Wypis ze szpitala psychiatrycznego

W przypadku szpitala psychiatrycznego obowiązują inne zasady wypisu niż w przypadku innych szpitali. Może się więc zdarzyć, że pacjent może być tam przetrzymywany wbrew swej woli.

 Przesłanki wypisu

1. Gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym szpitalu. Dotyczy to osoby przebywającej w szpitalu za zgodą, jak i bez zgody. Ponieważ   zasadą jest, że pacjent przebywa tak długo, gdy upoważniony lekarz uzna, że ustały przyczyny przyjęcia i pobytu tej osoby w szpitalu. 

2. Na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Pacjent występujący z żądaniem jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeżeli wniosek składa osoba, która nie wyraziła zgody na przyjęcie i leczenie, to ustąpienie przesłanek przyjęcia nie może być utożsamiane z uzyskaniem remisji chorobowej, a jedynie taką poprawę w zakresie klinicznych objawów chorobowych, że pacjent nie stanowi zagrożenia dla swojego życia lub zdrowia i życia innych osób. 

3. Gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. Szczegóły wypisu w tym trybie powinny być ujęte w regulaminie oddziału. 

Forma złożenia wniosku (dowolna)

Może być:

1.    ustna. Sytuacje związane ze złożeniem wniosku powinny być każdorazowo odnotowywane  w historii choroby. 

2.    pisemna. Oświadczenie w tej formie załącza się do dokumentacji medycznej.  

Osoba uprawniona do złożenia wniosku

Jest to:

1.    co do zasady pacjent (przyjęty za zgodą, jak i bez zgody) oraz: 

2.    małżonek, 

3.    rodzeństwo,

4.   krewny w linii prostej,

5.    przedstawiciel ustawowy,

6.    osoba sprawująca faktyczną opiekę nad pacjentem. 

Osoba decydująca o wypisie

Jest to:

1.    ordynator (lekarz kierujący oddziałem) w przypadku osoby, która nie wyraziła zgody na przyjęcie i leczenie;

2.    lekarz prowadzący. Choć przepisy nie regulują kwestii osoby, która dokonuje wypisania z podmiotu leczniczego, to w praktyce przyjęto, że lekarz wypisujący przedstawia zakończoną i podpisaną przez siebie historię choroby podpisu lekarzowi kierującemu oddziałem.

Ważna jest data odmowy wypisu! 

Gwarancje sądowe

Składający ma 7 dni od daty odmowy wypisu na złożenie wniosku do sądu o nakazanie wypisania ze szpitala.  

Wniosek należy kierować do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się szpital psychiatryczny. 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są te same co wymienione wyżej. 

Wniosek jest wolny od opłat.

Od postanowienia wydanego przez sąd rejonowy przysługuje apelacja.

Apelacje wnosi się w terminie 2 tygodni od doręczenia stronie wyroku z  uzasadnieniem lub tygodnia od ogłoszenia sentencji. 

Jeżeli pisma składa sam pacjent, sąd odstępuje od ścisłych rygorów formalnych pism procesowych.  

Podstawy prawna:

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego;
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.

Na podst.: gov.pl/web/rpp


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika