Przedawnienie

Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? - opinia prawna

Stan faktyczny

Po jakim okresie przedawniają się faktury VAT za usługi telekomunikacyjne od  operatorów sieci komórkowych (PLUS, IDEA, ERA) do osób fizycznych oraz  firm, tj. sp. z o.o. i działalności gospodarczych i kiedy można podnieść zarzut przedawnienia?

Opinia prawna

Przedstawione przez Pana zagadnienie należy do spornych w doktrynie i orzecznictwie, nie jest więc możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie, a jedynie zaprezentowanie argumentów przemawiających za jednym z dwóch rozwiązań.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem roszczenie operatorów telefonii komórkowych o wynagrodzenie za świadczenie usług telekomunikacyjnych wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawnia się z upływem lat trzech od daty w której miała nastąpić zapłata tego wynagrodzenia (wyszczególnionego zazwyczaj na fakturze VAT), niezależnie od tego kto jest odbiorcą taki usług. Pogląd taki opiera się na założeniu, że skoro umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest umową uregulowaną w przepisach prawnych (jest więc umową nazwaną), a konkretnie w art. 56 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, i brak wśród tych przepisów jakiegoś szczególnego terminu przedawnienia, stosować należy przepisy ogólne o przedawnieniu, czyli w tym przypadku art. 118 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), który dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przewiduje termin trzyletni, niezależnie od tego, kto jest odbiorcą usług – konsument czy przedsiębiorca (spółka z o.o.). Takie stanowisko wyklucza stosowanie do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych art. 751 pkt 1 w zw. z art. 750 k.c., który przewiduje w przypadku umów o świadczenie usług, nie uregulowanych innymi przepisami, stosowanie, za pośrednictwem przepisów o zleceniu, dwuletniego terminu przedawnienia. Powyższe stanowisko jest prezentowane m.in. przez Andrzeja Krasuskiego (w:) Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005.

W przedmiotowej sprawie prezentowane jest również stanowisko, zgodnie z którym do roszczeń o wynagrodzenie za świadczenie usług telekomunikacyjnych stosować należy dwuletni termin przedawnienia, na podstawie art. 751 pkt 1 w zw. z art. 750 k.c. Art. 750 k.c. nakazuje bowiem do umów o świadczenie usług nie uregulowanych w innych przepisach stosować przepisy o zleceniu, w tym również przepis statuujący dwuletni termin przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie za spełnione czynności (uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2002 r.

, I ACa 464/2002, Wokanda 2004/2 str. 41). Zgodnie z tym stanowiskiem fakt, że umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została uregulowana w Prawie telekomunikacyjnym nie przesądza uzupełniającego stosowania przepisów o zleceniu na podstawie art. 750 k.c., w tym przepisu o dwuletnim terminie przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie z umowy (art. 751 pkt 1 k..c.). Na takim stanowisku stanął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 1999 r., III CKN 450/98, OSNC 2000/5 poz. 97, który stwierdził, że „do umowy o wykonywanie usług telekomunikacyjnych przez operatora telewizji kablowej mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 kc)”. Pogląd ten spotkał się również aprobatą S. Piątek: Prawo Telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, s. 299.

Termin przedawnienia, niezależnie od tego czy uznamy za słuszną argumentację przemawiającą za trzyletnim czy dwuletnim terminem przedawnienia, będzie w tym wypadku taki sam, niezależnie od tego czy odbiorcą usług telekomunikacyjnych będzie konsument czy przedsiębiorca.

Należy również podkreślić, że zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa przedawnienie świadczenia głównego (czyli kwoty do zapłaty wynikającej z faktury) powoduje, że przedawnieniu ulegają również odsetki za opóźnienie w zapłacie tej kwoty, mimo iż termin przedawnienia odsetek, jako roszczeń okresowych, wynosi 3 lata (uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/2004, Biuletyn Sądu Najwyższego 2005/1).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2012

  Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, (...)

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)

 • 11.1.2005

  Nowe prawo telekomunikacyjne

  Obecnie Prawo telekomunikacyjne wskazuje wprost, iż w przypadku posiadania przez użytkownika końcowego tytułu prawnego do nieruchomości innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego (...)

 • 26.2.2018

  Kończy się twoja umowa najmu? Sprawdź, jakie masz prawa i obowiązki!

  Najem kiedyś się kończy - czy to wskutek zakończenia okresu, na jaki zawarto umowę, czy przez wypowiedzenie umowy, bądź rozwiązanie jej przez strony albo z innych jeszcze przyczyn. Z chwilą zakończenia (...)

 • 29.9.2017

  Kiedy umowa o dzieło się kończy?

  Stosunek prawny dzieła wygasa przede wszystkim: z chwilą odebrania dzieła przez zamawiającego, w wyniku jednostronnego odstąpienia od umowy z określonych prawnie przyczyn lub wskutek umownego rozwiązania (...)