Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, dla dokonania połączenia muszą w pierwszej kolejności – z woli ustawodawcy – pisemnie uzgodnić plan połączenia. Sporządzenie planu połączenia nie jest obowiązkowe w przypadku łączenia się spółek osobowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo – akcyjna (ponieważ wtedy obowiązkowe jest poddanie planu badaniu biegłego, czyli zarazem sporządzenie tego planu), jak również gdy poddania planu połączenia badaniu biegłego zażąda co najmniej jeden ze wspólników (żądanie zbadania planu przez biegłego rodzi obowiązek sporządzenia tego planu).

Co powinien zawierać plan połączenia spółek osobowych?

Niezbędnym minimum jakie powinien realizować plan połączenia to wymóg ustawodawcy, by zawierał co najmniej:

 1. typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki,
 2. liczbę i wartość udziałów albo akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, przyznanych wspólnikom łączącej się spółki osobowej, oraz wysokość ewentualnych dopłat,
 3. dzień, od którego udziały albo akcje przyznane wspólnikom łączącej się spółki osobowej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,
 4. szczególne korzyści dla wspólników łączącej się spółki osobowej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Oczywiście obowiązkowo, plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek. Zgłoszenie tego planu powinno zostać dokonane wraz z wnioskiem w sprawie poddania badaniu biegłego sporządzonego planu. Wynika to z tego, iż plan połączenia należy poddać badaniu biegłego, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, której jest wspólnikiem, pisemny wniosek, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia.

Czy badanie planu połączenia podlega jakimś specjalnym regułom?

W przypadku, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna, plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Jakie obowiązki wiążą się z połączeniem spółek?

Łącząca się spółka zawiadamia wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników, o zamiarze połączenia się z inną spółką, nie później niż na sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Zgłoszenie wniosku o dokonanie badania planu przez biegłego wymaga dodatkowego zawiadomienia, wskazującego nowy termin planowanego powzięcia uchwały, które powinno określać co najmniej miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami połączenia. Termin ten nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Jakich czynności należy dokonać w celu połączenia spółek osobowych?

Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej i uchwały wszystkich wspólników łączącej się spółki osobowej.

W przypadku łączenia się spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej wymagana jest jednomyślność komplementariuszy oraz uchwała komandytariuszy bądź akcjonariuszy, za którą wypowiedzą się osoby reprezentujące co najmniej trzy czwarte sumy komandytowej bądź kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut przewidują warunki surowsze. Należy nadto pamiętać, iż w przypadku gdy w łączącej się spółce akcyjnej lub w spółce komandytowo-akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała o łączeniu jest podejmowana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Wszystkie wyżej opisane uchwały powinny zawierać:

 • zgodę na plan połączenia,
 • zgodę na proponowane zmiany umowy lub statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy lub statutu nowej spółki

Nadto powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

Na czym polega rejestracja łączących się spółek?

Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej mają obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego połączenie spółek. Celem tego jest oczywiście wpisanie do rejestru. Wtedy dochodzi oczywiście także do wykreślenia przejmowanej spółki osobowej z rejestru, które może nastąpić nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub wpisu do rejestru nowej spółki. Kolejnym obowiązkiem jest dokonanie ogłoszenia o połączeniu spółek. Ogłoszenie takie jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

Jak kształtuje się odpowiedzialność wspólników łączących się spółek?

Zasady odpowiedzialności wspólników łączącej się spółki osobowej są następujące: wspólnicy łączącej się spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach (tzn. zasadch obowiązujących w spółce przed połączeniem, np. komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej, partner w spółce partnerskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez pozostałych partnerów, akcjonariusz w ogóle nie odpowiada za zobowiązania spółki), subsydiarnie (czyli wtedy, gdy spółka nie ma środków na zaspokojenie wierzycieli) wobec wierzycieli spółki, solidarnie ze spółką przejmujacą lub spółką nowo zawiazaną, za zobowiązania spółki osobowej powstałe przed dniem połączenia, przez okres 3 lat od dnia połączenia. A zatem nawet zawiązanie w wyniku połączenia spółki kapitałowej (w której wspólnicy lub akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wkładu) przez spółki osobowe nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności osobistej wspólników przez okres 3 lat od dnia połączenia, jeżeli przed dniem połączenia ponosili oni odpowiedzialność osobistą (czyli całym majątkiem) za zobowiązania.

Pamiętaj, że:

 • Plan połączenia ze strony spółki osobowej uczestniczącej w połączeniu powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji danej spółki wynikającymi z kodeksu spółek handlowych oraz umowy bądź statutu spółki; za spółkę kapitałową uczestniczącą w łączeniu plan połączenia podpisuje zarząd jako organ uprawniony do reprezentacji, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagane złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu; możliwe jest także podpisanie planu połączenia przez ustanowionych we właściwy sposób pełnomocników spółek albo ich prokurentów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Bolesław Piłat 2018-06-18 00:55:36

  Zapomniano chyba o spółkach cywilnych. Czyż nie są one spółkami osobowymi? Jeśli tak to dlaczego ani słowa o nich?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika