Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - niezbędne elementy

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać: numer podatnika dokonującego dostawy (numer VAT-UE) oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Ponieważ faktury dokumentujące WDT wystawiane są w walucie obcej, niezbędne staje się właściwe przeliczenie tych faktur na złotówki. Sposoby przeliczania walut obcych z faktur VAT na złotówki, zostały przedstawione w poradzie: Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?   

Faktury otrzymane od kontrahentów unijnych dla potrzeb wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Faktury unijne, wystawiane przez kontrahentów zagranicznych z tytułu dostawy towaru do Polski, stanowią dla podatnika VAT dokumentację wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Częstym błędem popełnianym przez podatników jest dokonywanie księgowania na podstawie tak otrzymanej faktury. Faktura unijna jest bowiem jedynie podstawą do wystawienia faktury wewnętrznej, która to dopiero stanowi podstawę do ujęcia w ewidencji VAT

Kwestie związane z fakturami wewnętrznymi zostały omówione dalej. Odnośnie zaś przeliczania kwot w walutach obcych za złotówki z takich faktur, obowiązują zasady omówione w poradzie: Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

 Więcej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych mo żna przeczytać w artykułach: Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT oraz Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólno-towego w VAT

Faktury zagraniczne przy nabywaniu usług - import usług

Również faktury dokumentujące nabycie usług od kontrahentów zagranicznych (zarówno z Unii, jak i spoza Unii), które u podatnika polskiego stanowią import usług, są podstawą do wystawienia faktury wewnętrznej.

Dlatego też i w tym miejscu należy Czytelnika odesłać do omówienia zawartego w punkcie niżej - odnośnie faktur wewnętrznych, zaś do porady: Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT? - odnośnie przeliczania na złotówki należności wykazanych w takich fakturach.  

Faktury wewnętrzne

 

Faktury dokumentujące nieodpłatne przekazania i inne czynności

Faktury wewnętrzne wystawiane są w przypadku: 

  • czynności nieodpłatnej dostawy i nieodpłatnego świadczenia usług, zrównanych z czynnościami odpłatnymi,

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

  • importu usług,

  • udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

W przypadku obrotu poza Polską podstawą do wystawienia faktury VAT jest faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego.  

Dane na fakturze wewnętrznej

Do wystawiania faktur wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące innych faktur VAT, z tym, że w przypadku: 

  1. czynności nieodpłatnych zrównanych z odpłatnymi, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; 

  2. dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Faktury wewnętrzne można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku. 

Obowiązki unijnych podatników świadczących usługi

Polski ustawodawca nałożył pewne obowiązki w zakresie wystawiania faktur VAT na podatników unijnych.

Faktury wystawiane przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczących usługi niematerialne (określone w art. 27 ust. 3 ustawy o VAT) oraz inne szczegółowo wymienione usługi (wymienione w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o VAT - m.in. wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów, usługi pomocnicze do usług wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów), dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, zawierają adnotację, że podatek rozlicza nabywca.

Faktury wystawiane przez podatników świadczących usługi poza terytorium kraju

Obowiązek wystawiania faktur dotyczy również dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 97, poz. 970, ze zm.);     

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika