Projekt zmian w Ordynacji podatkowej

Projekt w prekonsultacjach

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej. Celem wstępnych konsultacji jest wypracowanie z zainteresowanymi środowiskami jak najlepszych rozwiązań podatkowych. Prace potrwają do 31 sierpnia br.

- "Zamierzamy spotkać się z przedstawicielami wielu środowisk, aby omawiać ich uwagi do tego projektu. Jak wskazują moje doświadczenia z 2022 roku z prac nad zmianami w PIT, CIT, pakiecie Slim VAT oraz korekt w KSeF, taki sposób konsultowania zmian w przepisach umożliwia wprowadzanie dobrze funkcjonujących rozwiązań. Zachęcam więc do zapoznania się z projektem, przesyłanie uwag oraz zgłaszania chęci udziału w spotkaniach konsultacyjnych" – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Projekt przepisów, który zostanie wypracowany w ramach prowadzonych obecnie prekonsultacji, będzie przed przekazaniem do Sejmu, przedmiotem konsultacji publicznych. Finalny projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej do prac parlamentarnych trafi w kolejnej kadencji Sejmu.

- "Projekt jest rozbudowany. Warto jest więc go przedyskutować możliwie dogłębnie" – podkreślił minister Artur Soboń.

Porady prawne

Co jest przedmiotem konsultacji?

Przedmiotem konsultacji jest wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wraz z jego uzasadnieniem. Propozycje zmian zawarte w tym projekcie służą uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Projekt ustawy przewiduje m. in.:

 • możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym,
 • możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,
 • umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł),
 • zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji,
 • uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających,
 • zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających,
 • uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m. in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków,
 • wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • doprecyzowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym w odniesieniu do przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG,
 • wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek,
 • wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych,
 • zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy,
 • doprecyzowanie sytuacji kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości,
 • wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych,
 • wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej,
 • wprowadzenie nowej instytucji - wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Zasady zbierania opinii

Konsultacje są otwarte są dla wszystkich podmiotów.

W ramach konsultacji podatkowych Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych i konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa wraz z jego uzasadnieniem.

MF zastrzega sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na stronie Ministerstwa Finansów w dziale „Co robimy” w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe.

Jak zgłosić opinię?

Opinię z uzasadnieniem proszę przesłać na adres: konsultacje.ordynacja@mf.gov.pl

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) proszę dołączyć ich postać edytowalną.

Przesyłając opinię, wyrażacie Państwo zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Termin zgłaszania opinii

Proszę o przesyłanie opinii wraz z uzasadnieniem w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Uwagi do wstępnego projektu zmian w przepisach mogą przesyłać wszyscy zainteresowani.

Szczegółowe informacje w tym zakresie, w tym również kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się na stronie MF. Link do strony: Konsultacje podatkowe w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika