Spółki osobowe w k.s.h

Rodzaje spółek osobowych

Do spółek osobowych, uregulowanych w ksh należą spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska.

Konstrukcja prawna tych spółek przyjęta kodeksie przesądza o nadaniu im podmiotowości prawnej. Zgodnie z art. 8 ksh spółki te mogą we własnym imieniu nabywać prawa (w tym własność i inne prawa rzeczowe). W związku z tym, spółki osobowe mogą posiadać swój własny majątek, różny od majątku wspólników. Mogą byś im również przyznane koncesje i zezwolenia. O podmiotowości prawnej spółek osobowych świadczy również fakt nadania im statusu przedsiębiorcy, Inaczej jak w przypadku spółek cywilnych, gdzie to wspólnicy są przedsiębiorcami.

Spółki osobowe mogą również zaciągać we własnym imieniu zobowiązania. W związku z tym stroną stosunku łączącego wierzyciela za spółką nie są wspólnicy, a sama spółka. Przyjęcie takiej konstrukcji, w znacznym stopniu upraszcza i ułatwia sposób zaciągania zobowiązań.

Kodeks spółek handlowych, przyznaje również spółkom zdolność sądową. Art. 8 wyraźnie stanowi, że spółki te mogą pozywać i być pozywane. Dlatego w przypadku roszczeń przysługujących spółce, z pozwem do sądu osoby reprezentujące spółkę powinny wystąpić w imieniu spółki, a nie wspólników.

Przyznanie spółce „ułomnej” osobowości prawnej, ma skutek również w sferze odpowiedzialności za zobowiązania. Otóż za zobowiązania spółki, w pierwszej kolejności odpowiada ona sama, całym swoim majątkiem. Dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, może być ona skierowana do majątku wspólników.

Konsekwencją nadania podmiotowości prawnej spółce osobowej, jest fakt, iż spółka ta prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Bardzo ważnym elementem każdej spółki osobowej, jest tworząca ją umowa. Właśnie w niej określone są m. in., zasady reprezentacji i prowadzenia spraw spółki, wnoszone przez wspólników wkłady, zasady odpowiedzialności wspólników i wiele innych istotnych kwestii. Dlatego do zmiany postanowień umowy spółki konieczna jest zgoda wszystkich wspólników. Kodeks przyznaje jednak wspólnikom możliwość odmiennego uregulowania kwestii dokonywania w umowie zmian. Wspólnicy mogą zapisać w umowie spółki, że dokonanie zmiany jej postanowień nie będzie wymagało zgody wszystkich wspólników, a jedynie, jakiejś określonej większości. Decyzja w tym przedmiocie zależy od tworzących ją wspólników.

Zmiana składu osobowego spółki osobowej.

W przypadku spółek osobowych, oczywiście dopuszczalna jest zmiana jej składu osobowego. Jednak możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika musi być wyraźnie przewidziana w umowie spółki. Jeżeli możliwości takiej umowa spółki nie przewiduje, a któryś ze wspólników chce przenieś na inną osobę przysługujący mu ogół praw i obowiązków w spółce, niezbędna jest uprzednia zmiana postanowień umowy spółki i wprowadzenie do niej zapisu o dopuszczalności takiego przeniesienia.

W braku odmiennych postanowień w umowie spółki, zgodnie z § 2 art. 10 ksh, ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pozostałych wspólników.

Kodeks przyznaje wspólnikom odmienne uregulowanie tej kwestii (np. zniesienie wymogu uzyskania pisemnej zgody, a wprowadzenie np. pisemnego zawiadomienia). Jeżeli wspólnik przeniósł na inną osobę ogół praw i obowiązków przypadających mu w spółce, to za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki odpowiadają solidarnie wspólnik występujący i wstępujący do spółki.

Pamiętaj, że:

  • Spółka osobowa posiada swój własny majątek, odrębny od majątku wspólników.
  • Spółki osobowe mogą zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, za które w pierwszej kolejności odpowiada sama spółka.
  • Spółki osobowe mogą występować przed sądami w charakterze powodów lub pozwanych.
  • W braku odmiennych postanowień w umowie spółki ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pozostałych wspólników.

Podstawa prawna:


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Nasty 2013-01-09 01:54:10

    Spółka osobowa = hój xD


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika