Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki. Osoba, która chce otrzymać świadczenie wyrównawcze od 1 stycznia 2022 r., powinna złożyć wniosek (ESWK) do 28 lutego 2022 r. Można go pobrać ze strony ZUS albo w placówce ZUS.

Porady prawne

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Od 1 stycznia 2022 r. możesz ubiegać się o świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Świadczenie to jest dodatkowym wsparciem finansowym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.

Świadczenie wyrównawcze możesz otrzymać, jeżeli:

 • jesteś uprawniony do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • w dalszym ciągu sprawujesz nad dzieckiem opiekę, z tytułu której nabyłeś prawo do wcześniejszej emerytury,
 • aktualnie pobierasz świadczenie emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Aby ZUS mógł przyznać Ci świadczenie, musisz mieszkać w Polsce oraz mieć:

 • polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce - jeżeli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • zalegalizowany pobyt w Polsce - jeśli jesteś obywatelem państw spoza UE albo EFTA albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Co powinieneś zrobić, aby uzyskać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze, musisz złożyć w ZUS wniosek (ESWK). Możesz go pobrać ze strony ZUS albo w placówce ZUS.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

 • Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • Twój adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • dane osobowe dziecka, z tytułu opieki nad którym nabyłeś prawo do wcześniejszej emerytury i w dalszym ciągu sprawujesz nad nim opiekę: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu), adres zamieszkania,
 • oświadczenie o sprawowaniu, na dzień złożenia wniosku, opieki nad dzieckiem, z tytułu której nabyłeś prawo do wcześniejszej emerytury,
 • oświadczenie, że nie masz przyznanego świadczenia przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych – jeśli masz takie świadczenie do wniosku dołącz dokument potwierdzający prawo i wysokość świadczeń przyznanych Ci przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych,
 • oświadczenie o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jak ZUS ustali wysokość świadczenia wyrównawczego?

Wysokość świadczenia wyrównawczego ustali jako różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobieranego przez Ciebie świadczenia emerytalno-rentowego.

Świadczenie emerytalno-rentowe uwzględni w wysokości brutto, łącznie z dodatkami ( z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego) i innymi świadczeniami. Uwzględni także kwotę świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych oraz kwotę innych dodatków i świadczeń, wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów, (z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego).

Kiedy otrzymasz wypłatę świadczenia wyrównawczego?

Świadczenie wyrównawcze ZUS wypłaci Ci ze świadczeniem emerytalno-rentowym po jego waloryzacji.

Jeśli chcesz nabyć prawo do świadczenia wyrównawczego od 1 stycznia 2022 r., złóż wniosek do 28 lutego 2022 r.

O czym musisz powiadomić ZUS, jeśli będziesz dostawać świadczenie wyrównawcze?

Musisz powiadomić ZUS o wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na prawo do świadczenia wyrównawczego lub na jego wysokość. Szczególnie dotyczy to takich sytuacji:

 • gdy przestaniesz sprawować opiekę nad dzieckiem,
 • gdy jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem kiedy karę pozbawienia wolności odbywasz w systemie dozoru elektronicznego,
 • gdy masz przyznane, ustało lub zostało ponownie przeliczone świadczenie przyznane przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w pouczeniu do decyzji w sprawie świadczenia wyrównawczego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. poz. 2314),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.).

Źródło: zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika