„Mój Prąd” już działa!

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. To kolejny program przygotowany na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z udziałem ministrów środowiska i energii.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Ruszył program „Mój Prąd”

Zakończono prace legislacyjne związane z programem „Mój Prąd” i będzie można już składać wnioski. Jego wdrożenie ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej. Start programu ogłoszono 30 sierpnia 2019 r., gdy ministrowie środowiska i energii podpisali rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji, co kończy proces legislacyjny programu „Mój Prąd”. Jego wejście w życie (31.08.2019 r.) pozwoliło na rozpoczęcie naboru wniosków, który będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce – „Mój Prąd” został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska i ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł (tj. maksymalne może wynieść 5000 zł). Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Podpisane rozporządzenie, kończy prace legislacyjne nad programem i już będzie można składać odpowiednie wnioski. Będą one zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się z końcem sierpnia

Po intensywnych pracach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska, z końcem sierpnia 2019 r. rozpoczął się pierwszy nabór wniosków do programu „Mój Prąd”. Ministrowie środowiska i energii - Henryk Kowalczyk i Krzysztof Tchórzewski - poinformowali wtedy o naborze wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Polsce w ramach programu „Mój Prąd”. To aż miliard złotych na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Po raz pierwszy zastosowano tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych. 

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jak wspomniano, budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.

Pierwszy nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet programu

1 miliard złotych

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Koordynator programu

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski

Szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu

Dofinansowanie przysługuje do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW. 

Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł.

Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.

Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.

Kwalifikacja kosztów liczy się od dnia 23.07.2019 r. (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu został opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).

Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją).

Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.

Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji).

Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Informacje o nowym programie "Mój Prąd" udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW, e-mail: mojprad@nfosigw.gov.pl.

Co przyniesie realizacja programu „Mój Prąd”?

Jak wspomniano, celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. „Mój Prąd” to kolejny program, dzięki któremu Polacy mają możliwość poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się nie tylko na oszczędności finansowe, ale i na korzyści dla środowiska.

Realizacja programu ma zwiększyć dostępność rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych, w szczególności tych zlokalizowanych na terenach słabiej zurbanizowanych. Przeznaczono na ten cel 1 mld zł ze środków NFOŚiGW.

Wdrożenie programu „Mój Prąd” ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej (prosumenckiej) i znacząco przyczynić się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań naszego kraju w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Materiały:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika