Ustawa o bezpłatnych lekach dla dzieci i osób powyżej 65 r.ż.

Celem nowelizacji jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia. Konkretny wykaz będzie ogłaszał w obwieszeniu minister zdrowia  – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.

Porady prawne

Co przewiduje podpisana przez Prezydenta?

Prezydent wyraził zadowolenie z przygotowania i przyjęcia ustawy poszerzającej krąg uprawnionych do korzystania z bezpłatnych leków.

- "Wszyscy wiemy, że kiedy przychodzi ten trudny moment, kiedy następuje pogorszenie stanu zdrowia czy utrata zdrowia, koszty terapii, leczenia z reguły są wysokie" – wskazywał Andrzej Duda.

– "Ustawa jest elementem szeroko pojętego programu wsparcia polskiej rodziny, a także tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, bo każdy człowiek chory jest w trudnej sytuacji" – zaznaczył.

Celem ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługują bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia oraz kobietom w okresie ciąży. Tym samym nowelizacja ustawy polega na rozszerzeniu kręgu świadczeniobiorców uprawionych do bezpłatnego zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia.

Zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mają charakter głównie wynikowy względem zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nałożono również obowiązek ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia, wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18. roku życia, oraz oddzielnie dla świadczeniobiorców po ukończeniu 65. roku życia.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Z programu bezpłatnych leków skorzysta więcej osób

Rozszerzony program - na postawie nowelizacji osoby, które ukończyły 65 lat, a także dzieci i młodzież do 18 lat otrzymają prawo do wybranych bezpłatnych leków.

- "Nie udałoby się wprowadzić takiego programu, gdyby nie gwarancja znaczącego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia" – mówiła minister zdrowia Katarzyna Sójka. - "Wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia zawierać będzie ponad 2 800 leków. Z kolei dla seniorów powyżej 65+ wykaz ten to prawie 3 800 bezpłatnych leków" – dodał minister zdrowia.

Bezpłatne będą leki, które dotychczas podlegały częściowej refundacji. Wśród nich znajdą się m.in. leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w nadciśnieniu tętniczym, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego czy szczepionki.

Receptę na bezpłatne leki wystawia lekarz lub pielęgniarka. Wystarczy, że na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” będzie odpowiednio litera „S” w przypadku seniorów lub „DZ” w przypadku dzieci i młodzieży.

Czytaj: lista bezpłatnych leków

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika