Wygaśnięcie umowy o pracę

Kodeks pracy (dalej jako: k.p.) przewiduje, iż umowa o pracę ulega albo rozwiązaniu (Rozdział II, Oddział 2 k.p.), albo wygaśnięciu (Rozdział II, Oddział 7 k.p.). W kwestii sposobów rozwiązania umowy o pracę, stosowną regulację ustawodawca wpisał zbiorczo w art. 30 § 1 k.p. Jednakże brak jest analogicznego przepisu zbiorczego dotyczącego wygaśnięcia umowy o pracę. Dlatego też rozważając kwestię wygaśnięcia umowy o pracę, odpowiednich norm prawnych należy poszukiwać głównie w Rozdziale II, Oddział 7 k.p., ale także w innych jednostkach redakcyjnych k.p.. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:

  • Art. 63(1) § 1 k.p. mówiący o wygaśnięciu umowy o pracę z dniem śmierci pracownika;
  • Art. 63(2) § 1 k.p. mówiący o wygaśnięciu umowy o pracę z dniem śmierci pracodawcy, z zastrzeżeniem § 3, tj. przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23(1) k.p.;
  • Art. 66 § 1 k.p mówiący o tym, iż umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania;
  • Art. 74 k.p. mówiący o wygaśnięciu umowy o pracę w przypadku, gdy pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym nie zgłosi swojego powrotu do pracy u pracodawcy w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Chyba że brak zgłoszenia powrotu do pracy nastąpił z przyczyn niezależnych od pracownika.

Czy porzucenie pracy przez pracownika powoduje wygaśnięcie umowy o pracę?

Na odrębne omówienie zasługuje kwestia, czy porzucenie pracy przez pracownika powoduje wygaśnięcie umowy o pracę. Początkowo taka norma prawna znajdowała się w art. 64 § 1 k.p. Jednakże od czasu nowelizacji k.p., jaka weszła w życie 2 czerwca 1996 r., na mocy której to nowelizacji art. 64 k.p. został uchylony, porzucenie pracy przez pracownika nie powoduje wygaśnięcia umowy o pracę.  

Jest to niezwykle istotne, bowiem pracodawcy nie zawsze są świadomi, iż sam fakt porzucenia pracy przez pracownika nie powoduje wygaśnięcia umowy o pracę. Na obowiązujący stan prawny powinni oni w szczególności zwracać uwagę, bowiem to na nich ciąży dodatkowy obowiązek w przypadku porzucenia pracy przez pracownika. Dochowując terminów o których mowa w art. 52 § 2 k.p. pracodawca musi podjąć działania celem złożenia pracownikowi, który porzucił pracę, oświadczenia o rozwiązaniu z nim umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt. 1) k.p.).


Joanna Bacior

Radca Prawny

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika