Postępowanie administracyjne

Dowód osobisty

Obywatelstwo

Pozostałe

Dobra osobiste

Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony!

Strona 1 z 3

Prace zespołów roboczych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony! 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace zespołów roboczych przed kolejnym posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest jedną z najważniejszych instytucji konsultacyjnych w ramach której prowadzone są prace nad przygotowywaną przez obecny gabinet reformą administracyjną kraju. W ramach KWRiST pracuje 12 zespołów roboczych, które przygotowują m.in. zmiany legislacyjne, w tym nowe projekty ustaw. Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 25 czerwca br.

10 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, którego pracom przewodniczą Pan Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pan Tadeusz Wrona - Prezydent Częstochowy. Zespół uzgodnił projekty trzech ustaw wchodzących w skład pakietu zmian legislacyjnych związanych z reformą administracji publicznej, w tym: projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej oraz projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zespół przyjął także projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawo o aktach stanu cywilnego

W opinii Prezydenta Tadeusza Wrony zespół uzgodnił bardzo ważną ustawę, dotyczącą usytuowania kierowników urzędu stanu cywilnego.

- Zmieniamy stan prawny zastany przez nas w 1990 roku - powiedział m.in. współprzewodniczący Zespołu, zwracając również uwagę na zabezpieczenie interesu prawnego osób, których dotyczyły decyzje kierowników USC powołanych poza konkursem. - Wielokrotnie zdarzało się, że sądy orzekały nieważność decyzji kierowników urzędu stanu cywilnego powołanych bez przeprowadzenia otwartego naboru.

Projekt ustawy przedstawiła Mirosława Hellich - Zatępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA, wiceprzewodnicząca Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Ustawa wyjaśnia wiele wątpliwości związanych m.in. z działaniami kierowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu powołanych bez przeprowadzenia otwartego naboru. Projekt ustawy zakłada abolicję i usankcjonowanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonanych przez kierownika usc oraz jego zastępcę, którzy zostali powołani uchwałą rady gminy, bez przeprowadzenia otwartego naboru. Projekt ma na celu zrealizowanie dwóch założeń. Po pierwsze usankcjonowania dokonanych, w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszej zmiany, czynności kierowników usc oraz ich zastępców, którzy zostali powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania konkursowego. Po drugie, umocowania ich pozycji na podstawie jednoznacznych przepisów prawa. Konieczność wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 29 września 1986 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” w części dotyczącej sposobu zatrudniania kierowników usc i ich zastępców podyktowana jest niejednoznacznością aktualnych zapisów prawa oraz wynikającą z tego różnorodną praktyką. Trudności w realizowaniu obecnych rozwiązań potwierdziła sytuacja, jaka powstała po dniu 7 sierpnia 2005 roku tj. po dniu wejścia w życie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 22 marca 1990 r. „O pracownikach samorządowych”. Nowelizacji dokonała ustawa z dnia 6 maja 2005 r. wprowadzając obowiązkowe konkursy na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze (art. 3a - f powyższego aktu). Pomimo faktu, iż kierownik usc jest pracownikiem samorządowym, a zatem nowy wymóg ma również zastosowanie w procesie rekrutacji na przedmiotowe stanowisko, w okresie po dniu 7 sierpnia 2005 r. tj. wprowadzeniu w życie wskazanej nowelizacji, z powołanych ogółem 631 kierowników USC i ich zastępców, 357 osób zatrudniono bez zachowania postępowania konkursowego. Uwzględniając powyższy stan faktyczny, projekt ustawy ma na celu zrealizowanie dwóch założeń. Po pierwsze usankcjonowania dokonanych, w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszej zmiany, czynności kierowników usc oraz ich zastępców, którzy zostali powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: