CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki miesięczne.

Jaka jest wysokość zaliczek miesięcznych na CIT?

Zaliczka jest równa różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Jaki jest termin składania deklaracji i wpłacania zaliczek?

Za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego deklaracje składa się a zaliczki uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Jaki jest termin ostatecznego rozliczenia?

Ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.

Podatnicy przeznaczający dochody na cele statutowe.

Jeżeli podatnik, który przeznacza dochody jedynie na cele statutowe lub na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów i w związku z powyższym dochody te są wolne od podatku i jeżeli złoży właściwemu urzędowi pisemne oświadczenie o tym fakcie, jest zwolniony, od obowiązków składania deklaracji oraz uiszczania zaliczek miesięcznych od dnia złożenia oświadczenia.

Uproszczona forma poboru zaliczek

Obok standardowej metody uiszczania zaliczek podatnicy mogą korzystać z metody uproszczonej. Przy zastosowaniu tej metody podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji miesięcznych.

Przy formie uproszczonej zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym należy wpłacać w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Z uproszczonej formy rozliczania zaliczek nie mogą korzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

Jakie są obowiązki podatnika, który rozlicza się metodą uproszczoną?

Podatnik, który wybrał formę uproszczoną jest obowiązany:

 • zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy w formie pisemnej w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek,
 • stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,
 • wpłacać zaliczki w terminach analogicznych jak przy standardowej metodzie,
 • dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy na zasadach ogólnych.

W jaki sposób można zrezygnować z formy uproszczonej?

Podatnik musi stosować uproszczoną formą w całym roku podatkowym a zatem nie jest możliwa zmiana formy w ciągu roku podatkowego. Podatnik może zrezygnować z tej formy na początku roku podatkowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy poprzez zawiadomienie w formie pisemnej właściwego urząd skarbowy o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Jeżeli podatnik nie zrezygnuje z metody uproszczonej we właściwym terminie – będzie musiał dalej stosować metodę uproszczoną w całym roku.

Mali przedsiębiorcy.

Podatnicy będący małymi przedsiębiorcami mogą być zwolnieni z obowiązku składania deklaracji i uiszczania zaliczek miesięcznych, w roku następującym po ich pierwszym roku podatkowym – jeżeli trwał co najmniej 10 miesięcy, lub drugim – w pozostałych przypadkach, jeżeli spełnią warunki:

 • byli małymi przedsiębiorcami od dnia rozpoczęcia działalności do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia,
 • w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu nie mniej niż 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty,
 • uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty nie niższej niż 1.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności,
 • złożą we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia w formie pisemnej w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

Jeżeli mały przedsiębiorca korzysta z tej formy jest obowiązany do złożenia zeznania rocznego na ogólnych zasadach oraz do uiszczenia należnego podatku za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem. Podatek ten płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000r. nr 54 poz. 654 ze zmianami)

Zespół
e-prawnik.pl

Tagi: 

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika