście;
 • rysunki techniczne, uzupełniające opis wyrobu bu­dowlanego;
 • dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych i własności technicznych wyro­bu budowlanego, w tym raporty z przeprowadzonych badań wyrobu budowlanego;
 • certyfikaty, atesty i opinie dotyczące wyrobu bu­dowlanego, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • dowód opłaty za przeprowadzenie weryfikacji wniosku.

W jakim terminie następuje rozpoznanie wniosku?

W ciągu miesiąca od rejestracji wniosku jednostka aprobująca rozpoznaje wniosek, sprawdza jego kompletność i ocenia jego zasadność. Po tym terminie też zawiadamia wnioskodawcę o potrzebie przeprowadzenia postępowania aprobacyjnego albo pisemnie uzasadnia odmowę.

Postępowanie wszczyna się w ustalonym przez obie strony terminie. W ciągu dwóch miesięcy od tego momentu jednostka, co do zasady, informuje na piśmie, jakie dodatkowe badania laboratoryjne mają być wykonane i dlaczego, a także o zakresie i przedmiocie dodatkowych uzasadnień obliczeniowych oraz wykazie dodatkowych danych, sprawozdań, certyfikatów, atestów, opinii.

Gdzie można przeprowadzać zalecone dodatkowe badania wyrobu?

Jednostki akrobacyjne uznają wyniki badań z trzech rodzajów laboratoriów:

 • akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności,
 • zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych oraz laboratoriów notyfikowanych Komisji Europejskiej zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG
 • krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka zawarła odpowiednie porozumienie.

Wydanie aprobaty technicznej lub odmowa jej wydania w ciągu dwóch miesięcy od dnia uzyskania sprawozdań i dokumentów z opisanych wyżej badań po dokonaniu przez jednostkę oceny przydatności wyrobu budowlanego do stosowania w budownictwie.

Aprobatę podpisuje kierownik jednostki przeprowadzającej postępowanie.

Aprobata obowiązuje od dnia jej wydania i jest udzielana na 5 lat. Okres ten może być przedłużany na wniosek właściciela bez przeprowadzania kolejnej procedury.

W jakich sytuacjach może nastąpić zmiana bądź uchylenie aprobaty technicznej?

Jednostka może uchylić aprobatę w przypadku zmian w odrębnych przepisach, normach i przepisach organizacji międzynarodowych, jeżeli wynika to z zawartych umów. Aprobata może też zostać uchylona z inicjatywy jednostki, która ją wydała lub na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zmiana aprobaty technicznej następuje na wniosek producenta, który chce dokonać modyfikacji w zakresie materiałów, konstrukcji, technologii mających istotny wpływ na właściwości użytkowe wyrobu lub na zakres jego zastosowania. Zmiana wymaga przeprowadzenia dodatkowej procedury akrobacyjnej.

Ile wynoszą koszty uzyskania aprobaty technicznej?

W przypadku aprobat należy rozróżnić dwa rodzaje opłat. Pierwsza to opłata za rozpatrzenie wniosku, która wynosi równowartość w złotych500 euro. Natomiast odpłatność za czynności przeprowadzane w ramach procedury akrobacyjnej (udzielanie, zmiana, przedłużanie terminu ważności) jest ustalana odrębnie w każdym przypadku. Ustalana jest bowiem na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej określonej w cenniku.

Jakie jednostki organizacyjne mogą przeprowadzać procedury aprobacyjne?

 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych niewskazanych w pkt 2—16, a także wyrobów budow­lanych termo- i hydroizolacyjnych, włókno-cementowych;
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal" w Warszawie — w odniesie­niu do wyrobów budowlanych z zakresu inżynierii sanitarnej;
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stoso­wanych wyłącznie w inżynierii komunikacyjnej;
 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w sieciach j instalacjach paliw gazowych;
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa »Metalplast" w Poznaniu — w odniesieniu do okuć, metalowych i tworzywowych wyrobów wykończeniowych i pomocniczych oraz ślusarki budowlanej;
 • Instytut Energetyki w Warszawie — w odniesieniu do wyrob6w budowlanych stosowanych w inży­nierii elektrycznej w zakresie napięcia powyżej 24 kV;
 • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie — w odniesieniu do wyrobow budowlanych stoso­wanych wyłącznie do oczyszczania scieków i przerobu osadów;
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stoso­wanych wyłącznie w budownictwie obronnym;
 • Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w War­szawie — w odniesieniu do wyrob6w budowla­nych stosowanych wyłącznie do budowy na-wierzchni kolejowych;
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Katowicach — w odniesieniu do wyrob6w budowlanych termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych;
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach — w od­niesieniu do aparatury eksplozymetrycznej w budynkach;
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie — w odniesieniu do wyro­bów budowlanych wykorzystywanych przez jed­nostki ochrony przeciwpożarowej do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych;
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie — w odniesieniu do wyro­bów budowlanych stosowanych wyłącznie w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierząt oraz do przechowywania płodów rolnych, środków produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwach rolnych;
 • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w budownictwie melioracyjnym;
 • Instytut łączności w Warszawie — w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych, radiowo-telewizyjnych oraz komputerowych;
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie — w odniesieniu do pomp cieplnych oraz element6w chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 r., Nr 249, poz. 2497).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika