Gmina

Samorząd terytorialny

Trzecie posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

Strona 1 z 2

W dniu 4 marca 2009 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z opiniowaniem realizacji przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym Działania 5.2. PO KL jest poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji oraz jakości świadczonych przez nią usług publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania, podnoszenie kwalifikacji i promowanie postaw etycznych pracowników administracji samorządowej oraz bardziej przyjazną i sprawną obsługę klientów.
Na realizację Działania 5.2 PO KL zaplanowano kwotę 252 mln EUR, z tego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostała kwota współfinansowania pochodzić będzie
z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie posiedzenia członkowie Zespołu dyskutowali na temat: aktualnego stanu wdrażania Działania 5.2. PO KL, założeń projektów systemowych MSWiA i GUGiK (których realizacja rozpocznie się w 2009 roku) oraz opracowanego w MSWiA projektu ankiety przeznaczonej do zdiagnozowania funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Rozpoczynając obrady Pan Andrzej Trzęsiara Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Współprzewodniczący Zespołu przedstawił zebranym stan wdrażania Działania 5.2. na dzień 27 lutego 2009 roku. Poinformował m.in. o liczbie projektów konkursowych i systemowych, rodzajach projektów, ilości podpisanych umów oraz ich wartości (w przypadku projektów konkursowych wartość podpisanych umów wyniosła 108 064 316 zł).

Kolejny etap posiedzenia wypełniła prezentacja projektu pn. „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania” (Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Przedstawiciele Urzędu poinformowali, że czas trwania projektu zaplanowano na okres od 01.04.2009 do 15.12.2012. Natomiast budżet na realizację tego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 9 889 000,00 PLN.

Jak podkreślili, celem projektu jest wsparcie administracji samorządowej oraz wybranych służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, poprzez: opracowanie stosownych wytycznych, standardów, procedur, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń, w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania. Projekt zakłada między innymi przeprowadzenie serii szkoleń w zakresie wdrażania standardów krajowych, międzynarodowych i europejskich, dotyczących realizacji usług administracji samorządowej z wykorzystaniem danych i usług zgromadzonych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

W związku z tym działaniem planowana jest również realizacja przedsięwzięć szkoleniowych dotyczących wykorzystywania infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzonych przez jednostki administracji samorządowej i niektóre służby ministra spraw wewnętrznych baz referencyjnych we wzajemnej współpracy pomiędzy tymi organami/jednostkami w celu podniesienia jakości obsługi obywatela.

Zaprezentowany projekt wzbudził ożywioną dyskusję wśród uczestników spotkania.
Współprzewodniczący Zespołu Pan Tomasz Bystroń Wójt Gminy Nowosolna reprezentujący również Związek Gmin Wiejskich RP postulował, aby w ramach tego działania pozyskiwano informacje na temat ładu przestrzennego. Ostatecznie projekt został pozytywnie zaopiniowany przez stronę samorządową. Pan Andrzej Trzęsiara zwrócił uwagę na duże znaczenie projektu dla rozwoju kraju.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostały także trzy projekty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidziane do realizacji w trybie systemowym. Pierwszy typ projektu „Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowe” przewiduje realizację pilotażu „Akademia Liderów Samorządowych”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania w samorządzie terytorialnym: wójtów (burmistrzów lub prezydentów) i ich zastępców, starostów i członków zarządu powiatu, marszałków województw i członków zarządów województw, sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów urzędów. Projekt wzorowany jest na podobnych programach szkoleniowych koordynowanych przez ministrów odpowiedzialnych za administrację publiczną w państwach członkowskich UE. Przewidywane efekty tego przedsięwzięcia to m.in. nabycie (wzrost) wiedzy uczestników szkoleń w zakresie teorii zarządzania i zachowań organizacyjnych oraz współczesnych metod i technik zarządzania oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy kierownictwem JST.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY