Rodzice a dzieci

Opieka

Inwestycje

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009

Strona 1 z 2

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.), w roku 2009 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

I. Opis rodzaju zadań
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. Rodzinną pieczę zastępczą uznano za najlepszy sposób pomocy dzieciom okresowo pozbawionym pieczy rodziny własnej. W związku z powyższym, w ramach tegorocznego konkursu dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w samorządach lokalnych.
Za priorytetowe będą uznane programy, których celem jest:
1.  Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
3. Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wsparcia rodzin zastępczych) oraz tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych.
4. Wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka poprzez m.in. dofinansowanie dodatkowych szkoleń w zakresie m.in. doskonalenia umiejętności opiekuńczo -wychowawczych.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w art. 25 - 35 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.)
2. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
3. Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczególnie promowane będą programy budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne (na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie).


4. Przy kalkulacji wysokości dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład własny podmiotu wnioskującego w realizację programu. Dotacja nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizacje zadania.

III. Zasady składania ofert:

1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
2. W ofercie należy wyraźnie zaznaczyć, czy ubiegający się o dotację samorząd jest gminą wiejską, gminą miejską, powiatem ziemskim, powiatem grodzkim lub samorządem wojewódzkim.
3. Oferty, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt IV, należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 2009 r." do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Wydziale Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Wydziały Polityki Społecznej UW, po dokonaniu wstępnej oceny, przekażą dokumentację wraz z opinią wojewody o złożonej ofercie, do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.
5. Oferty złożone w Urzędzie Wojewódzkim nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu składania ofert.
6. Przed upływem terminu składania ofert Departament Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących wymogów formalnych (poniedziałki i piątki w godz. 9:00 - 15:00) pod nr tel.
(022) 55-10-169, 55-10-177, 55-10-239.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
8. Oferty niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

IV. Wymagana dokumentacja:

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania samorządu),
2. Program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną wraz z uchwałą Rady Gminy lub Rady Powiatu, zatwierdzającą ten program.
3. Opinia o programie wydaną odpowiednio przez:
· marszałka (w przypadku programu regionalnego);
· starostę (w przypadku programu powiatowego);
· prezydenta, burmistrza, wójta (w przypadku programu gminnego).

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: