Działalność gospodarcza

Krajowy Rejestr Sądowy

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Strona 1 z 4

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan co do zasady pozytywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zawiera wiele rozwiązań od dawna postulowanych przez PKPP Lewiatan, takich jak odpowiedzialność odszkodowawczą urzędników kontrolujących przedsiębiorców niezgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sprzeciw przedsiębiorcy wobec działań urzędników, skrócenie listy wyjątków umożliwiających obchodzenie w świetle prawa, przepisów o kontroli zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Pozytywnie oceniamy również rozwiązania odnośnie skrócenia czasu trwania kontroli wg kryterium wielkości przedsiębiorstw, a także generalnie kierunek zmian przepisów o upoważnieniu do kontroli, braku prawidłowego upoważnienia do kontroli, czy mocy dowodowej wyników kontroli dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Uwagi szczegółowe do projektu:

I. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Ad. art. 1 pkt 3 /art. 23 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 4 i 5/
Proponowane w projekcie rozwiązanie odnośnie udostępniania danych z CEIDG ocenić należy bardzo pozytywnie co do intencji. Stoimy również na stanowisku, przy założeniu że 1 lipca 2011 r. wraz z CEIDG ruszy również od dawna oczekiwana platforma e-pułap, która ma na celu połączenie całej administracji publicznej za pomocą jednego systemu informatycznego, ale także i sądów, że żadne zaświadczenia przedsiębiorcom nie będą potrzebne, gdyż każdy organ będzie mógł sam sobie sprawdzić w systemie, czy ktoś jest przedsiębiorcą czy nie. Wówczas wystarczy udostępnienie danych na stronach internetowych, tak jak to jest proponowane w projekcie, a zapisy o wydawaniu zaświadczeń, czy przedkładaniu zaświadczeń organom będą bezprzedmiotowe.
Co jednak stanie się jeśli przepisy sdg w tym zakresie wejdą w życie, a platforma e-pułap nie będzie wciąż gotowa? Naszym zdaniem powstanie niebezpieczna luka prawna wymagająca kolejnego wydłużenia okresu vacatio legis na wejście w życie przepisów rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Niestety na chwilę obecną, przedsiębiorca musi notorycznie legitymować się ważnym zaświadczeniem o wpisie, np. postępowanie sądowe. Aby zakwalifikować sprawę jako gospodarczą, niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o wpisie lub odpis KRS /zwracamy uwagę, iż art. 39 ust. 4 projektu mówi jedynie o organach administracji publicznej/.
Do czasu więc stworzenia platformy e-pułap, jednym z zadań CEIDG musi być wydawanie zaświadczeń o wpisach, a proponowany art. 23 ust. 3 mówi jedynie o ewidencjonowaniu przedsiębiorców, udostępnianiu z CEIDG informacji oraz umożliwieniu wglądu do danych zawartych w CEIDG. Co do zadania związanego z ewidencjonowaniem przedsiębiorców PKPP Lewiatan nie zgłasza uwag. Wątpliwości jednak budzą dalsze zadania.
Czy zwrot „udostępnianie informacji" będzie adekwatny dla udzielania zaświadczeń o wpisie? Czy słowo „udostępnianie" nie zawiera w sobie możliwości wglądu do danych zawartych w CEIDG? Naszym zdaniem tak właśnie jest. Ponadto, co oznacza słowo „wgląd", jeśli nie prowadzi się akt rejestrowych w wersji papierowej tylko w systemie, o czym stanowi projekt? Wątpliwości budzi również moc dowodowa zaświadczenia o wpisie w postaci wydruku ze stron internetowych CEIDG, o czym mowa w art. 39 ust. 5 projektu.

Ad. art. 1 pkt 3 /art. 23 ust. 3 pkt 2/
Zgodnie z propozycją zapisu art. 23 ust. 3 pkt 2, CEIDG ma za zadanie udostępniać informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Intencja autora projektu nie jest dla nas zrozumiała, bo przecież w ewidencji rejestrowani są tylko przedsiębiorcy i to ich dotyczą wpisy w ewidencji, bądź działalności gospodarczej, którą oni prowadzą.
Projekt rzeczywiście proponuje zapis że wpisowi do CEIDG podlegają również m.in. takie informacje jak: dane pełnomocnika, czy dane opiekuna. Nie mniej jednak są to wciąż informacje związane z przedsiębiorcą. Dlatego naszym zdaniem bardziej trafnym byłby zapis: „udzielanie informacji o wpisach".

Ad. art. 1 pkt 3 /art. 25 ust. 1 pkt 11/
Intencja autora projektu w tym przypadku jest kompletnie dla nas niezrozumiała. Ani opiekun ani kurator nie mogą przecież prowadzić działalności gospodarczej w imieniu małoletniego, czy osoby pozbawionej zdolności do czynności prawnych, czy też osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnej.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ankaje

21.8.2008 4:7:14

Re: Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Zamieszanie z tymi zmianami w dzialalności gospodarczej


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: