Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

O czym trzeba pamiętać? 

Jeśli członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego nabędzie własny tytuł do tego ubezpieczenia, należy go z ubezpieczenia wyrejestrować i zgłosić ponownie.

W przypadku, gdy zgłosiłeś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a on nabył własny tytuł ubezpieczenia, np.:

 • podjął pracę,  
 • rozpoczął działalność gospodarczą

- to powinien on zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoś to do swojego płatnika składek.

Jeżeli inny tytuł ubezpieczenia, który spowodował konieczność wyrejestrowania członka rodziny wygaśnie, np. upłynął okres trwania umowy o pracę, powinieneś ponownie go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nadal spełnia warunki do takiego zgłoszenia. Ten fakt również zgłoś do swojego płatnika.

Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiłeś się sam, to obowiązek dokonania zgłoszenia oraz wyrejestrowania członka rodziny spoczywa na Tobie jako płatniku składek.

Ubezpieczenie członków rodziny

Kogo możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

Jako członka rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego: 

 • swoje dziecko,  
 • dziecko męża lub żony,  
 • dziecko przysposobione,  
 • swojego wnuka,  
 • dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym*,  
 • dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka*,  
 • swojego męża lub swoją żonę, 
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek Twojej rodziny, dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie, dopóki nie skończy 26 lat. Jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie bez ograniczenia wieku. 

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest: 

 • objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,  
 • uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek, 
 • objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.   

Kiedy zgłosić członka rodziny?

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli: 

 • nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, osobą bezrobotną itp.), 
 • nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

Członek rodziny miał inny tytuł, gdy płatnik zgłaszał Cię do ubezpieczenia, a teraz go stracił? Np. wygasła jego umowa o pracę lub zlecenia? Poinformuj swojego płatnika, że musi zgłosić członka Twojej rodziny.

Aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy jedno zgłoszenie (np. dziecko zgłasza tylko jedno z rodziców). 

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Gdy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Cię płatnik składek...

Musisz poinformować płatnika o członkach rodziny, których trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Przekaż mu te informacje w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz zgłosić członków rodziny. 

Gdy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszasz się sam (np. prowadzisz pozarolniczą działalność)...

Członków rodziny zgłoś do tego ubezpieczenia na formularzu ZUS ZCNA. Masz na to 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz ich zgłosić. 

Jak wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego?

Gdy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Cię płatnik składek...

W ciągu 7 dni, od kiedy ustanie prawo członka Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, musisz poinformować o tym Twojego płatnika. Płatnik wyrejestruje członka Twojej rodziny. 

Gdy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszasz się sam...

Członków rodziny wyrejestruj z tego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, które powodują konieczność ich wyrejestrowania. 

Kiedy wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego?

Musisz wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego m.in., gdy: 

 • zgłoszono go do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia, podjął działalność gospodarczą, zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna), 
 • dziecko ukończyło naukę w szkole i ma ukończone 18 lat, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego, 
 • dziecko skończyło 26 lat, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. 

Kończysz umowę o pracę lub umowę zlecenia albo w inny sposób wygasa Twoje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Twój płatnik składek wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego zarówno Ciebie, jak i członków Twojej rodziny, których zarejestrował. 

Przestajesz prowadzić działalność gospodarczą 

Wyrejestruj członków swojej rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA. 

Członek Twojej rodziny stracił tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego? Ponownie zgłoś go do tego ubezpieczenia (o ile będzie spełniać warunki, aby zgłosić go jako Twojego członka rodziny).

Źródło: zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika