Emerytura

Uprawnienie do wcześniejszej emerytury – opinia prawna

Stan faktyczny

Mój Tato w lutym 1995 roku uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury mając 56 lat - na podstawie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy. Przepracował 23 lata w Cementowni - na stanowisku maszynista urządzeń kruszących - oraz 16 lat w rolnictwie. Proszę o informację, czy i na jakiej podstawie przysługuje mu:
1. dodatek za szkodliwe na ówczesnym stanowisku pracy,
2. podniesienie / wyrównanie wysokości emerytury do pełnej stawki, która na dzień dzisiejszy wynosi ok. 500 - 600 zł.

Opinia prawna

Dodatki do emerytur i rent

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 z późniejszymi zmianami) w przepisie art. 75 i 76 przewiduje następujące rodzaje dodatków do emerytur i rent:

1. dodatek pielęgnacyjny - przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia chyba ze osoba ta przebywa w zakładzie opiekuńczo - leczniczym.

2. dodatek dla sierot zupełnych - przysługuje sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej

Nie przewiduje ona dodatku do emerytury za szkodliwe warunki pracy. Dodatek za szkodliwe warunki pracy przysługuje w trakcie trwania stosunku pracy. W związku z tym należy stwierdzić, że Pańskiemu ojcu nie będzie przysługiwał dodatek za szkodliwe warunki pracy jako dodatek do emerytury, gdyż obowiązujące w zakresie ubezpieczenia społecznego przepisy nie przewidują takiego rodzaju dodatku.

Wysokość emerytury

Wysokość emerytury Pańskiego ojca została ustalona na określonym poziomie z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w okresie kiedy przechodził on na emeryturę. W chwili obecnej istnieje możliwość zwiększenia wysokości przyznanego świadczenia a to na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy, który stanowi, iż kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej wynosi 562,58 zł miesięcznie. Świadczenie emerytalne ustalone w kwocie niższej niż określona powyżej podwyższa się do tej kwoty z urzędu. (art. 85 ust. 4 ustawy). Jak rozumiem, w przypadku Pańskiego ojca nie nastąpiło podwyższenie wysokości emerytury z urzędu. W związku z tym zasadnym będzie w takiej sytuacji wystąpienie do organu rentowego z wnioskiem (powołując się na przepis, który przewiduje najniższą wysokość emerytury) o jej podwyższenie zgodnie z art. 85 ust. 4 czyli z urzędu.
Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3 kwotę najniższego świadczenia emerytalnego podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji przewidzianego w art. 89 - 94 ustawy.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: