e-prawnik.pl Porady prawne

Gmina

Samorząd terytorialny

Trzecie posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

6.3.2009

W dniu 4 marca 2009 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z opiniowaniem realizacji przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym Działania 5.2. PO KL jest poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji oraz jakości świadczonych przez nią usług publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania, podnoszenie kwalifikacji i promowanie postaw etycznych pracowników administracji samorządowej oraz bardziej przyjazną i sprawną obsługę klientów.
Na realizację Działania 5.2 PO KL zaplanowano kwotę 252 mln EUR, z tego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostała kwota współfinansowania pochodzić będzie
z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie posiedzenia członkowie Zespołu dyskutowali na temat: aktualnego stanu wdrażania Działania 5.2. PO KL, założeń projektów systemowych MSWiA i GUGiK (których realizacja rozpocznie się w 2009 roku) oraz opracowanego w MSWiA projektu ankiety przeznaczonej do zdiagnozowania funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Rozpoczynając obrady Pan Andrzej Trzęsiara Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Współprzewodniczący Zespołu przedstawił zebranym stan wdrażania Działania 5.2. na dzień 27 lutego 2009 roku. Poinformował m.in. o liczbie projektów konkursowych i systemowych, rodzajach projektów, ilości podpisanych umów oraz ich wartości (w przypadku projektów konkursowych wartość podpisanych umów wyniosła 108 064 316 zł).

Kolejny etap posiedzenia wypełniła prezentacja projektu pn. „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania” (Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Przedstawiciele Urzędu poinformowali, że czas trwania projektu zaplanowano na okres od 01.04.2009 do 15.12.2012. Natomiast budżet na realizację tego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 9 889 000,00 PLN.

Jak podkreślili, celem projektu jest wsparcie administracji samorządowej oraz wybranych służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, poprzez: opracowanie stosownych wytycznych, standardów, procedur, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń, w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania. Projekt zakłada między innymi przeprowadzenie serii szkoleń w zakresie wdrażania standardów krajowych, międzynarodowych i europejskich, dotyczących realizacji usług administracji samorządowej z wykorzystaniem danych i usług zgromadzonych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

W związku z tym działaniem planowana jest również realizacja przedsięwzięć szkoleniowych dotyczących wykorzystywania infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzonych przez jednostki administracji samorządowej i niektóre służby ministra spraw wewnętrznych baz referencyjnych we wzajemnej współpracy pomiędzy tymi organami/jednostkami w celu podniesienia jakości obsługi obywatela.

Zaprezentowany projekt wzbudził ożywioną dyskusję wśród uczestników spotkania.
Współprzewodniczący Zespołu Pan Tomasz Bystroń Wójt Gminy Nowosolna reprezentujący również Związek Gmin Wiejskich RP postulował, aby w ramach tego działania pozyskiwano informacje na temat ładu przestrzennego. Ostatecznie projekt został pozytywnie zaopiniowany przez stronę samorządową. Pan Andrzej Trzęsiara zwrócił uwagę na duże znaczenie projektu dla rozwoju kraju.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostały także trzy projekty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidziane do realizacji w trybie systemowym. Pierwszy typ projektu „Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowe” przewiduje realizację pilotażu „Akademia Liderów Samorządowych”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania w samorządzie terytorialnym: wójtów (burmistrzów lub prezydentów) i ich zastępców, starostów i członków zarządu powiatu, marszałków województw i członków zarządów województw, sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów urzędów. Projekt wzorowany jest na podobnych programach szkoleniowych koordynowanych przez ministrów odpowiedzialnych za administrację publiczną w państwach członkowskich UE. Przewidywane efekty tego przedsięwzięcia to m.in. nabycie (wzrost) wiedzy uczestników szkoleń w zakresie teorii zarządzania i zachowań organizacyjnych oraz współczesnych metod i technik zarządzania oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy kierownictwem JST.

Kolejny typ projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych aspektach jej funkcjonowania” opiera się na realizacji pilotażu pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu Samooceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą”. Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat modelu i przygotowanie do jego wdrożenia. Począwszy od roku 2010 MSWiA planuje, iż wszystkie projekty konkursowe w ramach Działania 5.2. PO KL powinny zostać przygotowane za pomocą określonej metodologii do oceny potencjału i wyników (np. CAF) oraz planowania usprawnień zarządczych w urzędach administracji samorządowej. W roku 2009 stanowi to kryterium strategiczne. Projekt ma na celu zweryfikowanie zasadności przyjęcia takiego kryterium dostępu od roku 2010. Projekt planowany był w Planie Działania priorytetu V PO KL na lata 2007-2008.

Trzeci typ projektu, zaprezentowany członkom Zespołu, nosił nazwę; „Pomoc doradcza i szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym nabycie (wzrost) wiedzy na temat unikania konfliktu interesu i respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych”. Jest to szczególnie istotna propozycja, która przewiduje monitowanie stanu faktycznego, szerzenie wiedzy oraz prowadzenie szkoleń. Planowane rezultaty tego projektu to m.in. nabycie przez pracowników samorządu terytorialnego wiedzy na temat unikania konfliktu interesu i respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych oraz możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy pracownikami JST. Członkowie Zespołu podjęli decyzję, iż strona samorządowa przekaże pisemne uwagi do wszystkich przedstawionych projektów.

Ostatni punkt spotkania stanowił opracowany w MSWiA projekt ankiety zmierzającej do zdiagnozowania funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zgodnie z intencjami autorów ankieta ma zostać skierowana do władz jednostek samorządu terytorialnego, a jej ewaluacja posłuży do lepszego programowania i oceny wniosków konkursowych. Także i w tym przypadku strona samorządowa przekaże pisemnie stanowisko co do zgłoszonej propozycji. Na zakończenie obrad Współprzewodniczący Andrzej Trzęsiara dziękując wszystkim obecnym za przybycie podkreślił, że tylko dobra współpraca z organizacjami samorządowymi gwarantuje skuteczność działań podejmowanych przez administrację rządową. 

Źródło: www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ