Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? - opinia prawna

Stan faktyczny

Po jakim okresie przedawniają się faktury VAT za usługi telekomunikacyjne od  operatorów sieci komórkowych (PLUS, IDEA, ERA) do osób fizycznych oraz  firm, tj. sp. z o.o. i działalności gospodarczych i kiedy można podnieść zarzut przedawnienia?

Opinia prawna

Przedstawione przez Pana zagadnienie należy do spornych w doktrynie i orzecznictwie, nie jest więc możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie, a jedynie zaprezentowanie argumentów przemawiających za jednym z dwóch rozwiązań.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem roszczenie operatorów telefonii komórkowych o wynagrodzenie za świadczenie usług telekomunikacyjnych wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawnia się z upływem lat trzech od daty w której miała nastąpić zapłata tego wynagrodzenia (wyszczególnionego zazwyczaj na fakturze VAT), niezależnie od tego kto jest odbiorcą taki usług. Pogląd taki opiera się na założeniu, że skoro umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest umową uregulowaną w przepisach prawnych (jest więc umową nazwaną), a konkretnie w art. 56 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, i brak wśród tych przepisów jakiegoś szczególnego terminu przedawnienia, stosować należy przepisy ogólne o przedawnieniu, czyli w tym przypadku art. 118 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), który dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przewiduje termin trzyletni, niezależnie od tego, kto jest odbiorcą usług – konsument czy przedsiębiorca (spółka z o.o.). Takie stanowisko wyklucza stosowanie do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych art. 751 pkt 1 w zw. z art. 750 k.c., który przewiduje w przypadku umów o świadczenie usług, nie uregulowanych innymi przepisami, stosowanie, za pośrednictwem przepisów o zleceniu, dwuletniego terminu przedawnienia. Powyższe stanowisko jest prezentowane m.in. przez Andrzeja Krasuskiego (w:) Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005.

Porady prawne

W przedmiotowej sprawie prezentowane jest również stanowisko, zgodnie z którym do roszczeń o wynagrodzenie za świadczenie usług telekomunikacyjnych stosować należy dwuletni termin przedawnienia, na podstawie art. 751 pkt 1 w zw. z art. 750 k.c. Art. 750 k.c. nakazuje bowiem do umów o świadczenie usług nie uregulowanych w innych przepisach stosować przepisy o zleceniu, w tym również przepis statuujący dwuletni termin przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie za spełnione czynności (uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2002 r.

, I ACa 464/2002, Wokanda 2004/2 str. 41). Zgodnie z tym stanowiskiem fakt, że umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została uregulowana w Prawie telekomunikacyjnym nie przesądza uzupełniającego stosowania przepisów o zleceniu na podstawie art. 750 k.c., w tym przepisu o dwuletnim terminie przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie z umowy (art. 751 pkt 1 k..c.). Na takim stanowisku stanął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 1999 r., III CKN 450/98, OSNC 2000/5 poz. 97, który stwierdził, że „do umowy o wykonywanie usług telekomunikacyjnych przez operatora telewizji kablowej mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 kc)”. Pogląd ten spotkał się również aprobatą S. Piątek: Prawo Telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, s. 299.

Termin przedawnienia, niezależnie od tego czy uznamy za słuszną argumentację przemawiającą za trzyletnim czy dwuletnim terminem przedawnienia, będzie w tym wypadku taki sam, niezależnie od tego czy odbiorcą usług telekomunikacyjnych będzie konsument czy przedsiębiorca.

Należy również podkreślić, że zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa przedawnienie świadczenia głównego (czyli kwoty do zapłaty wynikającej z faktury) powoduje, że przedawnieniu ulegają również odsetki za opóźnienie w zapłacie tej kwoty, mimo iż termin przedawnienia odsetek, jako roszczeń okresowych, wynosi 3 lata (uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/2004, Biuletyn Sądu Najwyższego 2005/1).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika