e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Wypadek na wakacjach. Jak leczyć się najtaniej?

5.7.2013

Przed podróżą po Europie wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego za darmo.

Karta uprawni nas do leczenia w publicznych ośrodkach zdrowia na terenie 32 państw w Europie. Aby ją zdobyć wystarczy przejść się do wojewódzkiego oddziału NFZ. Nie musi to być oddział właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania, lecz dowolny na terenie całego kraju.

- Jeśli przyjdziemy osobiście, to kartę dostaniemy od ręki – zapewnia w rozmowie z e-prawnik.pl pracownik mazowieckiego oddziału NFZ. Na miejscu dostaniemy wniosek do wypełnienia.

Wnioskodawca, dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, w celu uzyskania EKUZ powinien okazać przy składaniu wniosku dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ np. zaświadczenie ZUS RMUA (uzyskane od pracodawcy), legitymację emeryta lub rencisty czy zaświadczenie wydane bezrobotnemu przez urząd pracy. Niepracujący student, który ukończył 26 lat, powinien natomiast zabrać z sobą aktualną informację o składce zdrowotnej opłaconej przez uczelnię.

Nie masz czasu? Załatw sprawę on-line

Wniosek o wydanie karty możemy złożyć również na odległość – e-mailem, pocztą tradycyjną lub faksem. Wysyłając go na jeden z takich sposobów zaznaczamy w nim, czy kartę odbierzemy osobiście, czy urzędnik ma przesłać ją pocztą. Trzeba pamiętać, by dołączyć do wniosku kopię dowodu osobistego oraz ubezpieczenia.

W przypadku przesłania wniosku faksem ważne jest, by złożony na nim podpis był czytelny i pozwalał na identyfikację. Wniosek podpisujemy więc imieniem i nazwiskiem, niedopuszczalna jest np. parafka. W przypadku, gdy wniosek został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, a brak jest podpisu na wniosku, kartę możemy odebrać wyłącznie osobiście.

POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE KARTY EKUZ

Możliwe jest również złożenie wniosku i odebranie karty przez kogoś z rodziny. W takim przypadku trzeba przygotować upoważnienie. Nie jest ono wymagane w  przypadku niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Musimy pamiętać, że na podstawie karty przysługują nam świadczenia w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia – czyli takie, których nieprzeprowadzenie wiązałaby się z powrotem do Polski w celu leczenia.

EKUZ uprawnia do leczenia w państwach UE lub EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein)

O tym, czy dany uraz lub choroba zostaną uznane za takie świadczenie, zdecyduje za każdym razem lekarz, do którego się zgłosimy. Weźmie on pod uwagę np. to, ile czasu zostało nam do końca urlopu i powrotu do Polski.

Po drugie posiadając kartę będziemy traktowani na wakacjach tak samo, jak osoba ubezpieczona w kraju do którego pojechaliśmy. Ma to dwie konsekwencje. Po pierwsze za prywatne zabiegi przyjdzie nam zapłacić z własnej kieszeni, po drugie – jeśli w danym kraju trzeba zapłacić np. za wizytę u lekarza w państwowym systemie opieki zdrowotnej, to również będziemy musieli ponieść taki wydatek.

W zależności od kraju opłaty są różne. Zobacz jak wygląda to w wybranych krajach (z poradnika NFZ)

Jak uzyskać opiekę lekarską w Grecji?
Jak uzyskać opiekę lekarską w Hiszpanii?
Jak uzyskać opiekę lekarską w Bułgarii?
Jak uzyskać opiekę lekarską we Włoszech?

Warto wiedzieć:
1. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części
2. Zawsze woź ze sobą kilka kserokopii EKUZ. W niektórych krajach wymagane jest zostawienie ksera u lekarza.
3. EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski
4. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.
5. EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia.

Jak uzyskać opiekę lekarską w Grecji?

Należy korzystać ze świadczeń lekarza, stomatologa lub ośrodka zdrowia, który należy do IKA (Zakładu Ubezpieczenia Społecznego) lub podpisał z nim umowę.

Lista takich placówek znajduje się w każdym lokalnym oddziale IKA. Ośrodki zdrowia często znajdują się przy oddziałach IKA. Na wizytę w ośrodku zdrowia należy umawiać się pod nr telefonu 184 dostępnym z każdego miejsca Grecji, lecz w przypadkach nagłych można zgłaszać się bez wcześniejszego umówienia się.

Ośrodki na ogół przyjmują w godzinach 7.00 - 19.00. Wizyta u lekarza specjalisty w takim ośrodku nie wymaga skierowania. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z opieki zdrowotnej w godzinach nocnych, to należy zgłaszać się do szpitali IKA lub mających umowę z IKA.  Kartę EKUZ trzeba pokazać lekarzowi lub personelowi szpitala.

Za co zapłacisz mimo posiadania karty?

- za dodatkowe badania, np. prześwietlenia oraz za niektóre dodatkowe świadczenia pacjent ponosi opłaty.
- za świadczenie ambulatoryjne około 3 EUR.
- za leki na receptę pacjent opłaca maksymalnie 25 proc. ceny. W przypadku niektórych chorób dopłaty wynoszą 10 proc. lub w ogóle nie są pobierane.

Kto da receptę?

Lekarz, który podpisał umowę z IKA. Recepty należy realizować w aptece objętej systemem IKA w ciągu 2 dni od wystawienia.

Poniosłeś koszty?" Żądaj zwrotu

O zwrot części wydatków możemy się ubiegać już na terytorium Grecji w lokalnym oddziale IKA. Jest to możliwe też po powrocie do Polski w oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów załączmy: oryginały dowodów zapłaty z perforowanymi numerami (perforacja oznacza, że rachunek wystawiła placówka publiczna), oryginały recept (należy w aptece żądać ich zwrotu). Nalepki z opakowań lekarstw powinny być przyklejone na recepcie.

Jak uzyskać opiekę lekarską w Hiszpanii?

Należy korzystać ze świadczeń pogotowia (Servicio de Urgencias), przychodni (ambulatorio, consultorio), ośrodków zdrowia (centro de salud) lub szpitali działających w ramach państwowej służby zdrowia (Sistema Nacional de Salud). Wykaz takich placówek można uzyskać w wydziałach zdrowia lokalnych władz (Consejerías Sanitarias, Servicios Regionales de Salud) i lokalnych oddziałach Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Musimy pamiętać, żeby korzystać z opieki zdrowotnej w godzinach przyjęć dla pacjentów leczonych w ramach państwowej opieki zdrowotnej. Gdy pójdziemy do lekarza w innych godzinach, to zostaniemy potraktowani jak pacjent prywatny. NFZ radzi, by zawsze zaznaczyć, że chce się być traktowanym zgodnie z przepisami UE.

W Hiszpanii leczenie specjalistyczne wymaga skierowania od lekarza ogólnego. Jeśli konieczna jest hospitalizacja, lekarz wystawi skierowanie do określonego szpitala. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Tutaj tez musimy pamiętać, by zażądać umieszczenia na sali wieloosobowej. Jeśli dostaniemy inną salę, to zostaniemy potraktowani jak pacjent prywatny. EKUZ musimy pokazać lekarzowi lub personelowi szpitala EKUZ. Trzeba mieć również dowód tożsamości.

Za co zapłacisz mimo posiadania karty?

- leczenie stomatologiczne jest w pełni odpłatne,
- część leków jest refundowana, wówczas należy opłacić do 40 proc. ich ceny.

Kto wypisze receptę?

Może to zrobić tylko lekarz państwowej służby zdrowia.

Czy można żądać zwrotu poniesionych kosztów?

Państwowe placówki służby zdrowia nie obciążają w tym kraju kosztami leczenia pacjentów posiadających EKUZ. - NFZ generalnie nie może zwrócić ubezpieczonemu kosztów udzielonych mu świadczeń zdrowotnych na terenie Hiszpanii wyłącznie na podstawie zapłaconych rachunków za udzielone świadczenia ponieważ instytucje hiszpańskie nie potwierdzają stawek zwrotu poniesionych kosztów leczenia zgodnie obowiązującym w Hiszpanii ustawodawstwem – pisze NFZ w swoim poradniku.

Jak uzyskać opiekę lekarską w Bułgarii?

Należy zwrócić się do lekarza działającego w ramach umowy z kasą chorych. Przed wizytą musimy okazać ważną EKUZ. Wizyta u lekarza specjalisty i pobyt w szpitalu są możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza ogólnego. Tylko w nagłych przypadkach można zgłosić się bezpośrednio do specjalisty lub szpitala.

Za co zapłacisz mimo posiadania EKUZ?
(przeliczniki na złotówki według kursu średniego NBP z lipca 2013 roku)

- wizyta u lekarza, stomatologa (bardzo ograniczony zakres świadczeń) - około 1,80 BGN, czyli około 4 zł;
- badania laboratoryjne – około 2,00 BGN, czyli około 4,40 zł;
- hospitalizacja (maksymalnie przez 10 dni w roku) - około 3,60 BGN za dzień, czyli około 7,8 zł;
- dzieci do 18 lat oraz kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów dopłat.

Jak starać się o zwrot poniesionych kosztów?

Można się o to ubiegać w oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Jak uzyskać opiekę lekarską we Włoszech?

Należy korzystać ze świadczeń placówek państwowej służby zdrowia. Listę znajdziemy w lokalnym urzędzie do spraw opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowościach znajdują się specjalne ośrodki zdrowia dla turystów (Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva). EKUZ musimy pokazać lekarzowi. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można – okazując EKUZ – udać się bezpośrednio do szpitala.

Za co zapłacisz mimo posiadania EKUZ?

- wizyta u lekarza i leczenie stomatologiczne to koszt do 36,15 EUR,
- niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe trzeba zapłacić pełną cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo ticket na rachunku) lub 50 proc. ceny.

Kto może wypisać receptę?

Lekarz praktykujący w ramach państwowej służby zdrowia. Jeśli pacjent zapłaci pełną cenę leku, powinien zachować metkę z opakowania.

Czy można odzyskać poniesione opłaty?

Tak. O refundację kosztów leków można ubiegać w oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o musimy dołączyć: oryginały rachunków, dowodów zapłaty i metki z ceną z opakowań lekarstw.

e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ