e-prawnik.pl Porady prawne

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

11.1.2005

Stan faktyczny

Jakie konsekwencje wynikają dla stowarzyszenia z faktu niezarejestrowania się w KRS? Czy może to być, np. cofnięcie dofinansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego dla klubu lub stowarzyszenia sportowego?

Opinia prawna

Zgodnie z art. 10 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli istniejące stowarzyszenie było zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, zgodnie z obowiązującymi w chwili rejestracji przepisami, jego wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest przez sąd z urzędu. Oznacza to, że stowarzyszenie nie musi podejmować żadnych czynności zmierzających do rejestracji w KRS, gdyż rejestracja ta nastąpi z inicjatywy samego sądu. Wpis do KRS takiego stowarzyszenia nie pociąga za sobą konieczności zapłaty opłaty sądowej, wpisy te nie podlegają także obowiązkowi ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd rejestrowy wzywa stowarzyszenie do uzupełnienia danych koniecznych do dokonania wpisu, jeżeli dane nie zostaną uzupełnione - stowarzyszenie nie zostanie wpisane do KRS i w przypadku ponownego wnoszenia wniosku o wpis, konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej. Wpisy w dotychczasowych rejestrach zachowują moc obowiązującą nawet pomimo braku wpisu w KRS, zatem stowarzyszenie nie straci osobowości prawnej tylko z tej przyczyny, że nie zostało wpisane do KRS, a co za tym idzie - fakt ten nie powinien mieć wpływu na uzyskiwanie przez stowarzyszenie dofinansowania.

Trzeba zaznaczyć, że nie jest możliwe dokonanie jakiegokolwiek wpisu w dotychczasowym rejestrze, a ponieważ zmiana danych objętych wpisem do KRS rodzi konieczność zgłoszenia zmiany do rejestru w celu jej wpisania, powstaje konieczność wypełnienia wszelkich przesłanek niezbędnych do zarejestrowania stowarzyszenia w KRS, by móc wpisać zmianę danych w odpowiednim rejestrze. Niezgłoszenie danych, bądź niezłożenie dokumentów podlegających wpisowi do rejestru, może skutkować nałożeniem grzywny na stowarzyszenie.

Jeżeli jednak stowarzyszenia ma być dopiero tworzone, dobrze będzie zapoznać się z kilkoma uwagami dotyczącymi przedstawionego problemu.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, możliwe jest tworzenie:

  1. stowarzyszeń (min. 15 osób),
  2. stowarzyszeń zwykłych (min. 3 osoby), które są formą uproszczoną stowarzyszeń.

Tylko stowarzyszenie podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z brzmieniem art. 8 tejże ustawy. Oznacza to, że zakładając stowarzyszenie zwykłe nie trzeba liczyć się z koniecznością wpisu do KRS, jednakże różnica pomiędzy stowarzyszeniem a stowarzyszeniem zwykłym jest znaczna, zwłaszcza w płaszczyźnie możliwości otrzymywania wsparcia finansowego. Stowarzyszenie zwykłe nie może bowiem (art. 42 ustawy prawo o stowarzyszeniach) „przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej”. Ponadto stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych oraz prowadzić działalności gospodarczej. W tej sytuacji jedyną możliwą formą uzyskiwania przez stowarzyszenie zwykłe środków na działalność są składki członkowskie.
Tym samym zasadom podlegają stowarzyszenia tworzone na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, kluby sportowe, czyli tzw. „stowarzyszenia kultury fizycznej”, które mogą uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, czyli w różnego rodzaju zawodach sportowych. Wyraźny przepis wskazuje, że stowarzyszenia kultury fizycznej podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że wpisu do KRS nie wymaga jedynie utworzenie stowarzyszenia zwykłego, które jednak nie ma prawa ubiegania się o dotacje od gminy, czy też innych jednostek samorządu terytorialnego, a zatem gmina może (a nawet powinna, wobec brzmienia przepisu prawa o stowarzyszeniach, który wyraźnie stanowi, że takie stowarzyszenie „nie może” otrzymywać dotacji) odmówić dofinansowania takiemu stowarzyszeniu. W takiej formie można także utworzyć klub sportowy, jednakże oprócz tego, że klub nie będzie miał prawa otrzymywania wsparcia finansowego, nie będzie mógł także brać udziału w zawodach sportowych, bowiem ustawa o kulturze fizycznej wymaga, by każde „stowarzyszenie kultury fizycznej” było wpisane do KRS (art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy).
Ostatnią, lecz bardzo istotną kwestią jest status szczególnego rodzaju klubu sportowego - uczniowskiego klubu sportowego. Założenie tego klubu odbywa się na takich samych zasadach jak zakładanie stowarzyszenia, jednak klub taki nie musi być rejestrowany w KRS, a pomimo tego posiada osobowość prawną (nadaje mu ją szczególny przepis art. 7 ust. 5 ustawy o kulturze fizycznej). Uczniowskie kluby sportowe podlegają jednak wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. Jeżeli zatem uczniowski klub sportowy zostanie utworzony zgodnie z przepisami oraz wpisany do ewidencji prowadzonej przez starostę - ma status klubu sportowego i nie ma podstaw do odmowy przyznania mu dotacji przez organy samorządu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (5)

Re: Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

michał

17.2.2017 11:47:25

Re: Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

czy można być wpisanym do rejestru UKS u starosty i jednocześnie wpisać takie stowarzyszenie do KRS?

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Dorota

19.5.2012 14:46:13

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Jakie konsekwencje prawnicze powoduje wpis w rejestrze przedsiebiorców KRS? bardzo prosze o pomoc.

Re: Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Kukiz

20.3.2012 21:45:23

Re: Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Jakie konsekwencje, poniesie stowarzyszenie zarejestowane w sądzie przed wejściem KRS i nastepnie nie wpisane do KRS? (brak wpisu w KRS mógł być spowodowany niedopatrzeniem sądu lub prawodpodob.brakiem uzupełnienia danych przez ówczesne władze stow.) Stowarzyszenie nie ma REGON i NIP i nie wpełnia żadnych obowiązków sprawozdawczych i tak sobie działa lata... jakie sankcje? nie mogę tego znaleźć w prawie stowarzyszeń jakaś inna regulacja

Re: Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Teresa Bodzak

30.6.2011 21:9:18

Re: Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Jaki jest czas zgłoszenia zmian w KRS np. w Zarządzie od Walnego Zebrania

Re: Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

ELA

27.10.2010 23:45:0

Re: Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

WLASNIE POWSTAJE STOWARZYSZENIE SPORTOWE, DOKUMENTY SA ZLOZONE W KRS I CZEKAJA NA REJETRACJRE, CZY ZAKLADAJAC TAKIE STOWARZYSZENIE MOZNA ZATRUDNIC OSOBE NA ETAT NP DO ZARZADZANIA BIUREM STOWARZYSZENIA?

Pokaż wszystkie komentarze (5)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ