Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Przypominamy: do 15 listopada 2022 r. właściciele albo współwłaściciele statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Pomoc jest skierowana do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, który:

 • jest wpisany do rejestru statków rybackich;
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.


Zobowiązania

Właściciel albo współwłaściciel statku rybackiego, który korzysta ze wsparcia, zobowiąże się do:

 • trwałego zaprzestania działalności połowowej nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;
 • nieskładania do ministra właściwego ds. rybołówstwa wniosku o dokonanie:
 • wpisu statku do rejestru;
 • zmiany wpisu w rejestrze w zakresie:
 • ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
 • zmiany właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego przez 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;
 • złożenia wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zaprzestania wykonywania działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;
 • rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy, a w przypadku, gdy rozpoczęcie działalności wiąże się z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków lub budowli – w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i do wykonywania jej nie krócej niż przez okres 3 lat.

Wykorzystanie pomocy zgodnie z przeznaczeniem należy udokumentować w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż 200 tys. zł dla danego wnioskodawcy.

Przeznaczenie pomocy

Pomoc jest przeznaczona na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem niektórych działalności, takich jak np. rybołówstwo i rolnictwo.

Przez rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej należy rozumieć:

 • podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po raz pierwszy albo
 • podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia tej działalności albo jej zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo
 • rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej o działalność wykonywaną po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia tej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do 15 listopada 2022 r., do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można to zrobić osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztowa nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.

Pomoc będzie przyznawana na podstawie umowy o przyznanie pomocy.

Pomoc dla właścicieli statków rybackich na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej - zasady 

W terminie do dnia 15 listopada 2022 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Pomoc Agencji skierowana jest do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, wpisanego do rejestru statków rybackich, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i który zobowiąże się do:

1)  trwałego zaprzestania działalności połowowej nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

2)  nieskładania do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosku o dokonanie:

a)  wpisu statku do rejestru,

b)  zmiany wpisu w rejestrze w zakresie:

–   ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

–   zmiany właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego

– przez 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

3)  złożenia wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zaprzestania wykonywania działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;

4)  rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a w przypadku, gdy rozpoczęcie działalności wiąże się z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków lub budowli w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i do wykonywania jej nie krócej niż przez okres 3 lat.  

Przeznaczenie pomocy

Pomoc przeznaczona jest na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej,
z wyłączeniem niektórych działalności, takich jak np. rybołówstwo i rolnictwo.

Przez rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej należy rozumieć:

 1. podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo
 2. podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia tej działalności albo jej zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo
 3. rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej o działalność wykonywaną po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia tej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż 200 000 zł dla danego wnioskodawcy.  

Wykorzystanie pomocy zgodnie z przeznaczeniem należy udokumentować w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dnia 15 listopada 2022 r. do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Można to zrobić osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztowa nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.

Pomoc przyznawana będzie na podstawie umowy o przyznanie pomocy.

Materiały:

Podstawa prawna:

 • § 13zq rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 187).
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 1172).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika