Podatek należny u podatnika stosującego kwartalne rozliczenie

Brak szczególnych regulacji dla podatnika rozliczającego się kwartalnie 

Dla małego podatnika, który rozlicza się za okresy kwartalne bez stosowania metody kasowej nie ma żadnych szczególnych regulacji odnoszących się do momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten w szczególności nie jest uzależniony od zapłaty dokonanej przez kontrahenta (tak jak w przypadku metody kasowej).  

Małego podatnik rozliczającego się kwartalnie będą zatem obowiązywać ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego. Zgodnie zaś z tymi zasadami, określonymi w art. 19 ust. 1-4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (jeżeli zaś podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób). Jeśli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi). 

Przykład:

Pan Adam rozlicza się za okresy kwartalne, ale bez stosowania metody kasowej. W dniu 26 marca 2006 r. Pan Adam wydał towar kontrahentowi, któremu wystawił fakturę w dniu 2 kwietnia. W związku z tym obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury, a więc 2 kwietnia. Dla powstania tego obowiązku nie ma znaczenia ani termin zapłaty za ww. fakturę, ani również, czy w ogóle zostanie ona dokonana. Podatek należny z wystawionej faktury zostanie wykazany w deklaracji podatkowej składanej za II kwartał 2006., w terminie do 25 lipca 2006 r.

Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązujące podatnika rozliczającego się kwartalnie

 

Małego podatnika rozliczającego się kwartalnie obowiązują wszystkie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, określone zarówno w ustawie o VAT, jak również w przepisach wykonawczych. Jest on zobowiązany do stosowania się do tych terminów, tak jak wszyscy podatnicy (wyjątek w tym zakresie stanowią podatnicy stosujący metodę kasową).  

Przykład:  

Mały podatnik rozliczający się kwartalnie wystawił w dniu 31 stycznia 2006 r. fakturę za czynsz najmu za styczeń 2006 r. Termin płatności został określony w umowie najmu na 15 dzień każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zapłata nastąpiła w dniu 4 lutego. W związku z tym stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie w dniu 4 lutego.

Poniżej wymieniono niektóre ze szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, które ma obowiązek stosować podatnik składający deklaracje kwartalne:

 1. w eksporcie towarów – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty,

 2. w imporcie towarów – powstaje z chwilą powstania długu celnego (z pewnymi zastrzeżeniami),

 3. w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania (z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi praw w spółdzielni mieszkaniowej).

 4. w przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (np. przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę) – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części,

 5. w przypadku dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności,

 6. w przypadku usług budowlano-montażowych – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług,

 7. w przypadku świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze,

 8. w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty,

 9. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – obowiązek podatkowy powstaje 15.

  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeśli jednak  przed tym terminem mały podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy mały podatnik otrzymał całość lub część ceny, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny,

 10. w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia; jeżeli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (zapis ten stosuje się również odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju).

Czy podstawa opodatkowania została określona w sposób szczególny dla podatnika rozliczającego się kwartalnie? 

Dla podatników rozliczających się kwartalnie podstawa opodatkowania nie została określona w żaden szczególny sposób. Podatnicy ci stosują więc te same metody ustalania podstawy opodatkowania, co pozostali podatnicy.

Zgodnie z ogólną zasadą podstawę opodatkowania stanowi obrót, którym jest co do zasady kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, lecz zwiększa się ją o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Podatnicy rozliczający się kwartalnie muszą również uwzględniać wszystkie szczególne sposoby ustalania podstawy opodatkowania określone w ustawie o VAT oraz przepisach wykonawczych (np. w sytuacji pobrania zaliczek, określenia należności w naturze, udzielenia rabatów, dostawy budynków, lokali i budowli, w przypadku nieodpłatnych czynności zrównanych z odpłatną dostawę, w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług, zrównanego z odpłatnym, w przypadku importu towarów, importu usług, w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, w sytuacji wykonywania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami powierniczymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika