Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

Jakie są terminy do załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym?

Dla zabezpieczenia podatnika przed skutkami przewlekłości postępowania ustawodawca wprowadził maksymalne terminy do załatwienia sprawy przez organ podatkowy (czyli np. naczelnika urzędu skarbowego czy wójta gminy - zależnie m.in. od rodzaju podatku). Podstawowe terminy są następujące:

  • niezwłocznie

Zasadą jest, że niezwłocznie (czyli bez nieuzasadnionej zwłoki), tzn. „od ręki” lub w pierwszej kolejności, powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.

  • w ciągu miesiąca

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca,

  • w ciągu 2 miesięcy

Załatwienie szczególnie skomplikowanej sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy Ordynacji podatkowej stanowią inaczej.

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno natimiast nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.

Poza terminem ważne jest z punktu widzenia podatnika określenie momentu, od kiedy należy liczyć rozpoczęcie biegu terminu, np. wyrażenie „od dnia wszczęcia postępowania” oznacza konieczność zapoznania się z przepisami Ordynacji podatkowej dotyczącymi wszczęcia postępowania.

Co istotne, do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

A co, jeśli organ się spóźni?

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić podatnika, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie podatkowym również w razie, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie wskazanym przez organ podatkowy w powyższym zawiadomieniu, podatnikowi służy ponaglenie do:

  • organu podatkowego wyższego stopnia,

  • Ministra Finansów, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

Organ podatkowy uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Konsekwencje dla pracownika organu podatkowego

Pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn:

  • nie załatwił sprawy w terminie

  • lub nie dopełnił obowiązku zawiadomienia strony, zpodaniem przyczyny niedotrzymania terminu i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy

  • albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym po uznaniu ponaglenia za uzasadnione

- podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

Podstawa prawna:

  •  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r., Nr 137, poz. 926; tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zmianami)

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika