Pozostałe

Koncesje i zezwolenia

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Kto może zajmować się ochroną osób i mienia? 

Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony) oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia, wykonują pracownicy ochronyPracownikiem ochrony może zaś być osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osoba wykonująca zadania ochrony w zakresie niewymagającym licencji. Pracownikiem ochrony jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia. 

Na czym polega ochrona osób i mienia?

Zgodnie z przepisami, ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia oznacza zaś działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

 1. bezpośredniej ochrony fizycznej: 

  • stałej lub doraźnej, 

  • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 

  • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych; 

 2. zabezpieczenia technicznego, polegającego na: 

  • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, 

  • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.  

Jakiej licencji wymaga wykonywanie czynności ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego? 

Wykonywanie wskazanych niżej czynności ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego wymaga posiadania licencji:

 • pracownika ochrony fizycznej lub 

 • pracownika zabezpieczenia technicznego.  

Licencje te ustanawia się jako licencje pierwszego i drugiego stopnia. „Licencja” oznacza przy tym specjalne zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą o ochronie osób i mienia. 

Do wykonywania zawodu pracownika ochrony w zakresie niewymienionym niżej (jako tzw. nielicencjonowany pracownik ochrony) nie jest konieczne uzyskanie licencji, gdyż wymóg licencjonowania ustawodawca nakłada jedynie na te grupy pracowników, które mogą wykonywać określone czynności, wykorzystując uprawnienia posiadane na mocy przepisów ustawy o ochronie osób i mienia.

Kto może uzyskać licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia?

Ustawa o ochronie osób i mienia reguluje kwestie wymagań, od których spełnienia ustawodawca uzależnia wydanie licencji oraz zakres uprawnień związanych z posiadaniem poszczególnych licencji 

I tak, licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymagana jest do wykonywania czynności ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej przez: 

 • członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych; 

 • członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne; 

 • pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób; 

 • osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających licencji; 

 • pracowników ochrony mających prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego czy użycia broni palnej;

 • pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.  

O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która: 

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

 2. ukończyła 21 lat; 

 3. ukończyła szkołę podstawową; 

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem; 

 5. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne; 

 6. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.  

Licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wydaje się osobie, która spełnia ww. warunki oraz: 

 1. posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania; 

 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim; Dla wykonywania ochrony bezpośredniej jest więc konieczne poddanie się odpowiednim badaniom; Wymóg ten jest przydatny jako kryterium kwalifikacyjne pracowników ochrony z punktu widzenia ich zadań i przysługujących im uprawnień;

 3. legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełniła nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją. 

Kto może uzyskać licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia? 

Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz do: 

 • opracowywania planu ochrony; 

 • organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.  

O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia ubiegać się może osoba, która: 

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

 2. ukończyła 21 lat; 

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem; 

 4. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne; 

 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wydaje się osobie, która: 

 1. posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania; 

 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim; 

 3. legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełniła nienaganną służbę w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracowników ochrony drugiego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją.  

Kto może uzyskać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia? 

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia upoważnia do wykonywania czynności ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego. 

O wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która: 

 1. ukończyła 18 lat; 

 2. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem; 

 4. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne. 

Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia wydaje się osobie, która:  

 1. posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania; 

 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim; 

 3. posiada wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.  

Kto może uzyskać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia?

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego oraz do: 

 • opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego; 

 • organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.  

O licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

 2. ukończyła 21 lat; 

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem; 

 4. nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.  

Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się osobie, która: 

 1. posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania; 

 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim; Dla wykonywania ochrony bezpośredniej jest więc konieczne poddanie się odpowiednim badaniom; Wymóg ten jest przydatny jako kryterium kwalifikacyjne pracowników ochrony z punktu widzenia ich zadań i przysługujących im uprawnień;

 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.  

Do kogo należy się zwrócić o wydanie licencji pracownika ochrony?

Licencje wydaje, odmawia wydania, zawiesza i cofa, w formie decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby komendant wojewódzki Policji 

Licencje wydaje się na czas nieokreślony. 

Jak ubiegać się o wydanie licencji? 

Dyplom, świadectwo albo egzamin na licencję pracownika ochrony fizycznej 

Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia są dyplomy i świadectwa wydawane przez szkoły publiczne, w tym wchodzące w skład centrów kształcenia ustawicznego, lub szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, kształcące w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Są nimi również świadectwa szkół podoficerskich oraz dyplomy szkół oficerskich resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego. Takie świadectwa szkół podoficerskich potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie odpowiadającym pierwszemu stopniowi licencji pracownika ochrony fizycznej. Dyplomy szkół oficerskich potwierdzają zaś uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie odpowiadającym drugiemu stopniowi licencji pracownika ochrony fizycznej.

Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, obejmujący zagadnienia:

 • teoretyczne - w zakresie ogólnoprawnym, ochrony osób i ochrony mienia, 

 • praktyczne - w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych.

Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia w zakresie teoretycznym, obejmuje określone zagadnienia ogólnoprawne, zawodowe z zakresu ochrony osób i mienia oraz zasad organizacji szkolenia strzeleckiego.

Kursy pracowników ochrony fizycznej mogą być prowadzone na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty albo w przepisach o działalności gospodarczej.

Osoby ubiegające się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, z wyjątkiem osób legitymujących się dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, składają egzamin przed komisją egzaminacyjną. Komendant wojewódzki Policji powołuje taką komisję i organizuje egzamin nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, powiadamiając o jego terminie i miejscu Komendanta Głównego Policji. W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż trzech, w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelectwa, 

 • przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony spośród oficerów komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, 

 • przedstawiciel prokuratora wojewódzkiego, 

 • dwaj przedstawiciele wojewody, w tym jeden lekarz, 

 • rzeczoznawca systemów zabezpieczających. 

Zagadnienia i zakres obowiązujących tematów egzaminów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.  

Egzamin przeprowadzany przez komisję składa się z egzaminu teoretycznego i praktycznego. Egzamin teoretyczny składa się z egzaminu pisemnego i ustnego, z których wystawiana jest łączna ocena.

Osoby, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu pisemnego, nie dopuszcza się do egzaminu ustnego. Egzamin ustny można przeprowadzić w formie pytań bezpośrednio kierowanych do egzaminowanego przez członków komisji albo pisemnych zestawów pytań losowanych przez egzaminowanego. Pisemne zestawy pytań przygotowuje komisja we własnym zakresie. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest z umiejętności samoobrony i technik interwencyjnych oraz strzeleckich. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu teoretycznego. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W przypadku zaś negatywnej oceny z egzaminu praktycznego, powtarzany jest tylko ten egzamin. Termin egzaminu poprawkowego może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od daty nie zdanego egzaminu. 

Badania na licencję pracownika ochrony fizycznej

Zasady, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (co do zasady co 3 lata, za opłatą 350 zł), jednostki uprawnione do przeprowadzania badań oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, jak również wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badania, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 23 marca 1999 r. sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. 

Wniosek  

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony powinna złożyć pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji. Wniosek ten powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, określenie rodzaju licencji oraz podpis wnioskodawcy.

Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia winna dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania, 

 2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek, 

 3. zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydane przez właściwe organy wojskowe (tylko osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia), 

 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane przez jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań ubiegających się o wydanie licencji, 

 5. dwie fotografie o wymiarach 3,5 × 2,5 cm, 

 6. kopię świadectwa ukończenia szkoły, odpowiednio podstawowej lub co najmniej średniej, 

 7. kopię dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony, odpowiednio pierwszego lub drugiego stopnia, 

lub 

kopię świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią i ewentualnie zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia dla kadry kierowniczej w Straży Przemysłowej, wydanych do dnia 27 marca 1998 r. 

Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia dołącza zaś:

 1. kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania, 

 2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek, 

 3. dwie fotografie o wymiarach 3,5 × 2,5 cm, 

 4. oraz kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia zawodowego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego, lub też dokumentu potwierdzającego przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o wydanie licencji pracownika ochrony osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia powinna dołączyć:

 1. kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania, 

 2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek, 

 3. dwie fotografie o wymiarach 3,5 × 2,5 cm, 

 4. oraz kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji zawodowej przyznawanej na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony obowiązana jest przedłożyć pracownikowi komendy wojewódzkiej Policji, upoważnionemu do przyjmowania wniosków, do wglądu oryginały dokumentów, których kopie załączyła do wniosku o licencję.

Komendant wojewódzki Policji jako organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji dołącza do akt opinię komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne. 

Odbiór licencji

Za wydanie licencji pobiera się opłatę, wynoszącą 50% opłaty skarbowej od koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Opłata za wydanie duplikatu licencji wynosi zaś 20% powyższej kwoty. Opłaty te wnosi się przy wydawaniu licencji lub jej duplikatu do kasy lub na rachunek bankowy właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej Policji. Nie pobiera się natomiast opłaty za wymianę licencji w przypadku nieprawidłowego sporządzenia uprzednio wydanej licencji. 

Osoba, której przyznano licencję pracownika ochrony, winna odebrać ją osobiście, za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji.

W razie utraty licencji, jej posiadacz ma obowiązek powiadomić o tym właściwą, ze względu na miejsce zamieszkania, komendę wojewódzką Policji, podając okoliczności utraty dokumentu. W wypadku utraty lub zniszczenia licencji w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią, posiadacz licencji może złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu (tj. licencji z adnotacją „duplikat”). W razie odzyskania lub odnalezienia oryginału licencji, pracownik ochrony misi zwrócić go właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji do jego anulowania.

W wypadku zmiany adresu zamieszkania, nazwiska lub imienia pracownik ochrony obowiązany jest powiadomić o tym komendanta wojewódzkiego Policji, który wydął licencję, oraz dołączyć do dokumentacji wydania licencji pisemne oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania, z podaniem nowego, lub kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia. W razie zmiany nazwiska lub imienia pracownika ochrony, komendant wojewódzki Policji wydaje nową licencję, anulując dotychczasową.

Opinię o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz o pracowniku ochrony wydaje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania opiniowanego, komendant komisariatu Policji na polecenie komendanta wojewódzkiego Policji. Opiniowanie pracowników ochrony powinno następować raz na trzy lata. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony bądź o pracowniku ochrony jest podstawą do odmowy wydania licencji pracownika ochrony lub wszczęcia postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji.  

Kiedy wnioskodawca nie dostanie licencji?

 

Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba nie spełnia odpowiednich warunków do ubiegania się o nią oraz do jej wydania albo gdy nie uiszczono opłaty za wydanie licencji. Podobnie jak wydanie licencji, również odmowa wydania oraz cofnięcie licencji następują w drodze decyzji administracyjnej komendanta wojewódzkiego Policji.  

Kto musi spełnić dodatkowe warunki? 

Pracownik ochrony, któremu mają być powierzone na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.

o ochronie informacji niejawnych zadania pełnomocnika ochrony lub pracownika pionu ochrony, musi dodatkowo spełnić wymagania określone w tej ustawie. Zgodnie zaś z ustawą o ochronie informacji niejawnych pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych może być osoba, która ma obywatelstwo polskie i co najmniej średnie wykształcenie, a także uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające ją do dostępu do informacji niejawnych oraz odbyła przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych; wymóg średniego wykształcenia nie jest stosowany wobec pracownika pionu ochrony. Warunkiem dopuszczenia do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych jest przeprowadzenie wobec kandydata postępowania sprawdzającego, które kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa lub odmową jego wydania.

W jakich przypadkach pracownik straci licencję? 

Komendant wojewódzki Policji obowiązkowo cofa licencję, jeśli pracownik ochrony: 

 1. zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne albo utraci

  • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

  • pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem; 

  • nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania; 

  • zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim; 

 2. zgłosił pisemnie zaprzestanie wykonywania zadań pracownika ochrony; 

 3. wykonuje zadania pracownika ochrony z naruszeniem przepisów prawa stwierdzone w trybie odrębnych przepisów.  

Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko pracownikowi ochrony o przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, obowiązkowo zawiesza prawa wynikające z licencji, do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie.

 W razie zaś powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko pracownikowi ochrony o przestępstwo inne niż wymienione wyżej, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie. Zawieszenie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej komendanta wojewódzkiego Policji. W przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, komendant wojewódzki Policji zatrzymuje (czynność materialno-techniczna) dokument stwierdzający posiadanie licencji. 

Pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji o każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ochrony, z przyczyn określonych w art. 52 Kodeksu pracy, tzn. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. odmowy wykonania polecenia przełożonego czy wykonywanie obowiązków służbowych w stanie nietrzeźwości), popełnienia przez pracownika w trakcie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (jeśli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu), lub zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.   

Licencja wygasa z mocy prawa w przypadku niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu przez okres dłuższy niż 2 lata. Do okresu niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu nie wlicza się ww. czasu zawieszenia praw wynikających z licencji.  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 r., Nr 114, poz. 740, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1807, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 1999 r., Nr 11, poz. 95, ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony (Dz. U. 1998 r., Nr 98, poz. 627);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony (Dz. U. 1998 r., Nr 78, poz. 511);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 23 marca 1999 r. sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się   o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. 1999 r., Nr 30, poz. 299, ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (Dz. U. 1998 r., Nr 113, poz. 731)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

tari

10.9.2010 19:12:30

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony?

a symbol cyfrowy 515902?

tari

10.9.2010 18:52:46

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony?

a symbol cyfrowy 515902?

rrrrrrr

9.4.2010 17:48:34

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony?

Cytat:"...lub szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, kształcące w zawodzie pracownik ochrony,...". Wstyd - portal prawniczy, a piszecie bzdury!! Nie ma zawodu "pracownik ochrony"!!! Zacytowane wyżej szkoły policealne kształcą w zawodzie "technik ochrony fizycznej osób i mienia", symbol cyfrowy 515 [01].

adam

19.9.2009 10:15:21

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony?

jaki trzeba uzyskac wynik aby zdac na licencje pracownika ochrony 2 stopnia tzn. ile procent trzeba miec?ja slyszalem ze 85% ale to chyba troche za duzo. tak mi sie wydaje. z gory dziekuje

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: