Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

Zmiana stosunku pracy polega na zmianie ustalonych warunków pracy (np. wynagrodzenia, rodzaju pracy, miejsca pracy). Może być dokonana na podstawie porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego. 

Porozumienie zmieniające

Jest to umowa między pracownikiem a pracodawcą. Na jej podstawie mogą być zmienione warunki pracy na nowe uzgodnione między nimi. To pracownik i pracodawca negocjują i ustalają nowe warunki pracy. Ustalają również, od kiedy one mają obowiązywać. Mogą to być warunki korzystniejsze bądź mniej korzystne niż zawarte w zmienianej umowie. 

Wypowiedzenie zmieniające

Jest jednostronną czynnością pracodawcy. Na jej podstawie następuje zmiana warunków pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Najczęściej w praktyce ma zastosowanie, kiedy następuje zmiana warunków zatrudnienia na niekorzyść pracownika.  

Do wypowiedzenia zmieniającego stosujemy przepisy o wypowiedzeniu definitywnym. Oznacza to, że takie wypowiedzenie pracodawca:

 • powinien wręczyć na piśmie, 
 • podać w nim przyczynę wypowiedzenia (w przypadku gdy dotyczy umowy na czas nieokreślony),
 • zachować okresy i terminy wypowiedzenia, 
 • ma pouczyć o prawie odwołania się do sądu pracy,
 • obowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie przed wypowiedzeniem.  

Wypowiedzenie zmieniające powinno także zawierać:

 • zaproponowane nowe warunki pracy oraz 
 • pouczenie o możliwości złożenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia przez pracownika o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. 

W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Oznacza to, że gdy pracownik nie przyjął nowych zaproponowanych warunków wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie rozwiązujące stosunek pracy (definitywne) z upływem okresu wypowiedzenia. 

Jeśli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, to uznaje się, że wyraził zgodę na te warunki. Pracownik może także w tym czasie wyrazić zgodę na nowe warunki. W obu tych przypadkach z upływem okresu wypowiedzenia nastąpi zmiana warunków pracy i płacy.

W pewnych okolicznościach pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie innej pracy bez jego zgody. Jest to dopuszczalne pod następującymi warunkami: 

 • istnienia uzasadnionych potrzeb pracodawcy, 
 • powierzenia innej rodzajowo pracy, niż ta, którą określono w umowie o pracę, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, 
 • nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia pracownika, 
 • odpowiada kwalifikacjom pracownika. 

Przejście zakładu pracy

W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa („automatycznie”) stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w zakładzie pracy lub jego części w chwili przejęcia przez innego pracodawcę trwają nadal na tych samych warunkach. Następuje jedynie zmiana pracodawcy. Nie dochodzi w takiej sytuacji do rozwiązania umów do pracy. Nie ma zatem obowiązku wydania świadectwa pracy. 

Nie jest możliwe uchylenie skutków przejścia zakładu pacy w wyniku umowy między dotychczasowym i nowym pracodawcą. 

Nowy pracodawca odpowiada za zobowiązania powstałe także przed nabyciem całego zakładu pracy. Jedynie w przypadku nabycia części zakładu pracy, to za zobowiązania powstałe przed tym nabyciem dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. 

Pracownik w ciągu 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy bądź jego części na innego pracodawcę, może bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).

Na podst.: www.gov.pl/web/rodzina


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika