Zabezpieczenie wierzytelności

Pozostałe

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

Sposób zabezpieczenia

Zastawnik może żądać zabezpieczenia ustanawianego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym, z wyjątkami wynikającymi z charakteru zastawu rejestrowego. Tak więc zastawca, którego roszczenia można dochodzić przed sądem powszechnym lub polubownym, a które to roszczenie jest wiarygodne, może żądać wydania przez sąd zarządzenia tymczasowego w sytuacjach, gdy nie wydanie takiego zarządzenia mogłoby pozbawić zastawnika spełnienia roszczenia.

Wniosek zastawnika o wydanie zarządzenia tymczasowego rozpatrywany jest przez jednego sędziego w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Sąd, który wydaje zarządzenie tymczasowe, zobowiązany jest do wyznaczenia terminu, w którym zastawnik powinien wytoczyć powództwo przeciwko zastawcy, pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa tygodnie a krótszy niż tydzień. Oznacza to, że zastawnik, po ustanowieniu zabezpieczenia ma minimum 7 dni ale nie może przekroczyć 14 dni na wytoczenie powództwa zastawcy lub dłużnikowi (jeżeli nie jest on zastawcą) o wykonanie roszczenia zabezpieczonego zastawem rejestrowym.

Jeżeli natomiast zastawca poddał się w akcie notarialnym egzekucji, zastawnik zobowiązany jest skierować wniosek do sądu do nadania temu aktowi klauzuli wykonalności. Jeżeli zastawnik nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu tytułu wykonawczego, zabezpieczenie ustanowione zarządzeniem tymczasowym przez sąd upadnie.

Jak wynika z przedstawionych zasad, postępowanie zabezpieczające roszczenia wynikające z zastawu rejestrowego charakteryzuje się koniecznością dotrzymywania krótkich terminów, których upływ powoduje upadek zabezpieczenia ustanowionego przez sąd.

Bankowy tytuł zabezpieczenia

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przewiduje dodatkowy, korzystny dla banków sposób zabezpieczenia roszczenia wynikającego z zastawu rejestrowego.

Otóż w przypadkach, w których zgodnie z ustawą Prawo bankowe, bankom przysługuje prawo wydania bankowego tytułu egzekucyjnego na zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego, banki mają prawo wydawania bankowych tytułów zabezpieczenia. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z Prawem bankowym, bankowy tytuł egzekucyjny mogą wystawiać banki na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych.

Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Pamiętaj, że:

 • roszczenia z zastawu rejestrowego mogą być dodatkowo zabezpieczone w postępowaniu zabezpieczającym,
 • w zabezpieczeniu roszczeń z zastawu rejestrowego istotne jest przestrzeganie terminów wyznaczonych przez sąd,
 • na zabezpieczenie roszczeń z zastawu rejestrowego banki mogą wystawiać bankowe tytuły zabezpieczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 2000 r., Nr 149, poz. 703 ze zmianami)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • 9.11.2004

  Przedmiot zastawu rejestrowego

  W przeciwieństwie do zwykłego zastawu, uregulowanego w kodeksie cywilnym, zastaw rejestrowy pozwala zastawcy (dłużnikowi) na zatrzymanie zastawionej rzeczy i czerpanie z niej pożytków. Jest (...)

 • 27.4.2012

  Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

  W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na (...)

 • 9.8.2006

  Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  Co do zasady, zaspokojenie z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Strony jednak mogą umówić się odmiennie co do sposobu zaspokojenia. Zastaw (...)

 • 1.3.2012

  Kilka słów o zastawie jako sposobie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji

  Obligacja, pełni pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym funkcje podobne do pożyczki. Jednak w przypadku obligacji zobowiązanie do zwrotu „pożyczonej” kwoty zostaje stwierdzone w dokumencie, (...)