Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

Obowiązek odpowiedniego oznaczania przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 20 ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:

1) określających firmę przedsiębiorcy i jego adres;  2) umożliwiających identyfikację towaru.

Art. 43(2) oraz 43(3) kodeksu cywilnego stwierdzają Przedsiębiorca działa pod firmą.

Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nakłada na przedsiębiorców obowiązek odpowiedniego oznaczenia swojego przedsiębiorstwa. Wynika to z uznania, że oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego (zgodnie z prawem) do oznaczenia innego przedsiębiorstwa, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Na przedsiębiorcy spoczywa więc obowiązek takiego oznaczenia przedsiębiorstwa, by wątpliwości takie nie powstawały.

Zabronione jest zatem tzw. "podszywanie się" pod innego przedsiębiorcę w celu "korzystania z renomy", jaką ten przedsiębiorca wypracował sobie na rynku. "Podszywanie" zachodzi nie tylko wówczas, gdy przedsiębiorca używa nazwy (firmy) innego przedsiębiorcy, ale również wówczas, gdy przedsiębiorca oznacza swoje przedsiębiorstwo symbolem charakterystycznym dla innego przedsiębiorcy (np. supermarket spożywczy -biedronką).

Ustawa zawiera również środki, które mają wyeliminować takie czyny naruszające nieuczciwą konkurencję. Zgodnie więc z ustawą, jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do osoby przedsiębiorcy, ponieważ inne przedsiębiorstwo wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich.

Co można zrobić w sytuacji, gdy oznaczenie przedsiębiorcy wprowadza w błąd?

Jeśli przedsiębiorca nie podejmie zalecanych działań, mających na celu usunięcie zagrożenia wprowadzenia w błąd, zainteresowany może udać się po pomoc do sądu. Na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków zapobiegających wprowadzaniu w błąd, polegających w szczególności na:

 • wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa,

 • ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia,

 • używaniu oznaczenia w określony sposób. 

Podział, przekształcenie lub likwidacja przedsiębiorstwa

Podobnie rzecz się ma w przypadku, gdy wskutek likwidacji, podziału lub przekształcenia przedsiębiorstwa powstanie wątpliwość, który z przedsiębiorców ma prawo używać oznaczenia przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego. Także wtedy obowiązkiem przedsiębiorcy jest ustalenie takiego oznaczenia, które nie będzie wprowadzać w błąd osób trzecich

W razie sporu, na żądanie zainteresowanego przedsiębiorcy, także sąd ma prawo ustalić oznaczenia przedsiębiorstw, uwzględniając interesy stron oraz inne okoliczności sprawy. 

Co grozi za niezgodne z prawem oznaczenie przedsiębiorstwa?

Ustawa zawiera całą gamę środków prawnych służących zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w każdym jej przejawie. Przewiduje sankcje cywilne oraz karne.

Obowiązek zapłaty odszkodowania i inne.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: 

 • zaniechania niedozwolonych działań, 

 • usunięcia skutków niedozwolonych działań, 

 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (informującego o niezgodnym z prawem oznaczeniu swojego przedsiębiorstwa przez nieuczciwego przedsiębiorcę), 

 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, 

 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych (z bezpodstawnie uzyskanymi korzyściami mamy do czynienia m. in. w sytuacji, gdy nieuczciwy przedsiębiorca pozyskał klientów tylko dlatego, że "podszył" się pod innego przedsiębiorcę), 

 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Co więcej, roszczenia takie przysługują nie tylko pokrzywdzonemu w wyniku złamania zakazu konkurencji przedsiębiorcy, ale także krajowej lub regionalnej organizacji, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców, oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji zagraża lub narusza interesy konsumentów.

Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech.

Sankcje karne.

Ustawa zawiera także przepisy karne które stanowią, że kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, podlega karze aresztu lub grzywny.
Jak stanowi ustawa, ściganie wymienionych wykroczeń następuje na żądanie pokrzywdzonego, lecz w celu zapewnienia większej ochrony przedsiębiorcom, z wnioskiem takim mogą także wystąpić organizacje mające na celu ochronę konsumentów oraz Prezes UOKIK.

Pamiętaj, że:

 • na każdym przedsiębiorcy spoczywa obowiązek odpowiedniego oznaczenia swego przedsiębiorstwa (obowiązek taki wynika z art. 20 ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej),

 • za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji grożą sankcje cywilne i karne,

 • Kodeks cywilny również chroni firmę (nazwę) przedsiębiorcy,

 • dokładne informacje na temat oznaczenia przedsiębiorcy można znaleźć w poradzie "Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika