Pozwolenie na budowę

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

Strona 1 z 2

Oddanie wybudowanego obiektu do użytkowania

Zgodnie z prawem budowlanym, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wybudowanie konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić dopiero po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy

 2. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

 3. protokoły badań i sprawdzeń

 4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

 5. oświadczenie kierownika budowy:

  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest niezbędne?

W niektórych przypadkach do użytkowania obiektu budowlanego konieczne jest jednak uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wydawanego w drodze decyzji.

Dzieje się tak jeżeli:

 • organ budowlany przy wdawaniu pozwolenia na budowę nałożył na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

 • organ budowlany stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę

 • organ budowlany w toczącym się postępowaniu budowlanym, w przypadku stwierdzenia prowadzenia budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę, wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

 • organ budowlany w toczącym się postępowaniu budowlanym wydał decyzję nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane także wówczas, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organy:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • Państwowej Inspekcji Pracy,

 • Państwowej Straży Pożarnej.

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Nie zajęcie stanowiska przez te organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wydawane jest na wniosek inwestora. Do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy

 2. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

 3. protokoły badań i sprawdzeń

 4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  

 5.  potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;  

 6. (493)kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

 7. oświadczenie kierownika budowy:

  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów, które zobowiązany jest zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych możliwe jest dopiero, po przeprowadzeniu przez właściwe organy obowiązkowej kontroli.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gini

23.12.2010 14:39:7

Do autora.

Czy na prawdę tak trudno przeczytać ustawę zanim się coś napisze? 1) Pozwolenie na użytkowanie jest przede wszystkim wymagane jeżeli obiekt należy do kategorii V, IX?XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII?XXX obiektów budowlanych (patrz art. 55 pkt 1 Prawa budowlanego). Kategorie obiektów budowlanych określa załącznik do Prawa budowlanego (taka tabelka). 2) Organ udzielający pozwolenia na budowę NIE jest uprawniony do nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dawno temu tak było ale się zmieniło, bo w państwie prawa obowiązek nie powinien zależeć od widzimisie urzędasa, tylko wynikać z ustawy (stąd wprowadzono te kategorie obiektów budowlanych). 3) Nieprawdą jest, że zawiadomienie o zakończeniu budowy albo wniosek o pozwolenie na użytkowanie należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia budowy. Żaden przepis prawa nie ustanawia takiego terminu! Inwestor ma prawo oddać obiekt do użytku kiedy mu się spodoba - nawet i po 30 latach od zakończenia budowy. W czasie pomiędzy zakończeniem budowy a oddaniem obiektu do użytku (na podstawie zawiadomienia, czy pozwolenia na użytkowanie) obiektu oczywiście nie można użytkować. W przeciwnym razie organ nadzoru budowlanego nałoży karę zgodnie z 57 ust. 7 Prawa budowlanego. 4) Co to jest "organ budowlany"? Kompetencje przewidziane w Prawie budowlanym zostały podzielone między organy administracji architektoniczno - budowlanej (starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu, wojewoda, główny inspektor nadzoru budowlanego) i organy nadzoru budowlanego (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki INB, Główny INB). Publikowanie takiej nieprecyzyjnej informacji może narazić odbiorców na utratę czasu przy poszukiwaniu "organu budowlanego".


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: