Pozostałe

Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku bez zmian

10 grudnia 2018 r. ogłoszony został komunikat Ministra Cyfryzacji o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku. Wskaźnik opłaty na 2019 r. został ustalony na poziomie 0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i pozostaje na tym samym, niezmiennym poziomie od 2009 roku.

Roczna opłata telekomunikacyjna

Roczna opłata telekomunikacyjna jest uiszczana od 2004 roku przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Opłata ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji ponoszonych przez Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa UKE. Wysokość rocznej opłaty telekomunikacyjnej obliczana jest jako iloczyn rocznego przychodu danego przedsiębiorcy i wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej na dany rok, określonego przez Ministra Cyfryzacji w komunikacie.


Szczegółowe informacje dotyczące rocznej opłaty telekomunikacyjnej uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania.

Wysokość wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku

Wysokość wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku, została obliczona jako iloraz wysokości wydatków Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa UKE, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji, przyjętych w ustawie budżetowej na 2018 r. i sumy rocznych przychodów przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w 2017 r. Przy obliczeniu wysokości wskaźnika uwzględnione zostało również saldo za 2018 r., ponieważ przychody z opłaty w tym roku nie pokryły wydatków administracyjnych poniesionych w roku poprzednim.

Jak uiścić opłatę?

Opłata powinna być uiszczona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego przelewem bankowym na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru sposobu uiszczenia opłaty telekomunikacyjnej – jednorazowo albo w ratach kwartalnych albo półrocznych.

Zob. Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2018 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY