Sposób obliczania okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z nauczycielem akademickim

Na wstępie wskazać należy, iż ustanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas określony z nauczycielem akademickim, może nastąpić w wyniku jego rozwiązania, to jest na podstawie porozumienia stron, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, bądź w wyniku jego wygaśnięcia (w następstwie zdarzeń niebędących czynnościami prawnymi). Artykuł 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym jednoznacznie wskazuje, że ustanie umowy o pracę nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony następuje według reguł ustalonych w kodeksie pracy. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, iż  zastosowanie w takim wypadku będą miały także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa pracy, które regulują problematykę rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy, jak np. przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ponadto należy również posługiwać się regulacjami zawartymi w aktach niższego rzędu, jak na przykład w postanowieniach zawartych w statutach uczelni, w szczególności jeżeli unormowania te będą dotyczyć trybu dokonywania przez uczelnię czynności prawnej rozwiązującej umowę o pracę. W tym przypadku jednak należy zbadać, czy regulacje te nie są mniej korzystne od regulacji zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu. Nadto art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie wskazuje długości okresu wypowiedzenia, poza wskazaniem, że rozwiązanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. Mając na uwadze powyższe unormowanie wskazać zatem należy, iż w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu zastosowanie będą miały okresy wypowiedzenia przewidziane w kodeksie pracy, zaś terminy wypowiedzenia nie będą miały w tym wypadku zastosowania (sobota lub ostatni dzień miesiąca kalendarzowego – art. 30 § 21 kodeksu pracy).

Porady prawne

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania prawne wskazać zatem należy, iż w praktyce prowadzić to będzie do sytuacji, w której złożenie wypowiedzenia w danym semestrze spowoduje, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia mający zastosowanie do umów zawartych na czas określony zostaje przedłużony aż do końca tegoż semestru. Ponadto jeżeli zdarzy sytuacja, że koniec dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, złożonego w danym semestrze przypada już po zakończeniu tego semestru, to rozwiązanie stosunku pracy następuje dopiero z końcem następnego semestru. Zasada powyższa, ma zastosowanie zarówno przypadku, gdy wypowiedzenia umowy o pracę dokonuje uczelnia, jak i w przypadku gdy wypowiedzenia dokonuje sam nauczyciel akademicki.


Jagoda Michno

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie na I roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Karol 2019-09-11 19:03:59

    Ciekawie i jasno autorka przedstawiła problem. Nasuwa się jednak pytanie, czy wypowiedzenie obejmujące trzymiesięczny okres dla nauczyciela akademickiego, wręczone np. 1 października 2015 r. z datą wygaśnięcia umowy o pracę w 29 lutego 2016 r. (koniec semestru zimowego wg zarządzenia rektora 28 lutego 2016 r.), a więc w pierwszym dniu semestru letniego, powinno wydłużyć datę wygaśnięcia umowy o pracę do 30 września 2016 r. tj. końca okresu semestru letniego. Wg stanowiska uczelni w tej sprawie, w odpowiedzi na żądanie przez nauczyciela akademickiego wydłużenia okresu wypowiedzenia do 30 września 2016 r. (ponieważ data 29 lutego 2016 r. narusza przepis art.128. ust.1, a więc data ta świadczy o bezskuteczności wypowiedzenia) w uzasadnieniu odrzucenia żądania nauczyciela twierdzi cyt: "Zapis wskazujący datę wygaśnięcia umowy o pracę-29 lutego 2016 r. (a nie 28 lutego, w którym według wewnętrznych dokumentów organizacyjnych zakończył się semestr), wynika z wyjątkowej sytuacji tj. z faktu, że rok 2016 by rokiem przestępnym. Datę te zastosowano dla zachowania zasady, że stosunek pracy wygasa w ostatnim dniu miesiąca. Również wynagrodzenia za pracę są w Uczelni regulowane w ostatnim dniu miesiąca." Nie znalazłem nigdzie żadnej interpretacji terminu ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego stosownie do art.128ust.1 Ustawy, aby inaczej był rozumiany raz na cztery lata i że stosunek ten wygasa w ostatnim dniu miesiąca, a nie w dniu kończącym semestr - wide powyższy artykuł. Byłbym wdzięczny za odpowiedź i ewentualne wskazanie mi orzecznictwa w tym zakresie (jest zachowany okres trzymiesięczny wypowiedzenia, ale ustanie stosunku pracy określono na początku nowego semestru letniego a nie na koniec semestru zimowego)


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika