Rodzina 800+ na nowy okres świadczeniowy

1 lutego br. ruszył nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 800+, który będzie obowiązywał od 1 czerwca br. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 1 lutego br. rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 roku.

Porady prawne

Świadczenie

Świadczenie comiesięczne wypłacane jest w wysokości 800 zł i przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Jest ono realizowane niezależnie od osiąganych dochodów rodziny.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. Od 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje ZUS. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.

Kto otrzyma świadczenie?

 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli zainteresowany jest:
 • matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z nim mieszka oraz utrzymuje je. Opiekunem faktycznym jest ten, kto opiekuje się dzieckiem i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu, dana osoba sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać ona i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.
 • opiekunem prawnym dziecka,
 • rodzicem zastępczym dziecka,
 • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorem domu pomocy społecznej.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Zainteresowany nie otrzyma świadczenia wychowawczego, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • jemu lub członkowi jego rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złoży wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., otrzyma świadczenie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.).

Jeżeli zaś złoży wniosek po 30 czerwca, to ZUS przyzna mu prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:

 • urodzenia dziecka,
 • objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, to otrzyma świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

Jeżeli złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej bądź w pieczy zastępczej, otrzyma prawo do świadczenia od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.

Jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

Ważne terminy

Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wnioski między 1 lutego a 30 kwietnia br., otrzymają pieniądze do 30 czerwca br. Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze do 31 lipca 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca.

Realizowanie wniosku w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przez ZUS odbywa się w formie elektronicznej. Przyznanie świadczenia 800+ odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany przez wnioskodawcę konto bankowe.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko. ​​​​​​​Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieniła się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

 • podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
 • otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,
 • kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.

Jeżeli zgodnie z orzeczeniem sądu dana osoba sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodła się, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z nich przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Świadczenie wychowawcze, w wysokości wynikającej z polskich przepisów, otrzyma także wnioskodawca, gdy ma prawo do świadczenia rodzinnego z innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę świadczenia można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 4 kanały:

 • Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Platformę PUE ZUS;
 • aplikację mobilną mZUS;
 • bankowość  elektroniczną.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba więc złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

 • SW-R – jeśli wniosek składa matka albo ojciec dziecka,
 • SW-O – jeżeli to sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem albo opiekun prawny, albo opiekun faktyczny,
 • SW-D – jeśli to dyrektor: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) można złożyć np. przez PUE ZUS.

Matka lub ojciec dziecka mający numer PESEL mogą złożyć wniosek SW-R także przez:

 • aplikację mZUS;​​​​
 • portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej);
 • swój bank: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil na podstawie danych z wniosku.

Jeśli wnioskodawca występuje o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jest matką albo ojcem dzieci), składa jeden wniosek. Jeżeli forma opieki jest inna, np. występuje o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jest rodzicem, oraz na dziecko, którego jest opiekunem prawnym, wnioskodawca musi złożyć 2 wnioski – SW-R i SW-O.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze, należy dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

 • oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli wniosek składa opiekun faktyczny dziecka,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli wniosek składa opiekun prawny dziecka,
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy - jeśli wniosek składa rodzic zastępczy albo osoba prowadząca rodzinny dom dziecka albo dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),
 • decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) - jeśli wniosek składa dyrektor domu pomocy społecznej,
 • upoważnienie do złożenia wniosku od dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej – jeśli składający ma upoważnienie,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli wnioskodawca opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiódł się, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu, (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. można złożyć od 1 lutego 2023 r. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.

Jeśli wnioskodawca złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,
 • od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2024 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2024 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2024 r., wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wnioskodawca otrzyma w formie bezgotówkowej co miesiąc:

 • na wskazany przez Ciebie we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce,
 • na rachunek bankowy w państwie członkowskim UE/EFTA, jeśli tam mieszkasz.

Jak ZUS się z wnioskodawcą skontaktuje?

Jeżeli wnioskodawca nie wypełni prawidłowo wniosku, ZUS wezwie go do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Jeśli wnioskodawca nie złoży wymaganych dokumentów, ZUS wezwie go do ich dostarczenia i wyznaczy mu termin od 14 do 30 dni. Wiadomość o tym, że musi poprawić lub uzupełnić wniosek, wnioskodawca otrzyma też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podał we wniosku.

Jeśli wnioskodawca nie poprawi wniosku, nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy jego wniosku.

Jeżeli ZUS przyzna wnioskodawcy świadczenie wychowawcze, nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie wnioskodawca otrzyma na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który poda we wniosku.

Jak się odwołać od decyzji?

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

 • odmowy przyznania świadczenia wychowawczego,
 • uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia,
 • nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

ZUS doręczy wnioskodawcy decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej - na jego profil na PUE ZUS.

Od decyzji zainteresowany może odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje z kolei skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1565).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika