Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Czym jest „mrożenie” cen i stawek opłat dla odbiorców w energii w gospodarstwach domowych w 2023 r.?

„Mrożenie cen i stawek opłat” to wyjątkowa forma wsparcia dla gospodarstw domowych będąca odpowiedzią Rządu RP na wywołane przyczynami zewnętrznymi (napaść Rosji na Ukrainę, szkodliwe działania rosyjskiej spółki Gazprom oraz spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2) wzrosty cen energii elektrycznej w ostatnich miesiącach. Wsparcie polega na zamrożeniu rachunków za energię elektryczną w 2023 r. na poziomie z roku 2022 dla określonych limitów zużycia.

Komu i w jakiej wysokości będą przysługiwały limity zużycia, dla których będzie stosowane „mrożenie” cen i stawek opłat?

Większość gospodarstw domowych otrzyma preferencyjny limit zużycia energii (objęty „mrożeniem” cen i stawek opłat), w wysokości 2 MWh. Preferencyjne limity zużycia otrzymają gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi w wysokości 2,6 MWh oraz posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolnicy limit w wysokości 3 MWh.

Czy zużycie energii w ogródku działkowym również będzie objęte „mrożeniem” cen?

Tak. Na każdą z działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, przysługuje limit zużycia równy 250 kWh, który w 2023 r. będzie podlegał „mrożeniu” cen i stawek opłat na poziomie z roku 2022.

Czy „mrożenie” cen będzie obejmowało odbiorców, którzy zawarli umowę z gwarancją stałej ceny?

Nie. W przypadku, gdy sprzedawca energii zawarł z odbiorcą uprawnionym umowę z gwarancją stałej ceny obejmującą cały albo część 2023 r., „mrożenia” cen nie stosuje się w okresie objętym umową z gwarancją stałej ceny. 

Czy sprzedawcy z urzędu przedstawiają Prezesowi URE taryfy do zatwierdzenia na 2023 r.?

Sprzedawcy energii elektrycznej świadczący usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy (tzw. sprzedawcy z urzędu) co roku są zobowiązani do przekładania taryfy dla energii elektrycznej do zatwierdzenia Prezesowi URE. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie taryf dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tzw. grupa taryfowa G). Wszyscy sprzedawcy z urzędu złożyli już do URE wnioski taryfowe na 2023 r.

Sprzedawca z urzędu działający na terenie Warszawy stosuje cenniki dla gospodarstw domowych niezatwierdzane przez Prezesa URE. Czy w związku z tym mieszkańcy Warszawy nie będą objęci „mrożeniem” cen w 2023 r. na poziomie roku 2022?

Nie. Mieszkańcom Warszawy, którzy mają zawarte umowy ze sprzedawcą z urzędu działającym na terenie tego miasta, przysługuje również mrożenie cen do limitów określonych w ustawie. Sprzedawca ten też jest zobowiązany złożyć taryfę do Prezesa URE do zatwierdzenia na rok 2023, w których musi uwzględnić preferencyjne limity zużycia energii. Preferencyjne limity zużycia energii dla gospodarstw domowych, którzy mają zawarte umowy z ww. sprzedawcami, będą rozliczane w 2023 r. po cenach równych średnim cenom wynikającym z taryf zatwierdzonych na 2022 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu, dla poszczególnych grup taryfowych z uwzględnieniem stref czasowych.

Czy np. rolnikom posiadającym jednocześnie Kartę Dużej Rodziny przysługuje podwójny limit zużycia energii, dla którego zapewnione jest „mrożenie” cen, tj. 6 MWh?

Nie. Dla danego punktu poboru energii przypisanego odbiorcy z „preferencjami”, przysługuje tylko jeden limit zużycia w wysokości 3 MWh.

Czy odbiorca w gospodarstwie domowym musi przedłożyć jakieś dokumenty, aby skorzystać z preferencyjnego limitu zużycia energii?

Wszyscy odbiorcy w gospodarstwach domowych mają prawo do skorzystania z preferencyjnego limitu zużycia energii wynoszącego 2 MWh i nie muszą z tego tytułu składać oświadczeń czy dokumentów. W przypadku odbiorców będących rolnikami, posiadaczami Karty Dużej Rodziny osobami niepełnosprawnymi, lub mieszkającymi w jednym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, tacy odbiorcy, chcąc skorzystać z podwyższonego limitu zużycia energii, będą musieli złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, w rozumieniu ustawy z 7 października 2022 r.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby skorzystać z preferencyjnego limitu zużycia energii przysługującego rolnikom?

Należy złożyć do sprzedawcy oświadczenie, o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Do oświadczenia załącza się kopie decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej.

Czy osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz osoby niepełnosprawne, muszą załączać dokumenty do oświadczenia o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego?

Nie. Sprzedawca energii może jednak zażądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny albo dokumenty potwierdzające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Czy osobie niepełnosprawnej, która złożyła oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie jej za odbiorcę uprawnionego w czerwcu 2023 r., będzie przysługiwał pełny preferencyjny limit zużycia energii, dla którego zapewnione jest „mrożenie” cen, tj. 2,6 MWh?

Nie. Takiej osobie limit zużycia energii elektrycznej, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. W omawianym przypadku uprawnienie do ww. limitu zacznie się od lipca – przysługiwać będzie zatem tej osobie niepełnosprawnej połowa rocznego limitu, czyli 1,3 MWh.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby skorzystać z preferencyjnego limitu zużycia energii wynoszącego 250 kWh na działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym?

Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych wypełnia i składa oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. W oświadczeniu tym podaje się liczbę działek wchodzących w skład danego ROD. Nie trzeba składać dodatkowych dokumentów.

Do kiedy należy złożyć oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, w rozumieniu ustawy z 7 października 2022 r.?

Oświadczenie powinno złożyć się niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Czy ustawa z 7 października 2022 r. przewiduje benefity dla gospodarstw domowych, które wykażą się oszczędnościami w zużyciu energii?

Tak. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniesie nie więcej niż 90% zużycia tego odbiorcy w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., sprzedawca w rozliczeniach z nim zastosuje upust. Kwotę upustu stanowić będzie równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Czy po zmianie sprzedawcy energii w 2023 r. przysługuje odbiorcy kolejny limit zużycia w wysokości 2 MWh, rozliczany po „zamrożonych” cenach?

Preferencyjny limit zużycia energii, liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, który sprzedawca realizuje umowę wobec odbiorcy w gospodarstwie domowym. Jeśli odbiorca zużyje cały limit u jednego sprzedawcy, nie będzie już obowiązywać go zamrożona cena energii na poziomie z roku 2022 u nowego sprzedawcy.

Jakie rodzaje taryf energii elektrycznej obejmie regulacja „mrożenia rachunków”?

Mechanizm „mrożenia” rachunków na poziomie z 2022 r. i do określonych limitów obejmuje odbiorców w gospodarstwach domowych. Obejmuje dodatkowo zużycie energii na potrzeby określone w katalogu tzw. grupy taryfowej G (m.in. garaży, pomieszczeń gospodarczych, oświetlenia w budynkach mieszkalnych, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania).

Czy osobom posiadającym fotowoltaikę i pompy ciepła będą należały się jakieś świadczenia, czy też ulgi?

Takie osoby zwracają się z pytaniami, czy one będą ponosić koszty tego, że niejednokrotnie zaciągnęły kredyty i pożyczki odnośnie dostosowania się do ograniczenia emisji CO2. Czy będą podwójnie płacić (spłacając kredyty i pożyczki i nie mając dopłat czy też ulg). W przestrzeni publicznej jakiś czas temu pojawiały się informacje, że takie osoby mogłyby ewentualnie liczyć na jakieś ulgi, czy też odliczenia. Jeżeli będą dopłaty, to czy limity zużycia (2, 2,6, 3 MWh) będą się liczyć od ogólnego zużycia, czy też od energii dokupionej od dostawcy (tzn. niewyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną)?

Rozwiązania ustawy gwarantują ochronę każdemu odbiorcy w gospodarstwie domowym, również tym posiadającym instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Limity zużycia dla posiadacza instalacji fotowoltaicznej będą przysługiwały po wykorzystaniu przez odbiorcę darmowego wolumenu w ramach systemu net-meteringu. W przypadku prosumentów rozliczanych na zasadzie net-bilingu limity będą wykorzystywane już od początku jego zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Dodatkowo wszystkie gospodarstwa domowe w zakresie zużycia energii elektrycznej powyżej tych limitów będą korzystały z ochrony tzw. ceny maksymalnej w wysokości 693 zł/MWh.

Wprowadzony został także - dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna (także wykorzystujących pompy ciepła) - dodatek elektryczny w wysokości:

 • 1000 zł – dla zużywających do 5 MWh energii elektrycznej rocznie,
 • 1500 zł – dla zużywających powyżej 5 MWh energii elektrycznej rocznie.

Jedynie gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalację fotowoltaiczną, nie będą uprawnione do skorzystania z tego dodatku. 

Czy osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny, która nie jest stroną umowy sprzedaży, mieszkająca z wraz z mężem i dziećmi oraz ze swoją matką, która jest właścicielem domu i jest stroną umowy sprzedaży (a dodatkowo jest też prosumentem) może skorzystać z opcji z podwyższonego preferencyjnego limitu zużycia energii dla posiadaczy KDR?

Nie. Stroną umowy jest matka tej osoby, która nie posiada Karty Dużej Rodziny. Przysługuje zatem tej osobie „mrożenie” cen dla zużycia przypisanego ogółowi gospodarstw domowych, czyli 2 MWh.

Czy odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby budowy domu jednorodzinnego, w którym ten odbiorca zamierza zamieszkać, będzie miał prawo do mrożenia cen i stawek opłat?

Tak. Nowelizacja ustawy z 7 października 2022 r., wprowadzona w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, rozszerzyła katalog odbiorców uprawnionych o osoby budujące dom jednorodzinny (o ile inwestor nie jest deweloperem), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej.

Czy odbiorcy zużywającemu energię elektryczną na potrzeby budowy domu jednorodzinnego automatycznie (tj. bez składania żadnych oświadczeń i dokumentów) przysługuje limit zużycia energii w wysokości 2 MWh podlegający „mrożeniu cen”?

Nie. Odbiorca ten, w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 2 MWh, składa podmiotowi uprawnionemu oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

Ile wynosi cena maksymalna?

Cena maksymalna dla gospodarstw domowych została ustalona na poziomie 693 zł/MWh i ma zastosowanie do rozliczenia zużycia energii elektrycznej powyżej limitów zużycia określonych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. (2 MWh dla ogółu gospodarstw domowych, 2,6 MWh dla niepełnosprawnych oraz 3 MWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników). Dla pozostałych odbiorców uprawnionych tj. dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora samorządu terytorialnego oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej cena maksymalna wynosi 785 zł/MWh. Cena maksymalna nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W jakim okresie będzie stosowana cena maksymalna?

Dla gospodarstw domowych po przekroczeniu limitów cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach do końca 2023 r.

Dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora samorządu terytorialnego oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej cena maksymalna będzie stosowana co do zasady od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dodatkowo w przypadku odbiorców, którzy po dniu 23 lutego 2022 r.:

 • zawarli ze sprzedawcą umowę na sprzedaż energii,
 • dokonali zmiany warunków umowy w zakresie ceny energii elektrycznej,
 • których umowy przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej, 

cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny.

Wobec tego, gwarantowana cena maksymalna 785 zł/MWh w tych przypadkach może obowiązywać w okresie już od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w zależności o konkretnych warunków umownych.

W jaki sposób będzie naliczana cena maksymalna dla gospodarstw domowych?

Jak rozliczane będą opłaty dystrybucyjne? W przypadku gospodarstw domowych, cena maksymalna 693 zł/MWh, będzie naliczana po przekroczeniu przez nich limitów zużycia, dla których gospodarstwa domowe będą miały zamrożone ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie roku 2022.

Preferencyjne limity zużycia będą wynosiły:

 • 2 MWh dla ogółu gospodarstw domowych;
 • 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi;
 • 3 MWh dla gospodarstw domowych rolników oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Z kolei, opłaty za usługi dystrybucji powyżej ww. limitów będą naliczane wg stawek z taryf dla usług dystrybucji zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla operatorów systemów dystrybucyjnych.

Czy to oznacza że jeśli firma płaciła za energię elektryczną więcej niż ustalona cena maksymalna w okresie od 24 lutego 2022 r. to różnica między płaconą ceną a maksymalną ceną energii zostanie zwrócona?

Odbiorcy uprawnieni, którzy po 23 lutego br. zawarli lub zmienili umowę sprzedaży energii, lub których umowy przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej, są uprawnieni do skorzystania z ceny maksymalnej już od dnia zawarcia przez nich tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny.

Jeśli zatem w tym okresie zapłacili za energię elektryczną więcej niż wynosi cena maksymalna, mają prawo do zwrotu różnicy środków. Nadpłata powinna zostać uregulowana przez sprzedawcę w ramach korekty faktur i uwzględniona w kolejnych płatnościach.

Czy jeśli gmina ma zawartą umowę dotyczącą sprzedaży energii elektrycznej obowiązującą do dnia 31.12.2022 r. to czy od 1.12.2022 r. będzie nas obowiązywała cena ustawowa, czy cena wynikająca z zawartej umowy?

Jeśli cena z umowy jest niższa niż cena maksymalna to ma zastosowanie cena z umowy, a jeśli jest wyższa odbiorca ma możliwość skorzystania z ceny maksymalnej. Warunkiem zastosowania mechanizmu ceny maksymalnej jest złożenie do 30.11.2022 r. oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Ponadto, działania osłonowe ustawy dotyczą tylko umów zawartych lub zmienionych po dniu 23 lutego 2022 r. lub umów, które przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej.

Jakie rodzaj taryf energii elektrycznej obejmie regulacja ceny maksymalnej?

Mechanizm ceny maksymalnej określony w ustawie obejmuje zarówno odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G) w rozliczeniach powyżej limitów, jak i mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi, a także podmioty użyteczności publicznej. Odbiorcy ci mogą należeć do różnych grup taryfowych, w zdecydowanej większości przypadków będą to grupy B (większy biznes, większe instytucje) i C (drobny biznes).

Czy gmina musi na 2023 r. ogłaszać przetarg na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru?

Zaopatrzenie w energię elektryczną należy do zadań własnych gminy a zadania i decyzje z nimi związane powinna podejmować samodzielnie – jest to zatem suwerenna decyzja JST, jeśli chodzi o decyzje w zakresie ogłaszania przetargu. Należy podkreślić, że ustawa z dnia 27 października 2022 r. nie wyłączyła jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie ogłaszania przetargów na zakup energii elektrycznej. W rozliczeniach z jednostkami samorządu terytorialnego cena maksymalna będzie stosowana we wszystkich przypadkach, w których umowa została zawarta po 23 lutego 2022 r. Do kwestii stosowania PZP odniósł się także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Opinia tego organu odnośnie stosowania PZP w sprawie zmiany umów na energię elektryczną znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/uzp/opinia-prezesa-uzp-dotyczaca-zmiany-umowy-na-sprzedaz-energiielektrycznej-w-zwiazku-z-wejsciem-w-zycie-ustawy-z-dnia-27-pazdziernika-2022-r-o-srodkachnadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-elektrycznej-orazwsparciu-niektórych-odbiorcow-w-2023-roku-dz-u-poz-2243

Miejskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji będą ogłaszały postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej. Czy mają ogłosić przetarg, czy pozostać na umowie kompleksowej?

Minister Klimatu i Środowiska nie ingeruje w swobodę zawierania umów na dostawę energii elektrycznej. MZWiK samodzielnie podejmuje decyzję, co do wyboru sprzedawcy energii kierując się najlepiej rozumianym interesem gospodarczym Niezależnie jednak od dokonanego wyboru dotyczącego sprzedawcy energii, w okresie przewidzianym ustawą, cena stosowana przez sprzedawcę do rozliczeń za energię elektryczną dla spółek wodno-kanalizacyjnych nie może być wyższa niż cena maksymalna 785 zł/MWh.

Cena maksymalna – cena energii elektrycznej wynosząca 785 zł/MWh dotyczy wyłącznie ceny energii elektrycznej, czy też energii elektrycznej wraz z innymi opłatami uzależnionymi od zużytych MWh (opłatą sieciową, mocową itd.)?

Cena maksymalna obejmuje jedynie część obrotową rachunku, tj. opłatę za energię i nie uwzględnia opłat części za dystrybucję np. sieciowej ani mocowej. W zakresie rozliczeń za obrót energią elektryczną sprzedawca może stosować w rozliczeniach z odbiorcą tylko cenę maksymalną.

Co w przypadku, gdy w lutym 2022 r. podmiot zawarł obowiązującą od stycznia 2023 r. umowę z gwarantowanymi cenami, które są wyższe nie ceny gwarantowane ustawę? Która stawka obowiązuje?

Każdy odbiorca uprawniony będzie miał możliwość skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej za dostawy energii od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W omawianym przypadku sprzedawca będzie zobligowany do rozliczenia odbiorcy po cenie maksymalnej wynoszącej 785 zł/MWh.

Czy w przypadku taryf G12, G12w sprzedawcy także mają stosować cenę maksymalną do stref szczytowych? Jeżeli tak, to czy strefy pozaszczytowe mogą się z nimi zrównać, czy też powinny odzwierciedlać obecny stosunek szczyt-pozaszczyt?

W przypadku taryf z grupy G12, G12w, tzw. taryf wielostrefowych, sprzedawcy powinni stosować cenę maksymalną tylko wtedy, gdy w danym miesiącu średnia cena energii elektrycznej (będącą średnią ceną wszystkich stref ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu) okaże się dla tego odbiorcy wyższa niż cena maksymalna.

Jeżeli pozaszczyt wciąż miałby być istotnie tańszy od strefy szczytowej, to czy nie ma obaw że odbiorcy G będą masowo zmieniać taryfy z G11 na G12 i G12w, bo w dzień nie zapłacą więcej niż w G11, a w nocy zaoszczędzą?

Nie ma obaw, co do masowej zmiany taryfy G11 na taryfę G12 - odbiorcy, którzy chcieli zracjonalizować zużycie energii elektrycznej i zmienili swój profil w kierunku większego zużycia energii w porze nocnej, już od dawna stosują taryfę G12. Rozwiązania przyjęte w ustawie są neutralne w odniesieniu do wyboru grupy taryfowej G11 czy G12.

Odbiorcy, którzy są aktualnie w taryfie G11 mają niską skłonność co do zmiany swojego profilu zużycia energii na inne godziny doby (przyzwyczajeń do zużycia energii).

W związku z tym, pozostaną przy dotychczasowej grupie taryfowej.

Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych (wyższych) cen, zarówno w taryfach G11 jak i G12, proporcja pomiędzy cenami powinna być zachowana (zasady regulacji).

Migracji odbiorców z grup G11 do grup G12 nie należy traktować w kategorii „obaw”, lecz jako korzyść dla systemu elektroenergetycznego (odciążenie sieci elektroenergetycznych w godzinach szczytowych).

Jak zagwarantować sobie cenę maksymalną?

Różnice między klientem indywidualnym (gospodarstwo domowe) a podmiotami uprawnionymi wymienionymi w ustawie. Gospodarstwa domowe, jednostki samorządu terytorialnego, sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej objęte są ceną maksymalną w rozliczeniach za obrót energią elektryczną.

W przypadku gospodarstwa domowego, nie jest wymagane składanie żadnych oświadczeń – cena maksymalna 693 zł/MWh będzie stosowana wobec tych odbiorców automatycznie, po przekroczeniu przez nich preferencyjnych limitów zużycia określonych w ustawie z 7 października 2022 r.

Pozostali odbiorcy uprawnieni, aby skorzystać z ochrony ceny maksymalnej, muszą złożyć do sprzedawcy energii oświadczenie. Warunkiem podstawowym uznania za odbiorcę uprawnionego jest przynależność danego podmiotu do jednej z następujących grup odbiorców: jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu realizującego zadania na jej rzecz, przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw albo wymienionego w art. 2 pkt 2 lit. e) przedmiotowej ustawy wybranego podmiotu użyteczności publicznej.

Zgodnie z powołaną ustawą odbiorcy uprawnieni mogą być rozliczani po cenie maksymalnej tylko za zużycie  energii elektrycznej przeznaczone na potrzeby ich podstawowej działalności, względnie działalności związanej z wykonaniem określonego zakresu usług wymienionego w tej ustawie.

Zgodnie z powyższym, w oświadczeniu odbiorca uprawniony podaje jaka część zużytej przez niego energii będzie objęta mechanizmem ceny maksymalnej, a jaka część będzie z niego wyłączona. Oświadczenie powinno być złożone do sprzedawcy w terminie do 30 listopada 2022 r.

Złożenie oświadczenia w terminie późniejszym będzie skutkowało rozpoczęciem stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcą od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone. W przypadku, gdy odbiorcy uprawnieni posiadają zawarte umowy, np. do końca 2022 r., i nie złożyli oświadczenia do końca listopada 2022 r., mogą to uczynić w grudniu celem skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej od stycznia, natomiast w rozliczeniach za grudzień będzie wobec nich stosowana cena wynikająca z umowy.

Obecna umowa sprzedaży/kompleksowa ze sprzedawcą energii gwarantuje odbiorcy niezmienność ceny za energię elektryczną, czy w związku z tym odbiorcę będzie obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej?

Tak, jeśli odbiorca jest odbiorcą uprawnionym wskazanym w ustawie i złoży oświadczenie.

W przypadku umowy z gwarancją „stałej ceny”, jeśli cena w umowie jest wyższa niż cena maksymalna, odbiorca będzie rozliczany według ceny maksymalnej. W przypadku, gdy cena „stała” w umowie jest niższa niż cena maksymalna, w okresie obowiązywania tej ceny, będzie rozliczany po korzystniejszej cenie z umowy.

Czy ustawa będzie obejmować również umowy zawierające formuły cenowe oparte o indeksy giełdowe, dla których cena w rozliczeniach jest wyższa niż wynikająca z ustawy?

Tak, ceny maksymalne będą miały w takim przypadku zastosowanie, pod warunkiem złożenia oświadczenia przez odbiorcę uprawnionego.

Czy jeśli odbiorca złoży oświadczenie, to cena energii elektrycznej z jego umowy może być podwyższona?

Nie, jeśli umowa przewiduje w rozliczeniach z klientem cenę niższą od ceny maksymalnej, będzie automatycznie stosowana cena niższa (zgodnie z warunkami umowy).

Czy mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają refakturowaną energię elektryczną od innych przedsiębiorstw mogą skorzystać z rozliczeń po cenie maksymalnej?

Przygotowane rozwiązania zapewniły ochronę i rozliczanie po cenie maksymalnej 785 zł/MWh wszystkim mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które mają zawarte umowy sprzedaży bądź umowy kompleksowe ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają zawartej umowy sprzedaży, a jedynie są najemcami lokali, nie będą pominięci we wsparciu.

W nowelizacji ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzonej w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zaproponowano przepisy rozszerzające definicję odbiorcy uprawnionego. Takim odbiorcą będzie też podmiot, który wynajmuje lokale m.in. firmom z sektora MŚP, w zakresie, w jakim zapewnia energię elektryczną w tych lokalach. Najemcy, dzięki proponowanej poprawce, będą mieć "refakturowaną" energię po cenie nie wyższej niż maksymalna.

Co w sytuacji, gdy odbiorca uprawniony poza zakresem swojej głównej działalności (np. sprzedaż bądź wytwarzanie produktów) świadczy usługi najmu powierzchni biurowej innemu przedsiębiorcy, który ma status odbiorcy uprawnionego w rozumieniu ustawy, natomiast ów inny przedsiębiorca nie ma podpisanej odrębnej umowy z dostawcą energii - umowę ma zawartą przedsiębiorca wynajmujący powierzchnię. Przedsiębiorca wynajmujący rozlicza się z energii z przedsiębiorcą-najemcą na podstawie wskazań licznika, jednak ów licznik jest formalnie przypisany do wynajmującego. Czy oświadczenie o statusie odbiorcy uprawnionego składa jedynie ten przedsiębiorca, który ma umowę z dostawcą energii?

Tak. Tylko podmiot będący stroną umowy sprzedaży bądź kompleksowej, może złożyć oświadczenie o statusie odbiorcy uprawnionego w rozumieniu ustawy z 27 października 2022 r.

Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca, który najmuje biuro, ale nie ma własnych liczników będzie mógł skorzystać z ceny maksymalnej?

Tak. Nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzoną w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, objęto również wsparciem najemców lokali będącymi jednocześnie podmiotami, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit b-e ustawy z 27 października 2022 r.

Podmioty te, jeśli nie posiadają zawartej umowy ze sprzedawcą energii, ale jednocześnie wynajmują te lokale od podmiotu, który taką umowę posiada, mogą skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej. Podmiot udostępniający takie lokale, jest odbiorcą uprawnionym w zakresie w jakim zapewnia energię elektryczną na potrzeby najemców.

Czy wynajem biura będzie się mieścił w zakresie podstawowej działalności przedsiębiorcy uprawnionego, będącego wynajmującym, ale którego główny przedmiot działalności jest inny?

Nie. Podstawowa działalność przedsiębiorcy winna pokrywać się z zakresem pojęciowym przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu PKD.

Podmiot dokonujący rozliczeń energii elektrycznej dla celów zasilania budynku wielolokalowego, na terenie którego zlokalizowanej jest centrum handlowe dokonuje zakupu energii elektrycznej dla celów podmiotów wynajmujących powierzchnie użytkowe oraz dla potrzeb zasilania powierzchni wspólnych. Powołana spółka celowa od początku istnienia tego obiektu handlowego dokonuje rozliczenia z najemcami lokali i właścicielem budynku na zasadach refaktury prostej, tj. podmioty użytkujące powierzchnie handlowe lub usługowe i części wspólne ponoszą wyłącznie koszty nabywania energii od dostawcy zewnętrznego bez dokonywania naliczenia jakichkolwiek kosztów dodatkowych. Wg spółki, w tym przypadku nie mamy do czynienia ze zużyciem energii elektrycznej na potrzeby podstawowej działalności, bo energia elektryczna jest zużywana przez najemców i właściciela, z których cześć stanowią MŚP w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, zaś część najemców nie zalicza się do tej grupy. Czy podmiot dokonujący rozliczeń energii elektrycznej dla potrzeb obiektów handlowych na zasadach refaktury prostej i nie zużywający tej nabywanej energii uprawniony jest do korzystania z ochrony przewidzianej w ustawie?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzoną w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zaproponowano przepisy uwzględniające specyficzną sytuację m.in. podmiotów z sektora MŚP, którzy nie są stroną umowy sprzedaży lub kompleksowej, a jedynie są najemcami lokali. Zgodnie z przedmiotową nowelizacją, ww. najemcy będą mogli skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej, pod warunkiem złożenia przez podmiot, który wynajmuje im powierzchnię handlową, oświadczenia o spełnieniu warunków odbiorcy uprawnionego, w rozumieniu ustawy z 27 października 2022 r.

Jaki będzie limit ceny za energię elektryczną w przypadku, gdy odbiorcą końcowym jest najemca z kategorii MŚP najmujący lokal w galeriach handlowych, które często są dużym przedsiębiorcą. Czy zgodnie z informacją zamieszczoną w linku mogą złożyć oświadczenie i płacić za prąd stawkę preferencyjną, czy też ze względu na to, że nie są kupującym energię (na fakturze jest duży przedsiębiorca, który wystawia refaktury za prąd), nie są objęci stawkami preferencyjnymi?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzoną w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, najemcy lokali będący przedsiębiorcami z sektora MŚP, będą mogli być rozliczani za zużycie energii elektrycznej po cenie maksymalnej. Warunkiem stosowania wobec nich ceny maksymalnej, jest złożenie oświadczenia przez podmiot wynajmujący im powierzchnię handlową, czyli przez przedsiębiorcę zarządzającego galerią handlową.

Właściciel budynku biurowego – spółka zagraniczna, który nie zalicza się do grona odbiorców uprawnionych wskazanych w ustawie, ma zawartą umowę kompleksową z przedsiębiorstwem energetycznym. Właściciel ten wykonuje działalność gospodarczą - najem powierzchni biurowych. Jeden z najemców kwalifikowałby się jako odbiorca uprawniony, jednak nie ma zawartej umowy na ee z przedsiębiorstwem energetycznym – wystawia ono jedną wspólną fakturę dla całego budynku, bez wyodrębniania zużycia w poszczególnych lokalach/powierzchniach. Czy w tej sytuacji:

 

 • właściciel budynku może złożyć oświadczenie w imieniu najemcy kwalifikującego się jako odbiorca uprawniony, który następnie korzystałby z cen maksymalnych mimo, że płaci on za energię elektryczną na zasadzie refakturowania przez właściciela budynku (umowa właściciela budynku dot. 2 punktów poboru bez podziału na poszczególnych najemców, obowiązująca właściciela taryfa B21 jest taryfą dla dużych przedsiębiorstw)?

 • w przypadku najemców w budynkach biurowych, ustawa znajdzie zastosowanie do podmiotów nie posiadających bezpośrednio umowy z przedsiębiorstwem energetycznym mimo, że właściwy klient nie kwalifikuje się do stosowania rozwiązań ustawowych?

 • gdyby dało się wyodrębnić ilość energii zużywanej przez pojedynczych najemców, jak to się przełoży na sytuację zainteresowanych?

Właściciel budynku musiałby zwrócić się do operatora systemu dystrybucyjnego o wyodrębnienie nowych punktów poboru energii, do których mogliby być przyłączeni najemcy lokali.

W takiej sytuacji, po zawarciu umowy ze sprzedawcą energii, najemcy lokali staliby się odbiorcami końcowymi energii elektrycznej i - po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie - mogliby być rozliczani za zużytą energię po cenie maksymalnej wynoszącą 785 zł/MWh.

Jednak, w kontekście nowelizacji ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzonej w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, dla najemców lokali nie trzeba będzie wyodrębniać oddzielnych punktów poboru energii, żeby skorzystać z rozliczania ich energii po cenie maksymalnej. Wystarczające będzie bowiem, aby właściciel budynku biurowego, który w wyniku nowelizacji ustawy stanie się odbiorcą uprawnionym, złoży oświadczenie w zakresie zużycia energii elektrycznej na potrzeby swoich najemców.

Czy właściciel budynku usługowo-mieszkalnego (osoba prywatna), dysponujący lokalem użytkowym, objętym taryfą energetyczną z grupy C i wynajmujący go do prowadzenia działalności gospodarczej przez inne osoby, może skorzystać z ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej i złożyć do odpowiedniego operatora oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku?

Tak - pod warunkiem, że właściciel spełniałby warunki do uznania go za mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców i prowadzenie najmu lokalu użytkowego byłoby uznane za podstawową działalność tego właściciela.

Czy zgodnie z ustawą, Powiatowy Urząd Pracy (świadczący usługi na rzecz społeczności lokalnej w zakresie instytucji rynku pracy, aktywacji bezrobotnych i innych finansowanych z Funduszu Pracy), jako jednostka budżetowa, jest ujęty w katalogu podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 lit. d ww. ustawy?

Tak. Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką samorządu terytorialnego i zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. d tiret 11 ustawy kwalifikuje się go jako odbiorcę uprawnionego, który zużywa energię elektryczną z zakresu utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Czy operatorzy publicznego transportu zbiorowego, świadczącego usługi na rzecz województwa, z których jeden jest podmiotem gospodarczym powołanym do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich, którego jedynym udziałowcem jest Samorząd Województwa są uprawnione do skorzystania ze świadczeń osłonowych przewidzianych ustawą?

Tak. Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. d tiret 3, podmiot świadczący usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie transportu zbiorowego, należy do katalogu odbiorców uprawnionych, wobec których w rozliczeniach stosuje się cenę maksymalną.

Czy Parki Naukowo-Technologiczne są uprawnione do skorzystania ze świadczeń osłonowych przewidzianych ustawą?

Nie. Funkcje tych jednostek (rozwijanie przedsiębiorczości, transfer technologii, doradztwo gospodarcze itp.) nie mieszczą się w katalogu działań, co do których możliwe byłoby zastosowanie mechanizmu ceny maksymalnej.

Czy oświadczenie może złożyć tylko odbiorca uprawniony posiadający umowę ze sprzedawcą energii?

Tak. Jedynie podmiot posiadający zawartą umowę sprzedaży lub umowę kompleksową, ze sprzedawcą energii elektrycznej może złożyć oświadczenie i być uznany za odbiorcę uprawnionego.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzonej w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, podmiot który wynajmuje lokale użytkowane przez podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e ustawy z 27 października 2022 r., które nie mają zawartej umowy ze sprzedawcą energii, może złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego, w którym wskaże ilość energii użytkowanej przez swoich najemców.

Zgodnie z zapisem art. 3. ust 7 powołanej ustawy, podmiot zobowiązany do dostarczenia energii elektrycznej tym najemcom, w rozliczeniach z nimi uwzględnia cenę maksymalną.

Jaką definicję mikro, małego czy średniego przedsiębiorstwa należy zastosować?

Z mechanizmu ceny maksymalnej mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zdefiniowani w ustawie - Prawo przedsiębiorców. Kwestia zależności pomiędzy przedsiębiorstwami partnerskimi i powiązanymi nie jest brana pod uwagę w odniesieniu do nadania danemu podmiotowi statusu odbiorcy uprawnionego.

Czy przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, sortowaniem, pakowaniem i transportem owoców będą objęte ceną maksymalną?

Jeśli ww. przedsiębiorstwa są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, to posiadają status odbiorcy uprawnionego do skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej.

Czy przy badaniu statusu przedsiębiorców MSP, należy badać tylko wyniki dla danej jednostki przewidziane w ustawie Prawo przedsiębiorców, czyli bez sumowania danych grupy kapitałowej, czy też należy brać pod uwagę kryteria unijne czyli badać wyniki dla całej grupy kapitałowej?

Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r., status przedsiębiorcy MŚP należy określić zgodnie z ustawą - Prawo przedsiębiorców. Kwestia zależności pomiędzy przedsiębiorstwami partnerskimi i powiązanymi nie jest brana pod uwagę w odniesieniu do nadania danemu podmiotowi statusu odbiorcy uprawnionego.

Czy przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 240 pracowników a podmiot z nim powiązany w tym samym czasie 20 pracowników - przy spełnieniu innych warunków - może być zakwalifikowany jako średni przedsiębiorca pomimo, że łącznie mają średniorocznie ponad 250 pracowników? Czy istnienie podmiotu powiązanego (w którym przedsiębiorca ma 100% akcji) ma wpływ na kwalifikację rodzaju przedsiębiorcy w oświadczeniu o którym mowa wyżej w polu pod pozycją 1)?

Tak. Przedsiębiorca ten spełnia warunek uznający go za średniego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, gdyż do definicji średniego przedsiębiorcy nie wlicza się liczby pracowników podmiotów powiązanych.

Czy Wspólnoty Mieszkaniowe posiadające po kilkanaście punktów poboru energii elektrycznej zużywanej w częściach wspólnych (oświetlenie terenów, klatek, zasilanie urządzeń wspólnych – windy, pompy, bramy, szlabany, domofony, kotły) będą traktowane jako odbiorca uprawniony objęty ochroną?

Tak. Wspólnota mieszkaniowa w zakresie zużycia energii elektrycznej na potrzeby wymienione w art.. 2 pkt 2 lit. a ustawy, będzie odbiorcą uprawnionym. Dla każdego punku poboru energii elektrycznej przysługiwać będzie limit 2 MWh, dla którego ceny i stawki opłat zostaną w 2023 r. „zamrożone” na poziomie tych z 2022 r., a po przekroczeniu tego limitu stosowana w rozliczeniach będzie cena maksymalna w wysokości 693 zł/MWh, w zakresie, w jakim wspólnota mieszkaniowa zużyje energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Czy MZWIK jako jednostka podległa będzie mogła skorzystać z ceny maksymalnej?

Tak. Przedsiębiorstwa świadczące na rzecz jednostek samorządu terytorialnego usługi z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, jak i usuwania ścieków komunalnych, należą do katalogu odbiorców uprawnionych objętych ceną maksymalną.

Czy mechanizm cen maksymalnych w 2023 r. będzie obowiązywał też producentów rolnych i właścicieli gospodarstw rolnych, którzy wykorzystują energię elektryczną (taryfa C) do prowadzenia działalności rolnej?

Rolnik, który zużywa energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, będzie objęty limitem 3 MWh, dla którego ceny i stawki opłat zostały "zamrożone” w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

W tym zakresie rolnik powinien złożyć oświadczenie do sprzedawcy energii. Jeżeli rolnik przekroczy limit zużycia 3 MWh, to wówczas w rozliczeniach będzie stosowana cena 693 zł/MWh - automatycznie - bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń do sprzedawcy.

W odniesieniu do zużycia energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej, rolnik został objęty ochroną poprzez zastosowanie do rozliczeń ceny maksymalnej 785 zł/MWh. W tym przypadku należało złożyć oświadczenie do sprzedawcy energii do dnia 30 listopada 2022 r.

Jeśli rolnik złożył oświadczenie w późniejszym terminie, sprzedawca zobowiązany jest do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. W przypadku rezygnacji ze złożenia przedmiotowego o świadczenia, rolnik za zużycie energii elektrycznej będzie rozliczany według ceny zawartej w umowie.

Czy ustawa dotycząca zamrożenia cen energii obejmuje spółki samorządowe realizujące transport zbiorowy? Czy chodzi tylko o spółki należące do gmin takie jak SKM Trójmiasto, czy także o spółki należące do samorządów marszałkowskich, takie jak Koleje Dolnośląskie, Koleje Mazowieckie czy Wielkopolskie? Czy przewoźnik Polregio, jako należący do Agencji Rozwoju Przemysłu, nie zostanie objęty przepisami dotyczącymi mrożenia cen i czy PKP SKM Trójmiasto także nie będzie nimi objęta, bo należy do PKP?

Ustawa wskazuje jako podmiot uprawniony także jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, z zakresu m.in. transportu zbiorowego (art. 2 pkt 2 lit. c tiret 3). Podmiotami uprawnionymi będą zatem wszystkie podmioty, które świadczą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gmin, powiatów, jak i województw, usługi z zakresu transportu zbiorowego, niezależnie od ich formy organizacyjnej.

Ustawodawca jedynie przykładowo wskazał, że takimi formami mogą być samorządowy zakład budżetowy, samorządowa jednostka budżetowa oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Jednak poprzez użycie konstrukcji „w tym”, nie ograniczył zakresu do tych form.

Dlatego też, spółki będące własnością samorządów wojewódzkich, wskazane w pytaniu, świadczące na rzecz tych jednostek samorządu terytorialnego usługi, będą podmiotem uprawnionym zgodnie z ustawą.

Kto jest odbiorcą uprawnionym w przypadku, gdy z energii korzysta np. najemca, użytkownik? Czy oświadczenie złożyć ma wówczas właściciel lokalu, czy korzystający z niego? Kto jest podmiotem uprawnionym - podmiot sprzedający energię czy dystrybutor?

Odbiorcą uprawnionym może być tylko podmiot z katalogu odbiorców wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy, który jednocześnie jest stroną umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. W przypadku jednak najemców-gospodarstw domowych, którzy wynajmują mieszkanie od odbiorcy uprawnionego z grupy taryfowej G, cena maksymalna jest stosowana wobec każdego punktu poboru takiego odbiorcy, a zatem najemcy również skorzystają z mechanizmu ceny maksymalnej. Podmiotem uprawnionym jest natomiast – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy - sprzedawca energii.

Czy przewiduje się objęcie ochroną pozostałych (tj. poza siecią szpitali) członków sektora ochrony zdrowia (tj. ambulatoriów, aptek, gabinetów dentystycznych, hurtowni farmaceutycznych, producentów leków i in.)?

Ustawa przewiduje objęcie działaniami osłonowymi podmiotów z sektora ochrony zdrowia, m.in. ambulatoriów i gabinetów dentystycznych, które:

 • udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń albo
 • realizują zadania z zakresu ochrony zdrowia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Z kolei apteki, hurtownie farmaceutyczne oraz producenci leków będą również objęte działaniami osłonowymi, o ile spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Czy ustawową ochroną zostanie objęty także prywatny sektor opieki zdrowotnej?

Tak, w przypadku, gdy sektor ten udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń.

Czy ustawa zostanie znowelizowana w zakresie objęcia całego sektora ochrony zdrowia w Polsce (publicznego - NFZ i prywatnego)?

Po szczegółowej dyskusji na forum rządowym, jak i na etapie prac parlamentarnych, postanowiono, że ustawa obejmie najbardziej kluczowe podmioty, jednocześnie najbardziej wrażliwe na rosnące koszty energii elektrycznej. Na ten cel przeznaczono środki w bezprecedensowej kwocie ok. 20 mld zł.

Czy Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych stanowiąca samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest uwzględniona jako odbiorca uprawniony do skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej?

Samorządy zawodowe nie zostały ujęte w definicji odbiorcy uprawnionego w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2022 roku.

Niektórzy odbiorcy mogą mieć zawartą umowę sprzedaży nie ze sprzedawcą, a z wytwórcą energii elektrycznej. Czy w tej sytuacji będą również objęci mechanizmem ceny maksymalnej?

Tak. Za sprawą nowelizacji ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzonej w ramach uchwalonej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, dopuszczono możliwość stosowania ceny maksymalnej wobec odbiorców z zawartą umową sprzedaży z przedsiębiorstwem wytwarzania energią elektryczną, o ile odbiorca ten jest przyłączony do tego wytwórcy za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

Co należy rozumieć pod pojęciem podstawowa działalność?

Pojęcie działalności podstawowej, powinno pokrywać się z zakresem pojęciowym przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu PKD. Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do CEIDG, jak i podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do KRS.

Zarówno w przypadku wpisu w KRS, jak i wpisu w CEIDG, podać można kilka kodów PKD, przy czym, konieczne jest wskazanie jednego kodu, określającego podstawową/główną działalność. Wobec tego, cena maksymalna powinna być stosowana wobec energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorcę właśnie na potrzeby tej działalności.

Jak należy rozumieć część energii elektrycznej zużywanej na podstawową działalność odbiorcy w kolumnie nr 5 i 6?

Ustawa określa konkretne kluczowe działalności, które mogą zostać objęte rozliczeniami ceny maksymalnej. Przyjęto zasadę, że odbiorca może korzystać z tej ceny tylko w odniesieniu do energii zużywanej na te właśnie konkretne cele/działalności. I stąd konieczność wypełnienia rubryk nr 5 i nr 6 - jeśli oprócz tej działalności odbiorca zużywa energię na inne cele, to musi samodzielnie wyszacować, ile zużywa na cele tej „chronionej” i tej pozostałe.

Pojęcie działalności podstawowej, powinno pokrywać się z zakresem pojęciowym przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu PKD. Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do CEIDG, jak i podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do KRS.

Zarówno w przypadku wpisu w KRS, jak i wpisu w CEIDG, podać można kilka kodów PKD, przy czym, konieczne jest wskazanie jednego kodu, określającego podstawową/główną działalność.

Wobec tego, cena maksymalna powinna być stosowana wobec energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorcę właśnie na potrzeby tej działalności.

Do kogo gmina powinna złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego? Do obecnego sprzedawcy energii elektrycznej wyłonionego w przetargu, czy do OSD?

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych należy złożyć do sprzedawcy energii elektrycznej (przedsiębiorstwa obrotu), z którym odbiorca uprawniony (w tym przypadku gmina) ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej. Do OSD nie składa się żadnego oświadczenia ze względu na to że cena maksymalna ma zastosowanie tylko do obrotu energią elektryczną, nie obejmuje stawek opłat dystrybucyjnych.

Na podstawie danych z jakiego okresu oszacować wielkość zużycia energii elektrycznej (kolumna nr 4 oświadczenia 12 czy 13 miesięcy)?

Zastosowanie ceny maksymalnej co do zasady przewidziane zostało od dnia 1 grudnia br. do dnia 31 grudnia 2023 roku, zatem należy wpisać w kolumnie nr 4 szacowany wolumen za 13 miesięcy.

Ze względu na dynamiczną sytuację na rynku energii w 2022 r. ustawa umożliwiła także w pewnym przypadkach skorzystanie z tej ceny wstecznie – w okresie od 24 lutego do 30 listopada br. Jest to możliwe w przypadku, w którym umowa odbiorcy uprawnionego została: - zawarta po dniu 23 lutego 2022 r. - dokonano w niej zmian po dniu 23 lutego 2022 r. - przewidziano w niej określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej, W tym przypadku w oświadczeniu odbiorcy uprawnionego, trzeba będzie dodać także zużycie energii za okresy wsteczne.

Gminie 31.12.2022 r. kończy się umowa sprzedaży energii elektrycznej. Prawdopodobnie w wyniku przetargu nie uda się wyłonić nowego sprzedawcy energii i od stycznia 2023 r. odbiorca ten będzie rozliczany na zasadach sprzedaży rezerwowej. Czy w związku z tym konieczne jest ponowne złożenie do sprzedawcy rezerwowego oświadczenia odbiorcy uprawnionego?

Odbiorca powinien był złożyć oświadczenie do dnia 30.11.2022 r. celem skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej w grudniu 2022 r. (jeśli dotychczasowa cena za energię jest wyższa od ceny maksymalnej).

Ponadto, zgodnie z art. 7 ustawy, w przypadku korzystania z usług sprzedawcy rezerwowego, przepisy m.in. związane ze składaniem oświadczenia odbiorcy uprawnionego stosuje się odpowiednio. Nie będzie konieczne ponowne składanie oświadczenia do sprzedawcy rezerwowego gdyż, zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzonej w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy rezerwowego, dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej przekazuje sprzedawcy rezerwowemu kopię oświadczenia odbiorcy uprawnionego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia dostarczania energii elektrycznej. Cenę maksymalną nowy sprzedawca energii elektrycznej stosuje od dnia rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej.

W sytuacji, gdy w umowie z dotychczasowym sprzedawcą, nie jest wskazany sprzedawca rezerwowy, to sprzedawca z urzędu będzie zobowiązany do zawarcia z odbiorcą umowy sprzedaży. Natomiast, w przypadku, gdy gmina nie składała oświadczenia do dotychczasowego sprzedawcy i jednocześnie wie, iż od początku 2023 r. będzie jej świadczona usługa sprzedaży rezerwowej, powinna złożyć oświadczenie do sprzedawcy rezerwowego.

W oświadczeniu, jeśli nie będzie wiadomo z jaką datą zostanie podpisana umowa ze sprzedawcą rezerwowym, nie trzeba będzie wskazywać tej daty.

Urząd Wojewódzki jako Wspólny Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej w imieniu i na rzecz 49 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Termin realizacji umowy jest od 1.01.2023r. Złożona oferta jest, na kwotę wyższą niż wynika z ustawy z 27 października 2022 r o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. W celu skorzystania z ulgi, którą gwarantuje ww. ustawa, odbiorca uprawniony powinien złożyć oświadczenie do 30 listopada 2022 r. Wybór oferty powinien być dokonany pod koniec miesiąca listopada i podpisanie umów może nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Do jakiego podmiotu uprawnionego odbiorca powinien złożyć oświadczenie – do obecnego wykonawcy, którego umowa będzie obowiązywała do końca tego roku? Czy do wybranego w bieżącym postępowaniu Wykonawcy, z którym umowa zostanie podpisana na przełomie listopada i grudnia, ale okres realizacji umowy będzie od 01.01.2023 r.? Czy w opisanej sytuacji odbiorca uprawniony powinien złożyć dwa oświadczenia – do bieżącego podmiotu uprawnionego i do wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa?

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego, należy złożyć do aktualnego sprzedawcy do dnia 30 listopada br., celem skorzystania z ceny maksymalnej od 1 grudnia 2022 r. Jeśli odbiorca uprawniony nie dochowa tego terminu, a będzie znał już nowego sprzedawcę energii, powinien złożyć oświadczenie do nowego sprzedawcy. Wtedy cena maksymalna będzie stosowana wobec tego odbiorcy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył oświadczenie. Nie trzeba będzie składać dwóch oświadczeń. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., wprowadzonej w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej przekazuje nowemu sprzedawcy energii elektrycznej kopię oświadczenia odbiorcy uprawnionego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez niego dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy.

Czy podmiot dokonujący rozliczeń energii elektrycznej powinien w jakikolwiek sposób pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń odebrać oświadczenia o spełnianiu kryteriów uznania za odbiorcę uprawnionego od najemców i właściciela nieruchomości i w ślad za złożonym oświadczeniem pozostaje zwolniony z odpowiedzialności?

Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, składa odbiorca uprawniony. Sprzedawca powinien, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa przez odbiorcę uprawnionego, zawiadomić odpowiednie organy ścigania.

Jeśli Wspólnota Mieszkaniowa będzie traktowana jako odbiorca uprawniony do skorzystania ze środków nadzwyczajnych, to do której grupy odbiorców będzie zaliczana wg „Oświadczenia odbiorcy uprawnionego”, gdzie w ustępie 5 należy zaznaczyć, że wskazany odbiorca spełnia warunki pozwalające na uznanie go za odbiorcę uprawnionego i jest ….( punkty od 1 do 4 odnoszą się do art. 2 pkt 2 lit. b, c, d i e ustawy – nie umiem przyporządkować tam Wspólnoty Mieszkaniowej)?

Wspólnoty mieszkaniowe, podobnie jak gospodarstwa domowe, są odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z 27 października 2022 r., w zakresie, w jakim zużywają energię na potrzeby wymienione w art. 2 pkt 1 ustawy z 7 października 2022 r. (m.in. zasilania węzłów cieplnych, hydroforni, pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych) i w tym zakresie są zwolnione z obowiązku składania oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., (wprowadzonej w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu), wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, są odbiorcą uprawnionym wymienionym w art. 2 pkt 2 lit e) tej ustawy w pozostałym zakresie w jakim zużywają energię na potrzeby podstawowej działalności.

Jaką datę zawarcia umowy dla PPE należy wstawić w „Oświadczeniu odbiorcy uprawnionego”, ustęp 4, w kolumnie 4 tabeli (informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE))? Czy wskazywać datę zawarcia umowy (bardzo często są to umowy sprzed 23.02.2022 r.), czy daty aneksów, czy datę informacji otrzymywanych od sprzedawcy o zmianie taryfy, jeśli na ich podstawie została zmieniona stawka za energię elektryczną na wyższą?

W kolumnie nr 4 należy podać, zgodnie z treścią nagłówka tej kolumny, datę zawarcia umowy dla danego punktu poboru energii. Data zawarcia umowy jest pomocna w celu potwierdzenia, czy spełnia się warunki kwalifikujące dany podmiot jako odbiorcę uprawnionego.

Czy informacja od sprzedawcy o zmianie taryfy (na znacznie wyższą) w czwartym kwartale 2022 r. jest równoznaczna z datą zawarcia nowej umowy dla danego PPE – patrz „Oświadczeniu odbiorcy uprawnionego”, ustęp 4, w kolumnie 4 tabeli (informacja o punktach poboru energii elektrycznej(PPE))?

Nie. W oświadczeniu wpisuje się datę zawarcia umowy. Opisany w pytaniu przypadek należy traktować jako zmianę warunków umownych, który kwalifikuje odbiorcę do stosowania w rozliczeniach z nim ceny maksymalnej.

Czy w pkt 4 oświadczenia w kolumnie nr 4 należy wpisać zużycie w kWh czy MWh?

Należy wpisać zużycie w kWh.

Za jaki okres w oświadczeniu należy wskazać szacunkową ilość energii? Czy chodzi tutaj o średnie prognozowane zużycie energii w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r., a może jednak tylko za okres, w którym odbiorcy przysługuje zamrożenie ceny energii, czyli np. 01.05-31.12.2023?

W oświadczeniu należy wskazać szacunkową ilość energii za okres, w którym odbiorca będzie miał rozliczane zużycie wg ceny maksymalnej. Jeśli zatem odbiorcy przysługuje rozliczenie zużycia energii po cenie maksymalnej od 1.05.2022, powinien wpisać szacunek ilości energii zużytej w okresie od 1.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

W jaki sposób dokonywać szacunku ilości energii? Czym się posiłkować?

Odbiorca, dokonując szacunku ilości zużytej energii, powinien przede wszystkim posiłkować się wielkością historycznego wolumenu w analogicznym okresie.

Dodatkowo, jeśli wnioskodawca planuje zmiany wielkości swojego zużycia energii np. przewiduje instalację nowych urządzeń, czy też zwiększenie lub zmniejszenie produkcji, powinien uwzględnić to w planowanym szacunku ilości energii, który ma wpisać w oświadczeniu.

W zakresie podziału wolumenu energii na część objętą ceną maksymalna i część pozostałą, odbiorca może posiłkować się w tym celu m.in. danymi o powierzchni przeznaczonej do wykonywania poszczególnych działalności czy ich energochłonności.

Co w przypadku prowadzenia działalności leczniczej jako podmiot prywatny mający również zawartą umowę z NFZ? Czy wówczas trzeba złożyć dwa odrębne oświadczenia, a jeśli tak, to jak oszacować szacunkową ilość energii, skoro punkt poboru jest jeden?

Prywatny podmiot, prowadzący działalność leczniczą, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. e ustawy, może być rozliczany za zużytą energię po cenie maksymalnej w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W tym celu powinien złożyć jedno oświadczenie odbiorcy uprawnionego, w którym powinien podać, jaka część energii będzie objęta ceną maksymalną, a jaka nie.

Pomocne w określeniu wielkości udziału wolumenu objętego mechanizmem ceny maksymalnej może być ustalenie jaki procent pacjentów tej placówki leczniczej korzysta ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Jednakże, gdy placówka lecznicza spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zaznaczając tą opcję, należy wskazać w oświadczeniu taką część energii elektrycznej do objęcia mechanizmem ceny maksymalnej, jaka zużywana jest na potrzeby podstawowej działalności.

Czy w przypadku zmiany podmiotu uprawnionego należy złożyć nowemu podmiotowi nowe oświadczenie?

Ustawa nie przewiduje takiego wymogu, jeśli złożono oświadczenie do dotychczasowego sprzedawcy.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r. (wprowadzonej w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu), dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej przekazuje nowemu sprzedawcy kopię oświadczenia odbiorcy uprawnionego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez niego dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy.

Czy w trakcie znacznego wzrostu zużycia w trakcie roku należy złożyć oświadczenie podmiotowi uprawnionemu jeszcze raz, aktualizując dane?

Nie jest to wymagane, choć niewątpliwie poinformowanie sprzedawcy o możliwych znacznych zmianach w zużyciu energii, będzie istotne w kontekście zaprognozowania przez sprzedawcę zapotrzebowania na środki należne mu w ramach rekompensat z tytułu stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ceny maksymalnej. Natomiast, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 27 października 2022 r., wymagane jest, aby w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na spełnienie przez odbiorcę uprawnionego warunków pozwalających na stosowanie wobec niego ceny maksymalnej, odbiorca ten powiadomił pisemnie o tym sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Czy i gdzie dostępny jest wzór Oświadczenia, które należy przesłać do sprzedawcy energii?

Dokument dostępny jest na stronie internetowej danego sprzedawcy energii, jak również pod poniższym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002299

Gdzie i w jakiej formie klient składa oświadczenie?

Odbiorca uprawniony składa oświadczenie sprzedawcy energii, z którym ma zawartą umowę. Może tego dokonać tradycyjnie – w formie papierowej (osobiście w punkcie obsługi klienta prowadzonego przez danego sprzedawcę lub drogą pocztową) lub w formie elektronicznej. Najprostszym sposobem wysyłki oświadczenia w formie elektronicznej jest wypełnienie i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

Do kiedy klient musi złożyć oświadczenie? Co w sytuacji, gdy zrobi to po 30 listopada 2022 r.?

Odbiorca uprawniony musi złożyć oświadczenie w terminie do 30 listopada 2022 r., aby sprzedawca zastosował wobec niego cenę maksymalną od 1 grudnia 2022 r. lub także w określonych przypadkach od dnia 24 lutego 2022 r.

Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po 30 listopada 2022 r. zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Czy można przesłać do sprzedawcy energii wypełnione, podpisane i zeskanowane oświadczenie?

Nie. Skan oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany. W przypadku przesłania oświadczenia drogą mailową, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.

Jak wypełnić wniosek?

Przykłady i instrukcje wypełnienia wniosku powinny być dostępne na stronach internetowych sprzedawców energii.

Dlaczego warto w oświadczeniu wpisać NIP i adres mailowy firmy oraz numer telefonu?

Wpisanie NIP-u firmy usprawni weryfikację złożonego oświadczenia. Uzupełnienie danych mailowych oraz numer telefonu pozwoli na sprawny kontakt w przypadku błędów w złożonym oświadczeniu.

Gdzie można znaleźć nr PPE?

W treści oświadczenia, w informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE), należy wpisać numer albo numery PPE z ostatnio otrzymanej faktury. Numer PPE dostępny powinien być również na stronie internetowej sprzedawcy po zalogowaniu się na konto klienta.

Gdzie znaleźć wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego?

Kategorie odbiorców uprawnionych wymienione są w art. 2 pkt 2 ustawy.

Ile oświadczeń należy złożyć, jeśli klient posiada więcej niż jedną umowę?

Jeśli klient posiada kilka umów na różne PPE, może złożyć jedno oświadczenie (niezależnie, czy jest to umowa kompleksowa, czy sprzedażowa). Należy wtedy jednak pamiętać by przy właściwym nr PPE wskazać odpowiednią datę zawarcia umowy, która obejmuje dany PPE. W przypadku jednak, gdy na poszczególne PPE zawarte są umowy z różnymi sprzedawcami, powinien oświadczenie przesłać do każdego z tych sprzedawców.

Co należy wpisać w oświadczeniu w kolumnie nr 3: Data zawarcia umowy?

Należy wpisać datę dzienną, która została wskazana w samej umowie jako data jej zawarcia przez strony (zwykle w nagłówku umowy). W przypadku umowy, która była zmieniana aneksami, wpisuje się samą datę zawarcia umowy, bez dat zawarcia aneksów.

Jeśli odbiorca zawarł ze sprzedawcą więcej niż jedną umowę na różne PPE, której realizacja obejmuje okres stosowania cen maksymalnych, obok numerów PPE wymienia datę odpowiedniej zawartej przez niego umowy z tym sprzedawcą, która dotyczy danego PPE.

Jeśli dla tego samego PPE zawarł więcej niż jedną umowę, których realizacja przypada w okresie stosowania cen maksymalnych (np. na skutek wygaśnięcia umowy w tym okresie i zawarcia w jej miejsce nowej), wskazuje w oświadczeniu ten nr PPE tyle razy ile było zawartych umów, wpisując w kolumnie nr 3 datę zawarcia każdej z tych umów.

Pobór energii o jakim charakterze może być klasyfikowany jako część nieobjęta ceną maksymalną?

Odbiorcy uprawnieni mogą być rozliczani za zużytą energię po cenie maksymalnej tylko w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, względnie innej działalności ściśle określonej w art. 2 pkt 2 ustawy z 27 października 2022 r. Pobór energii w innym zakresie niż wskazany w powołanym przepisie, należy uznać za zużycie nieobjęte mechanizmem ceny maksymalnej.

Czy oświadczenie złożone w terminie 30 listopada 2022 r., ale zawierające błędy, uprawnia do stosowania ceny maksymalnej od grudnia 2022 r.?

Tak. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r., (wprowadzoną w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu), również oświadczenie zawierające błędy, omyłki pisarskie lub rachunkowe lub braki formalne, które zostało poprawione lub uzupełnione w terminie wyznaczonym przez podmiot uprawniony, wywołuje skutki od dnia jego złożenia.

W jaki sposób będzie rozliczana ilość energii elektrycznej, tzn. kto będzie prowadził bilans energii elektr., czy wsparcie będzie udzielane MZWiK, czy sprzedawcy energii elektrycznej, z którym MZWiK będzie miał umowę?

Sprzedawca będzie prowadził rozliczenia zużytej energii elektrycznej wobec MZWiK po cenie nie wyższej niż cena maksymalna.

Jednocześnie sprzedawcy będzie przysługiwała rekompensata z tego tytułu. Rozliczeniem rekompensat dla spółek obrotu zajmować się będzie Zarządca Rozliczeń.

Czy rozliczenie rekompensat będzie realizowane względem pełnych kosztów funkcjonowania podmiotów na rynku (kosztów finansowych, bilansowania energii)?

Rekompensaty dla spółek obrotu mają na celu wyrównanie sprzedawcom obniżenia przychodów z tytułu stosowania ceny maksymalnej. Sposobów kalkulacji rekompensat jest kilka, żeby zaadresować specyfiki różnych sytuacji, w jakich znajdują się odbiorcy: są zależne od daty podpisania umowy sprzedaży, rodzaju odbiorcy uprawnionego jak i okresu dotyczącego dostaw energii.

Wspólnym jednak celem poszczególnych rodzajów rekompensat jest właśnie to, aby jak najwierniej odzwierciedlały umniejszenie przychodów związane z działaniami osłonowymi wdrożonymi ustawą.

W przypadku rekompensat za dostawy energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych, będą one odnoszone do wysokości cen w zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach do stosowania dla tych odbiorców. Rekompensaty pokryją zatem koszty uzasadnione spółek obrotu. Dla pozostałych odbiorców uprawnionych rekompensaty będą odnoszone do wysokości tzw. ceny referencyjnej miesięcznej, publikowanej co miesiąc przez TGE, która odzwierciedla koszt zakupu energii na rynku hurtowym, koszt świadectw pochodzenia i efektywności energetycznej oraz marżę pokrywającą koszty zaangażowanego kapitału. Natomiast w przypadku odbiorców uprawnionych (z wyłączeniem odbiorców w gospodarstwach domowych) których umowy sprzedaży zostały zawarte, zmienione lub które przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej, w okresie od 24.02.2022 do dnia 14.10.2022 r., za dostawy energii zrealizowane:

 • do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, rekompensaty odnoszone są do wysokości cen wynikających z tych umów;
 • od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31.12.2023 r., rekompensaty odnoszone są do tzw. „zakresu referencyjnego ceny umownej” pokrywający koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby sprzedaży odbiorcy uprawnionemu, koszt umorzenia świadectw pochodzenia i efektywności energetycznej oraz marżę pokrywającą koszty zaangażowanego kapitału.

Czy planuje się wyłączyć spod ustawy spółki obrotu inne, niż te zintegrowane pionowo w kwestii obowiązków przekazywania odpisów?

Nie planuje się wyłączenia z katalogu podmiotów uprawnionych, o których mowa w ustawie z 27 października 2022 r., zarówno sprzedawców wchodzących w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, jak i pozostałych sprzedawców.

Czy ustawa odnosi się do umów rezerwowych?

Tak. Ceny maksymalne mają zastosowanie również w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, który zawarł umowę sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym. Warunkiem jest złożenie oświadczenia (o ile, odbiorca nie złożył oświadczenia poprzedniemu sprzedawcy).

Który z odbiorców uprawnionych może skorzystać z 10% upustu za energię elektryczną w 2024 r. dla podmiotów, które w 2023 r. ograniczą zużycie o co najmniej 10% w porównaniu do średniego zużycia z poprzednich 5 lat ?

Upust przysługuje odbiorcy uprawnionemu wskazanemu w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, czyli przedsiębiorcy będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Kiedy zostanie naliczony upust?

Upust zostanie zastosowany w rozliczeniach w 2024 roku, jeżeli poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej („ustawa z 7 października 2022 r.”);
 • ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku („ustawa z 27 października 2022 r.”).

Źródło: gov.pl/web/klimat


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika