Zameldowanie / wymeldowanie

Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna

Strona 1 z 2

Stan faktyczny

Wymeldowanie osoby z mojego mieszkania, tak aby odbyło się to z urzędu. Chcę dowiedzieć się jak to zrobić, aby ta osoba nie mogła wykonać żadnych ruchów, np. na złość wprowadzić się ponownie, przyjść z policją twierdząc, że tu mieszka. W urzędzie gminy dowiedziałam się, że konieczne jest stawienie się stron na spotkaniu, zeznania itd. Chcę tego uniknąć, nie chcę kontaktować się już z tą osobą (prośby o wymeldowanie nie zadziałały). Czy możliwe jest wymeldowanie i wręczenie mu stosownego pisma z urzędu?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż obowiązek meldunkowy (zameldowanie i wymeldowanie) ma charakter natury administracyjnej i nie ma wpływu np. na „prawo” do mieszkania. Zameldowanie bowiem niejako potwierdza fakt przebywania osoby w tym miejscu i jej zamiar przybywania stałego. Jeżeli zatem określona osoba posiada tytuł prawny do zajmowania lokalu, sam fakt jej wymeldowania nie będzie przesądzał o utracie tego prawa. Osoba uprawniona będzie mogła nadal zamieszkiwać w mieszkaniu bez względu na to czy będzie w nim formalnie zameldowana, czy nie. Aby osiągnąć skutek w postaci trwałego „pozbycia się” niechcianego lokatora z mieszkania, konieczne jest uzyskanie wyroku eksmisyjnego, a nie wymeldowania.

Wymeldowanie

Zasada wynikająca z treści przepisów stanowi, iż osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące następujące dane osobowe:

 1. nazwisko i imiona,

 2. nazwisko rodowe,

 3. nazwiska i imiona poprzednie,

 4. imiona rodziców,

 5. nazwiska rodowe rodziców,

 6. stan cywilny,

 7. imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe,

 8. płeć,

 9. datę i miejsce urodzenia,

 10. obywatelstwo,

 11. numer PESEL,

 12. dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer  wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych,

 13. adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące,

 14. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

 15. o wykształceniu.

Jak wynika z powyższego co do zasady wymeldowania powinna dokonać sama osoba zainteresowana. Nie jest to jednak jedyny sposób na wymeldowanie osoby, która w danym miejscu już nie przebywa.

Wymeldowanie z urzędu

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych „Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się”.

Z treści powyższego przepisu wynika, iż możliwość wymeldowania z urzędu faktycznie istnieje (wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej). Warunkiem jednak pozostaje co najmniej dwumiesięczna nieobecność wymeldowywanego. Taka nieobecność należy zresztą udowodnić przed organem administracyjnym. Organ administracyjny może dokonać wymeldowania bez udowadniania w/w dwumiesięcznej nieobecności w pewnych uzasadnionych okolicznościach, które potwierdzają np. następujące dokumenty:

 1. wyrok rozwodowy,

 2. wyrok eksmisyjny,

 3. postanowienie o wykonaniu eksmisji,

 4. wyrok w sprawie podziału majątku.

Proszę jednak pamiętać, iż zawsze uczestnikom postępowania administracyjnego o wymeldowanie przysługuje prawo złożenia odwołania od wydanej decyzji do właściwego Wojewody.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż w przedstawionej sprawie Pani jednak nie dysponuje żadnym z powyższych dokumentów, z czego wnioskujemy, iż nie chodzi na przykład o wymeldowanie byłego małżonka. Stąd zapewne wyniknie potrzeba spotkania Państwa. To spotkanie to nic innego jak rozprawa administracyjna, regulowana przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozprawa administracyjna

Zgodnie z artykułem 89 kodeksu postępowania administracyjnego „Organ administracji publicznej przeprowadzi w toku postępowania rozprawę w każdym przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania bądź osiągnięcie celu wychowawczego albo gdy wymaga tego przepis prawa. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin”.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Asia

5.11.2013 16:58:47

Re: wymeldowanie

Mieszkamy na stałe w Polsce (matka z córką)mamy też meldunek w Holandii, jak prawnie wymeldować listownie?

drut

11.3.2013 15:45:8

Re: Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna

Dac lapowke i w urzedzie wszystko dalej zalatwia. To proste jak drut!

drut

11.3.2013 15:45:8

Re: Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna

Dac lapowke i w urzedzie wszystko dalej zalatwia. To proste jak drut!

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: