Pomoc dla przedsiębiorczych kobiet, czyli każdej Pani opłaca się założyć działalność gospodarczą

28 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej.


Akt ten ma zapewnić kobietom podejmującym własną działalność gospodarczą pomoc na starcie. Jednak zasad określonych nowym rozporządzeniem nie stosuje się do pomocy:
1) udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002 r.),
2) udzielanej na działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

Jakie warunki musi spełniać kobieta aby uzyskać wspomnianą pomoc?

W celu otrzymania pomocy kobiety muszą spełniać chociaż jeden z następujących warunków w dniu ubiegania się o nią:
1) są poszukującymi pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2) w dniu ubiegania się o pomoc nie były zatrudnione i nie poszukiwały pracy lub nie były gotowe do jej podjęcia, nawet jeżeli czyniły starania w celu znalezienia pracy,
3) posiadają niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, w szczególności zasób wiadomości teoretycznych lub umiejętności praktycznych, które posiadają jest niewystarczający do wykonywania określonej pracy zarobkowej lub uniemożliwia im znalezienie określonego zatrudnienia,
4) powracają na rynek pracy po nieobecności na nim, spowodowanej koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
5) są mieszkankami miast do 5 tyś. mieszkańców lub terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast.

Na pomoc w jakiej wysokości mogą liczyć kobiety?

Pomoc kobieta może uzyskać wtedy, gdy kwota pomocy de minimis jej przyznana wraz z inną pomocą de minimis nie przekracza, bez względu na formę i źródło pomocy, równowartości w złotych kwoty brutto 100 000 euro w okresie kolejnych trzech lat, licząc od dnia udzielenia pomocy.

Od kogo kobiety będą otrzymywać pieniądze w ramach pomocy?

Pomoc przewidziana opisywanym rozporządzeniem jest udzielana za pośrednictwem tzw. beneficjentów, którymi są:
1) ośrodki doradztwa rolniczego,
2) pracodawcy,
3) jednostki naukowe, w rozumieniu przepisów ustawy o Komitecie Badań Naukowych,
4) instytucje rynku pracy,
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
6) ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

Jak przebiega procedura udzielania pomocy?

Pomoc jest udzielana w ramach uzyskanego przez beneficjenta bezzwrotnego dofinansowania na realizację projektu. Instytucja wdrażająca udziela dofinansowania na realizację projektu na wniosek beneficjenta. Kolejność jest następująca:
beneficjent składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu do instytucji wdrażającej,
instytucja wdrażająca dokonuje oceny poprawności wniosku pod względem formalnym, oraz oceny merytorycznej, w oparciu o zasady wyboru projektów zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wniosek jest zwracany do beneficjenta w celu uzupełnienia lub poprawienia, w terminie wyznaczonym przez instyucję wdrażającą,
instytucja wdrażająca informuje beneficjenta o wynikach oceny formalnej w terminie 14 dni od wyznaczonej daty składania wniosków, a w przypadku gdy termin nadsyłania wniosków nie został wyznaczony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
wniosek, który nie zawiera błędów formalnych podlega ocenie merytorycznej, która dokonywana jest przez przedstawicieli instytucji wdrażającej w oparciu o zasady  wyboru projektów zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,
instytucja wdrażająca informuje beneficjenta o zatwierdzeniu jego wniosku do realizacji albo o odrzuceniu jego wniosku w terminie 60 dni od wyznaczonej daty składania wniosków, a w przypadku gdy termin składania wniosków nie został wyznaczony przez instytucję wdrażającą w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny merytorycznej wniosku,
instytucja wdrażająca podpisuje z beneficjentem, którego wniosek został zatwierdzony do realizacji, umowę o dofinansowanie projektu albo decyzji części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii oraz udziela mu dofinansowania na realizację projektu, w ramach którego organizowane będzie szkolenie,
beneficjent realizujący projekt zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na warunkach określonych w powyższej umowie, a instytucja wdrażająca do przekazywania beneficjentowi dofinansowania. Warunkiem ubiegania się przez beneficjenta o ponowne dofinansowanie ze środków publicznych jest wykorzystanie poprzednio przyznanego dofinansowania ze środków publicznych zgodnie z zawartą umową,
beneficjent podpisuje z kobietą umowę określającą wysokość oraz warunki udzielenia pomocy uzyskanej ze środków publicznych.


Czy kobieta musi spełnić jakieś dodatkowe warunki, aby uzyskać pomoc?


Tak. Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się kobiety, do:
1) przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat, od dnia jej przyznania;
2) udzielania informacji oraz udostępniania dokumentacji związanej z uzyskaną pomocą, przez okres jej przechowywania, na każde żądanie instytucji wdrażającej lub uprawnionych organów kontrolnych;
3) przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciagu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, jeżeli do daty otrzymania pomocy otrzyma ona inną pomoc de minimis, przedłoży ona dodatkowo zaświadczenie określające wysokość tej pomocy.
Rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2006 r.

Podstawa prawna:


- Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 234, poz. 2346).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika