Postępowanie administracyjne

Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny

Urząd Skarbowy w dniu 29.06.2001 r. wydał decyzję określającą zaległość podatkową, ustaloną w wyniku uprzednio przeprowadzonej kontroli podatkowej, w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 r. Podatnik w dniu 19.07.2001 r. złożył w Urzędzie Skarbowym wniosek o wstrzymanie wykonania w/w decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania Spółki, przez organ odwoławczy (Izbę Skarbową). W dniu 30.07.2001 r. Urząd Skarbowy, po rozpatrzeniu w/w wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, wydał postanowienie wstrzymujące w całości wykonanie w/w decyzji do czasu rozpatrzenia naszego odwołania przez Izbę Skarbową. W dniu 24.07.2001 r. tenże Urząd Skarbowy wydał tytuł wykonawczy mimo posiadania naszego wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji. Tytuł ten otrzymaliśmy dopiero w lutym 2002 r. W dniu 07.12.2001 r. Organ odwoławczy wydał decyzję utrzymująca w mocy decyzję Urzędu Skarbowego z dnia 29.06.2001 r. W związku z tym dokonaliśmy natychmiast wpłaty na konto Urzędu Skarbowego kwoty w wysokości 8% wykazanej tą decyzją zaległości, gdyż tylko tyle posiadaliśmy środków. 12.12.2000 r. złożyliśmy do tego Urzędu Skarbowego wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przenoszącej prawa majątkowe w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej. Te prawa majątkowe pochodziły z nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności, w którym dłużnikiem wobec naszej Spółki była gmina. W tym wniosku nie wnosiliśmy o wszczęcie egzekucji wobec naszego dłużnika czyli Gminy. Wniosku tego Urząd Skarbowy nie rozpatrzył, lecz wszczął egzekucję w Gminie w dniu 05.02.2002 r. Gmina odmówiła U.S. zapłaty, a więc ten Urząd Skarbowy wszczął egzekucję w dniu 07.03.2002 r. wobec naszej Spółki pomimo, że w dniu 13.12.2001 r. złożyliśmy również wniosek o rozłożenie naszej pozostałej zaległości na raty. Wniosek o rozłożenie na raty rozpatrzono pozytywnie, wydając decyzję o rozłożeniu naszej pozostałej zaległości na dziesięć miesięcznych rat. Raty były spłacane w terminie. W okresie spłacania rat weszła w życie ustawa o restrukturyzacji ( Dz. U. 2002 r., Nr 155 poz. 1287). Na kolejny wniosek Spółki, tym razem dotyczący objęcia pozostałej naszej zaległości za 1996 r. restrukturyzacją, uzyskaliśmy decyzję restrukturyzacyjną, a następnie w 04.02.2004 r. kolejną decyzję Urzędu Skarbowego o zakończeniu restrukturyzacji.

W ten sposób zniknęła w całości zaległość podatkowa główna i odsetki od niej. W okresie restrukturyzacji , z mocy prawa egzekucja została zawieszona. Będąc świadomi istnienia bezpodstawnie wszczętej egzekucji i związanych z nią bardzo wysokich kosztów egzekucyjnych, w dniu 06.02.2004 r. złożyliśmy do Urzędu Skarbowego wniosek o odstąpienie od postępowania egzekucyjnego, a tym samym o odstąpienie od ściągania od nas kosztów egzekucyjnych, wykazując że nigdy nie zachodziły okoliczności opisane w art. 6 Ustawy z dnia 17.06.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto nigdy nie nastąpiło ściągnięcie przez Komornika Skarbowego naszych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, albowiem nie było takiej potrzeby. Wniosek o odstąpienie od egzekucji z dnia 06.02.2004 r. nie został do dnia dzisiejszego rozpatrzony przez Urząd Skarbowy, a postępowanie egzekucyjne jest ponownie prowadzone. Dowodem tego jest zapis w otrzymanym w dniu 22.03.2004 r., dla celów uczestnictwa w przetargach, zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego. Czy Urząd Skarbowy miał w tym przypadku podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego , a następnie wszczęcia egzekucji? Czy w sytuacji , kiedy podatnik dobrowolnie dokonał częściowej zapłaty zaległości, a następnie pozostałą część spłacał w ratach i rozliczył restrukturyzacją, winien również ponieść karę w postaci kosztów egzekucyjnych, taką jak podatnik uchylający się od obowiązku płacenia? Co w takim przypadku ma zrobić podatnik (nasza Spółka), który ma zamkniętą drogę do uczestnictwa w przetargach, a zwłaszcza o zamówienia publiczne?

Porada prawna

Istotny z punktu widzenia rozstrzygnięcia przedstawionego przez Pana stanu faktycznego jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2002 r. (I SA/Po 429/2001). W tezie tego wyroku NSA wskazał m.in.:

Zasada celowości prowadzenia postępowania egzekucyjnego, o której mowa w art. 7 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (...) odróżnia to postępowanie od postępowania typu represyjnego (karnego).

W demokratycznym państwie prawa niedopuszczalne jest takie zachowanie urzędu skarbowego, przed którym toczy się postępowanie o rozłożenie na raty zaległości podatkowej i który uwzględnia wniosek podatnika o rozłożenie na raty zaległości podatkowej, a z drugiej strony jednocześnie wszczyna egzekucję tylko po to, by wyrządzić dolegliwość skarżącemu w postaci zbędnych kosztów egzekucyjnych związanych z zajęciem ruchomości(...).

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.11.2015

  Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

  Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek (...)

 • 16.11.2011

  Wierzytelności nieściągalne, a koszty uzyskania przychodu

  Za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 podatku dochodowego od osób fizycznych(dalej PIT), uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)

 • 13.5.2014

  Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

  Może. To jawna dyskryminacja niepełnosprawnych, których obowiązują dwa różne reżimy w zależności od tego czy egzekucja prowadzona jest na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego czy też postępowania (...)

 • 7.6.2016

  Niezapłacona należność jako koszt uzyskania przychodu

  Zgodnie z art. 16 ust.1  pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, (...)

 • 2.6.2015

  Zbieranie informacji o dłużniku w toku postępowania egzekucyjnego

  Wygranie procesu przed Sądem i uzyskanie korzystnego dla nas rozstrzygnięcia, okazuje się często dopiero początkiem drogi prowadzącej do odzyskania naszej należności.