Ostatnia chwila na uzupełnienie wpisu w KRS!

Jak wywiązać się z obowiązku uzupełnienia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Przepisy ustawy wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nałożyły na wszystkie podmioty wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pewien obowiązek. A mianowicie, w terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek uzupełnić wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Od 1 stycznia 2007 podmioty te mają obowiązek podawać ten numer w każdej swojej korespondencji.

Informacje o numerze NIP powinny być składane do akt sądów rejestrowych w formie oświadczenia podpisanego przez uprawnioną osobę. Wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego numeru NIP jest dostępny w naszym serwisie.

Jakie będą konsekwencje niedopełnienia obowiązku uzupełnienia wpisu?

Niedopełnienie obowiązku uzupełnienia wpisu w KRS będzie karane. Po upływie tego terminu przepis art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stosuje się odpowiednio. Oznacza to, iż w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wezwie obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nałoży grzywnę na obowiązanych. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie podlega ograniczeniu do stu tysięcy złotych. Wymierzając grzywnę, sąd nie będzie jednak orzekał jednocześnie - na wypadek niezapłacenia - zamiany grzywny na areszt (licząc jeden dzień aresztu od pięciu złotych do stu pięćdziesięciu złotych grzywny).

Jeżeli ww. środki nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w Rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśli ten wpis z urzędu. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Czy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), stanowiącego uzupełnienie wpisu w Rejestrze, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega natomiast ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

A co z wpisem do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON?

W terminie do dnia 1 stycznia 2007 r. w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON właściwe organy statystyki publicznej uzupełnią z urzędu wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP) na podstawie danych otrzymanych w trybie określonym w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Podstawa prawna:

  • Art. 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1808, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 1995 r., Nr 142, poz. 702, ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika