Jak ubiegać się o uznanie za polskiego obywatela?

Kto może zostać uznany za polskiego obywatela?

Za polskiego obywatela może zostać uznany cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. warunek 1:
  • od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu
  • ma stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
  • ma prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego,
 2. warunek 2:
  • od co najmniej 2 lat, nieprzerwanie i legalnie, przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • od najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa,
 3. warunek 3: od co najmniej 2 lat przebywa nieprzerwanie i legalnie w Polsce na podstawie zezwolenia, które uzyskał w Polsce jako uchodźca,
 4. warunek 4:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
  • drugie z rodziców wyraziło zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 5. warunek 5:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • co najmniej jednemu z jego rodziców zostało przywrócone polskie obywatelstwo.
  • drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, wyraził zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 6. warunek 6:
  • co najmniej od 10 lat nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. warunek 7:
  • co najmniej 1 rok nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • ma zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Żeby zostać uznanym za polskiego obywatela, trzeba znać język polski na poziomie B1 – potrzebujesz urzędowego potwierdzenia. 

Wojewoda może odmówić uznania za polskiego obywatela, jeżeli stanowiłoby to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Co trzeba zrobić?

Sprawę tę można załatwić w urzędzie lub listownie. Wniosek można w dowolnym momencie.

Należy: 

 1. zebrać wszystkie potrzebne dokumenty;
 2. zapłacić opłatę skarbową;
 3. złożyć wniosek do wojewody;
 4. czekać na odpowiedź. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć albo wysłać pocztą do wojewody – zależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Np. jeśli mieszka on w województwie opolskim, powinien złożyć wniosek do wojewody opolskiego.

Ile należy zapłacić?

219 zł za wydanie decyzji. Na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego można znaleźć numer konta.

Co trzeba przygotować?

Trzeba przygotować:

 • wniosek o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania: wzór wniosku o uznanie za obywatela polskiego),
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP,
 • oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na to, aby twoje dzieci poniżej 18 roku życia też otrzymały obywatelstwo Polskie – jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców.

Ile trzeba będzie czekać?

Maksymalnie do 2 miesięcy.

Jak można się odwołać?

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją wojewody, to może złożyć odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Poniżej adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5,02-591 Warszawa.

Należy to zrobić w formie pisemnej, w ciągu 14 dni, od kiedy otrzyma się decyzję. Odwołanie można złożyć osobiście w urzędzie lub listownie.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się również z decyzją MSWiA, to ma prawo zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Powinien to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji ministra. Pismo ze skargą należy złożyć także do MSWiA.

Uznanie za polskiego obywatela a dzieci

Jeśli zainteresowany zostanie uznany za obywatela polskiego, to jego dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, też otrzymują obywatelstwo polskie.

Jeżeli dziecko ukończyło 16 lat, to musi ono wyrazić zgodę na nabycie polskiego obywatelstwa. Może to zrobić tylko osobiście przed pracownikiem urzędu wojewódzkiego lub konsulem.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika