Plan podziału w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Kto sporządza plan podziału i co powinno się w nim znajdować?

Czynności przygotowawczych do podziału masy upadłości, polegających na sporządzeniu planu podziału tej masy, dokonuje syndyk. To właśnie syndyk sporządzi i złoży sędziemu-komisarzowi plan podziału.

W planie tym syndyk:

  • ustali sumę podlegającą podziałowi,
  • wymieni wierzytelności i prawa osób, uczestniczących w podziale,
  • oznaczy sumę, jaka każdemu z uczestników przypada z podziału,
  • wskaże, które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn pozostawione w depozycie sądowym.

Dalsze etapy postępowania w kwestii podziału masy majątkowej odbywają się przy udziale sędziego-komisarza, a w niektórych wypadkach również sądu. Sędzia-komisarz ma prawo do ingerencji w sporządzony przez syndyka plan podziału – w razie potrzeby wprowadza do sporządzonego planu zmiany lub uzupełnienia.

Co wierzyciel ma zrobić, gdy uważa, że plan podziału jest źle sporządzony?

Sędzia-komisarz pełni obowiązki informacyjne – zawiadomi syndyka, upadłego i wierzycieli oraz ogłosi przez obwieszczenie, że mogą przeglądać plan podziału w sekretariacie sądu i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. O sporządzeniu planu podziału majątku przedsiębiorstwa państwowego zawiadamia się organ założycielski.

Jeżeli zarzuty wniesiono, sędzia-komisarz wyda postanowienie po wezwaniu na posiedzenie wierzycieli, którzy wnieśli zarzuty, syndyka, upadłego i tych, których prawa na skutek zarzutów byłyby dotknięte. Po uprawomocnieniu się postanowienia, a w razie jego zaskarżenia po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, sędzia-komisarz sprostuje plan odpowiednio do tych postanowień, po czym plan będzie wykonany. Mimo wniesionych zarzutów lub zażaleń plan będzie wykonany w tych częściach, na których wykonanie nie mogą wpłynąć zmiany żądane w zarzutach lub zażaleniach.

Jeżeli zarzutów nie wniesiono, sędzia-komisarz plan podziału zatwierdzi, po czym plan będzie wykonany.

Kiedy i w jaki sposób plan podziału będzie podlegał wykonaniu?

Wykonanie planu podziału nie może nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Wykonanie planu.

Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie zależne jest od warunku rozwiązującego, będzie wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia, chyba że obowiązek zabezpieczenia ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a upadłym stosunku prawnego.

Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie zależne jest od warunku zawieszającego (czyli takiego, który uzależnia wykonanie zobowiązania od ziszczenia się pewnych okoliczności – przyszłych i niepewnych), będzie wydana wierzycielowi jeżeli udowodni, że warunek się ziścił, w przeciwnym razie będzie złożona do depozytu sądowego.

Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności, za którą poręczyła osoba trzecia, będzie wydana wierzycielowi w kwocie jeszcze mu należnej, w dniu sporządzenia planu podziału, poręczycielowi zaś - w kwocie, jaką z tytułu poręczenia za upadłego zapłacił.

Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelności przypadającej od upadłego solidarnie lub niepodzielnie z osobą trzecią, będzie wydana wierzycielowi w kwocie jeszcze mu należnej w dniu sporządzenia planu, współdłużnikowi zaś - w kwocie, jaką za upadłego zapłacił. Roszczenie zwrotne.

Co do sumy, wydzielonej na zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub w rejestrze, w prawa wierzyciela wchodzi masa upadłości, o czym będzie wciągnięty odpowiedni wpis do księgi wieczystej lub do rejestru.

Zakończenie postępowania

Gdy majątek masy został w całości zlikwidowany, będzie dokonany ostatni podział. Pomyślne zakończenie i wykonanie planu ostatniego podziału skutkuje tym, że po jego wykonaniu sąd stwierdzi postanowieniem ukończenie postępowania upadłościowego. Z ukończeniem postępowania upadłościowego wiążą się liczne skutki – przede wszystkim z dniem ukończenia postępowania upadły odzyskuje swobodne rozporządzanie swym majątkiem. Syndyk wydaje mu niezwłocznie jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty. Ukończenie postępowania upadłościowego jest tytułem do wykreślenia wpisów dotyczących upadłości w księgach wieczystych i w innych księgach i rejestrach i do zakończenia postępowań toczone przed jego wydaniem (już osobiście przez upadłego).

Pamiętaj, że:

  • Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego będzie ogłoszone przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie lokalnej i doręczone upadłemu, syndykowi oraz członkom rady wierzycieli, a jeżeli dotyczy upadłości przedsiębiorstwa państwowego - także organowi założycielskiemu,
  • Po umorzeniu lub ukończeniu postępowania upadłościowego sumy zatrzymane w depozycie, o ile nie przypadną osobie wskazanej w planie podziału, wydane będą upadłemu na jego wniosek.
  • Stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r. w związku z utratą mocy obowiązującej przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika