Obwieszczenie o licytacji - egzekucja z nieruchomości

Aby móc sprzedać nieruchomość w drodze licytacji, komornik musi powiadomić zainteresowanych o tej okoliczności. Obwieszczenie o licytacji jest instytucją pozwalającą na dotarcie wiadomości o toczącym się postępowaniu do szerszego grona odbiorców. Oczywiście zasady obwieszczania są ściśle sformalizowane.

Każde ogłoszenie o licytacji publicznej musi wskazywać:

A. nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony (to umożliwia każdemu zapoznanie się m. in. z księgą wieczystą nieruchomości, a nawet niekiedy z samą nieruchomością – np. nieruchomością gruntową),

Porady prawne

B. czas i miejsce licytacji,

C. sumę oszacowania i cenę wywołania,

D. wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób,

E. czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego;  

Dodatkowo komornik zobowiązany jest dodać wzmianki o prawach osób trzecich i konieczności zgłoszenia m. in. ograniczonych praw rzeczowych w celu ich uwzględnienia w dalszym toku egzekucji (vide: wzór obwieszczenia odnośnik F).

Obwieszczenie o licytacji komornik umieszcza w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.  Jednocześnie doręcza je wszystkim znanym mu stronom czy też  uczestnikom postępowania – brak powiadomienia może skutkować odmową udzielenia przybicia przez sąd.

W ogłoszeniu w dzienniku wystarczające jest wskazanie nieruchomości, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant powinien złożyć. 

Ze specyficzną sytuacją możemy się spotkać w przypadku licytacji udziału w gospodarstwie rolnym. Obwieszczenie o licytacji daje bowiem uprawnienie współwłaścicielowi tej nieruchomości do przejęcia jej na własność, w cenie nie niższej od sumy oszacowania. Zgłoszenia w formie pisemnej należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji. O przejęciu na własność orzeka sąd w postępowaniu o przybiciu własności nieruchomości.

Wzór obwieszczenia o licytacji komorniczej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie – Jan Kowalski, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2013 roku o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 7 (B), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Tomasza Nowaka, położonej w Krakowie, przy ul. Dzielnej 5 (A), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1/00012345/6.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna położona w granicach działek 1,1/1,3; 10/8 ob. Kraków - Bronowice o powierzchni 8,57 a.

Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00 zł. (C) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 000,00 zł. (D) Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 123456789012345678901234.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. (E)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.(F)

(pg)

e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika