Na jakich zasadach może być prowadzone kształcenie na odległość?

Na jakiej podstawie można się kształcić na odległość?

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, iż zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego został przy tym upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków, jakie muszą być spełnione, aby mogły być prowadzone takie zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Na jakich warunkach zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich specyfiki, na wszystkich poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Uczelnia prowadząca takie zajęcia dydaktyczne musi jednak spełnić łącznie następujące warunki: 

 1. posiadać kadrę nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 
 2. zapewnić dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi; 
 3. zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej; 
 4. zapewnić każdemu studentowi możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie uczelni; 
 5. zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy i umiejętności, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni; 
 6. zapewnić bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia. 

Uczelnia jest przy tym obowiązana zorganizować cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Weryfikację wiedzy i umiejętności studentów prowadzi się w sposób zapewniający realizację wymagań określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.

Ile zajęć dydaktycznych może być prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż: 

 • 80 % - w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
 • 60 % - w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, 
 • 40 % - w przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych uczelni 

- ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych. Na pozostałe zajęcia studenci powinni więc pofatygować się osobiście.

Jakie wymogi wprowadzono z dniem 27 listopada 2007 r.?

Z dniem 27 listopada 2007 r. zmianie uległo rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dodano mianowicie nowe ograniczenie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być teraz większa niż 70 % ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, jeśli uczelnia prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów, którzy przebywają w krajach pozaeuropejskich. Pozostałe zajęcia dydaktyczne studenci mają obowiązek odbyć przy bezpośrednim udziale nauczycieli akademickich uczelni, w miejscu przez nią wskazanym.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. 2007 r., Nr 188, poz. 1347, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r., Nr 164, poz. 1365, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. 2007 r., Nr  208, poz. 1506)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika