Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, w której okres przedawnienia zostanie przerwany, nie rozpocznie biegu lub zostanie zawieszony. Dodatkowo istnieją przypadki, w których przedawnienie należności względem ZUS w ogóle nie nastąpi.

Przerwanie przedawnienia powoduje, że z chwilą zaistnienia określonego zdarzenia, przedawnienie przestaje biec i ulega zakończeniu. Następnie po nastaniu kolejnego określonego zdarzenia, przedawnienie biegnie od nowa, w pełnej długości. W obecnym stanie prawnym bieg okresu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. 

Zawieszenie biegu przedawnienia polega na tym, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się przez pewien okres. Jeżeli natomiast bieg ten już się rozpoczął, w takim wypadku danego okresu nie wlicza się do tego terminu.

W obecnym stanie prawnym bieg terminu przedawnienia:

  1. nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożeniu ich na raty,
  2. zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego,
  3. zostaje zawieszony od dnia wszczęcia postępowania ustalającego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna,
  4. zostaje zawieszony od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy. 

Natomiast nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, a po upływie terminu przedawnienia, należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.  

Podstawa prawna:

Art. 24 z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Elka 2012-02-20 14:29:20

    Witam-prosze o informacje-w październiku 2006 roku zamknęłam działalność gospodarczą powiadamiajając ZUS i Urz. Skarbowy na stosownych drukach. W październiku 2011 otrzymałam z ZUS druk do wypełnienia o okresach prowadzenia działalności gospodarczej, który wypełniłam i odesłałam w stosownym czasie. Obecnie w lutym 2012 otrzymałam pismo z ZUS-celem wypełnienia druku korekty okresów i obowiązku opłacania składek. W związku z tym mam pytanie-czy w myśl ustawy z 16.09.2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obwateli i przedsiębiorców w której paragraf 11 zmienia art 47 ustawy z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych--,,kopie dokumentów i innych raportów miesięcznych oraz dok. korygujących te dokumenty płatnik składek przechowuje 5 lat od chwili przekazania ich do wskazanego Zakładu jednostki org. ZUS" Czy moja sprawa już sie nie przedawniła w myśl tej nowej Ustawy? Proszę o inormacje bo wydaje mi się, ze już nie muszę na te pytania ZUS odpowiadać po raz kolejny. Pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika