Koncesje i zezwolenia

Kierownik apteki

Kim jest kierownik apteki?

Kierownik apteki jest farmaceutą odpowiedzialnym za prowadzenie apteki. Można być kierownikiem tylko jednej apteki.

Kto może być kierownikiem apteki?

Kierownikiem apteki ogólnodostępnej, szpitalnej lub zakładowej może być farmaceuta, który:

 •  
  ukończył w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskał tytuł magistra farmacji albo 
 • ukończył w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskał tytuł magistra farmacji, albo
 • posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami (tj. ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej), za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo   
 • posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w przepisach prawa Unii Europejskiej (tj. dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych - 2005/36/WE) oraz potwierdzone dokumentami, o których mowa w przepisach wydanychprzez ministra do spraw zdrowia, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.   

Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty uważa się także dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie rozpoczęło się przed określonym dniem (są to rózne daty w zależności kraju), o ile potwierdzone zostanie zaświadczeniem, że osoba posługująca się dokumentem, przez okres trzech kolejnych lat, z pięciu poprzedzających wydanie tego zaświadczenia, wykonywała w państwie członkowskim Unii Europejskiej zawód farmaceuty.

Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji uważa się także dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, o ile potwierdzone zostaną zaświadczeniem wydanym przez kompetentne władze lub organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzającym zakończenie kształcenia równoważnego z kształceniem, którego potwierdzeniem są dokumenty wymienione w wykazie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia.

Kierownikiem apteki może być wyłącznie farmaceuta, który nie przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż w aptece, jeśli ma specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydaną na wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej, kierownikowi apteki który ukończył 65 lat okres prowadzenia apteki może być przedłużony do 70 roku życia.

Na marginesie należy zauważyć, że w punkcie aptecznym musi być ustanowiona osoba odpowiedzialna za prowadzenie punktu, będąca kierownikiem punktu aptecznego. Wymagania co do jego osoby są jednak mniejsze w porównaniu z kierownikiem apteki. Kierownikiem punktu aptecznego może być bowiem farmaceuta z rocznym stażem lub technik farmaceutyczny, posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych.

Zadania kierownika apteki

Do zadań kierownika apteki należy:

 • organizacja pracy w aptece (polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu informacji o lekach),
 • nadzór nad praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych,
 • przekazywanie prezesowi urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
 • przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
 • zakup produktów leczniczych wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie,
 • zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych
 • przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów przewidzianego ustawą o izbach aptekarskich,
 • wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu,
 • wyłączne reprezentowanie apteki względem podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

Szczególne uprawnienia kierownika apteki

W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia jedynie kierownik apteki może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.
Fakt wydania w takiej sytuacji produktu leczniczego kierownik apteki odnotowuje na sporządzanej recepcie farmaceutycznej. Recepta farmaceutyczna powinna zawierać:

 • nazwę wydanego produktu leczniczego,
 • dawkę,
 • przyczynę wydania produktu leczniczego,
 • tożsamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy został wydany,
 • datę wydania,
 • podpis i pieczątkę aptekarza.

Recepta farmaceutyczna zastępuje receptę za 100% odpłatnością i podlega ewidencjonowaniu.

Nieobecność w aptece kierownika apteki

Zasadą jest, że w godzinach otwarcia apteki powinien być w niej obecny kierownik apteki. Kierownik apteki wyznacza, na czas swojej nieobecności farmaceutę-zastępcę.

Powierzenie zastępstwa kierownika apteki na okres dłuższy niż 30 dni wymaga powiadomienia w formie pisemnej wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej.
Powiadomienie zawiera:

 1. imię i nazwisko kierownika apteki;
 2. imię i nazwisko osoby zastępującej kierownika apteki;
 3. informacje o spełnieniu przez osobę zastępującą wymagań na kierownika apteki,
 4. okres na który powierzono zastępstwo;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie zastępstwa;
 6. przyczynę powierzenia zastępstwa;
 7. datę i podpis kierownika apteki.

Pamiętaj, że:

 • Nie każdy farmaceuta może być kierownikiem apteki,
 • Farmaceuta może być kierownikiem tylko jednej apteki,
 • Kierownik apteki wyznacza, na czas swojej nieobecności farmaceutę do jego zastępowania. Powierzenie zastępstwa kierownika apteki na okres dłuższy niż 30 dni wymaga powiadomienia w formie pisemnej wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

monika

2.4.2010 20:49:59

Re: Kierownik apteki

Nie moze byc kierowonikiem apteki ale moze otworzyc apteke pod warunkiem zatrudnienia fachowego personelu.pozdrawiam

Iza

11.11.2009 19:23:33

Re: Kierownik apteki

Czy osoba posiadająca tytuł technika farmacji może zostać kierownikiem apteki? Lub czy może ją sama otworzyć? Dziękuję za odpowiedz.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY