Stosunek pracy

Jak rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem, gdy żąda udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia - opinia prawna

Stan faktyczny

Jestem dyrektorem szkoły i powstał u mnie problem, którego nie potrafię rozwiązać. Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę pracy w trybie i na zasadach art. 6a Karty Nauczyciela po odwołaniu się ocena ta została podtrzymana przez zespół oceniający w kuratorium oświaty. Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt. 5 stosunek pracy ulega rozwiązaniu za trzymiesięcznym wypowiedzeniem art. 23 ust. 2 pkt. 5, problem w tym, że nauczyciel od dnia otrzymania negatywnej oceny pracy przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym czy można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem (mianowanym), który otrzymał negatywną ocenę pracy, a przebywa na zwolnieniu lekarskim? Na dodatek wystąpił o udzielenie mu urlopu dla poratowania zdrowia art. 73. Czy w takim wypadku muszę mu udzielić czy mogę odmówić?

Porada prawna

Zgodnie z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 118, poz. 1112)  w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Karta Nauczyciela nie zawiera uregulowań dotyczących sytuacji rozwiązania stosunku pracy w przypadku gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym czy zwolnieniu lekarskim. Takie uregulowania zawiera natomiast kodeks pracy. Jednak przepis art. 41 kodeksu pracy, który chroni przed wypowiedzeniem osoby pozostające w stosunku pracy a jednocześnie przebywające np: na urlopie wypoczynkowym czy nieobecne w pracy z innej usprawiedliwionej przyczyny nie znajdzie tu zastosowania. Przepis ten dotyczy bowiem wypowiedzenia umowy o pracę, a nie jak w przedmiotowej sprawie rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania. W związku z tym stosunek pracy z nauczycielem mianowanym, który otrzymał ocenę negatywną może być i będzie rozwiązany z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy (art. 23 ust. 2 pkt. 5 Karty Nauczyciela) niezależnie czy w tym czasie przebywa on na zwolnieniu lekarskim czy nie.

O ile fakt przebywania nauczyciel na zwolnieniu lekarskim nie stanowi przeszkody w myśl obowiązujących przepisów do rozwiązania z nim stosunku pracy o tyle złożenie przez niego wniosku o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia znacznie komplikuje sprawę. Zgodnie bowiem z art. 73  ust 1 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo roku. Nie ma tu miejsca na uznaniowość i w przypadku, gdy lekarz zaleci nauczycielowi określoną terapię pracodawca jest zobowiązany tego urlopu udzielić.

Jeżeli początek urlopu na poratowanie zdrowia będzie wypadał w trakcie trwania okresu wypowiedzenia wówczas taki urlop będzie przysługiwał nauczycielowi. Natomiast gdyby urlop na poratowanie zdrowia miał rozpocząć się już po rozwiązaniu stosunku pracy - po upływie terminu wypowiedzenia - wówczas złożenie przez nauczyciela wniosku jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy nie stanowiłoby przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 16.12.2011

  Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • 28.6.2017

  Urlop dla poratowania zdrowia

  Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym nauczycielom. Jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)