Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

 

Czy możliwe jest dokonywanie zmian we wpisach zamieszczonych w KRS?

Sama ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje możliwość dokonania sprostowania wpisu z urzędu. Jest to możliwe wtedy, gdy wpis zawiera oczywiste błędy. Ma tu więc miejsce skorygowanie błędów, które zostały popełnione przez sąd rejestrowy już w treści postanowienia zarządzającego wpis. Nie każdy jednak błąd może zostać skorygowany w tym trybie, tzn. z urzędu. Musi to być błąd oczywisty, nie odbiegający od żądań zawartych we wniosku, które to żądania sąd uwzględnił oraz od decyzji podjętej faktycznie przez sąd.

Również z urzędu sąd powinien sprostować taki wpis, który jest niezgodny z treścią postanowienia sądu. W obu przypadkach sąd musi wydać w tej materii stosowne postanowienie. Natomiast w takich sytuacjach, w których trzeba będzie sprostować postanowienie, które to sprostowanie nie wpływa na wpis - sąd będzie mógł skorzystać z art. 350 § 1 k.p.c. Działanie sądu, również z urzędu, przewiduje ust. 3 art. 12 ustawy o KRS. Przepis ten daje możliwość wykreślenia z rejestru wpisu niedopuszczalnego ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wykreślenie takie może być dokonane po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub też wezwaniu do złożenia pisemnego oświadczenia.

 

Na czym polega obowiązek ogłaszania wpisów?

Ustawa o KRS, zgodnie z dyrektywami prawa europejskiego, przyjmuje zasadę obowiązkowego ogłaszania wpisów do Rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile ustawa nie stanowi inaczej (art. 13 ust. 1). Przewidziane są jednak wyjątki:

 • odnośnie wpisów dokonywanych w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców,

 • w stosunku do podmiotów rejestrowanych w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 • odnośnie wpisów w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów, a jeżeli wpis nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w Rejestrze. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, obowiązuje wpis w Rejestrze.

Ustawa o KRS zakłada domniemanie prawdziwości danych wpisanych do Rejestru. Podmiot, który zgłosił do rejestru nieprawdziwe dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną tym zgłoszeniem.

 

Kiedy wpis staje się skuteczny?

Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w RejestrzeAle jest skuteczny i wykonalny z chwilą uprawomocnienia się postanowienia. Dlatego w rejestrze zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności.

Natomiast wpis:

 1. dłużnika (na wniosek) do rejestru dłużników niewypłacalnych,

 2. zaległości podatkowych i celnych objętych egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji,  

 3. należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji,  

 4. oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego,

 5. jest niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i sąd rejestrowy wykreślił ten wpis z urzędu,

 6. został w szczególnie uzasadnionych względach dokonany z urzędu wpis danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

- następują po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu. Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie.

 

Pamiętaj, że:

 • Sąd rejestrowy dokonuje sprawdzenia zgodności danych wskazanych we wniosku w zakresie wynikającym z ustawy o KRS,

 • Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, komornicy, banki, notariusze obowiązani są informować sąd o zdarzeniach podlegających obowiązkowi wpisu z urzędu. Wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zmianami).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika